ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_3

ТРЕТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут отива при Исусовото Тяло, едва след като се е приключило с яденето, пиенето и веселието и надига пророческия възглас:
“Ето, Младоженецът иде, ставайте да Го посрещнете!”

Братко мой, аз моля Бог да обгърне със Святия Си Дух сърцето ти, за да можеш оттук нататък да приемеш пълнотата на Неговото последно освежаване. Понеже еуфорията на тщеславната църква ще се засилва, яденето, пиенето и веселието ще стават все по-предпочитани. А така непременно ще се стигне до това, че много църкви ще се намерят белязани от думите на Исус:
“Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син…” (Лука 21:34-36)
Тази трета стъпка на Църквата-Рут е именно съвършената отговорност в изпълнението на Божията Воля, откриваща се в думите на Исус. Нека те убедя в това, като отново се доверим на библейския разказ в “Книгата Рут”, зад който ясно прозира пророческата програма на Святия Дух.
Ето какви думи заявява Ноемин на моавката Рут. След като тя изрично предупреждава Рут да се умие, помаже и облече, продължава с най-важното:
“…но да не се покажеш на човека, догде не е свършил яденето и пиенето си. И като си ляга, забележи мястото, гдето ляга, и иди, та подигни покривката из към нозете му и легни; и той ще ти каже що трябва да направиш. А тя й рече: Всичко, що ми казваш, ще сторя…” (Рут 3:3-5)
Човек може да прочете този стих хиляда пъти и в хилядата пъти да се размине с Мъдростта на Святия Дух. Но когато си движен от Божията Благоугодност, така, както моавката Рут се вслушваше в съветите на свекърва си, то тогава непременно ще дойде Дух на Мъдрост и откровение, за да извадиш скъпоценните бисери от Божието Слово. Така и тук, в този съвет на Ноемин, има един скъпоценен бисер, който искам да извадя и да ти дам, защото именно така ти ще се качиш на третото стъпало от стълбата на Яков. Забелязал съсредоточаването ми върху библейските стихове, Исус хвана сърцето ми и ме попита:
“Трудно ли ти е да възприемеш съвета на Ноемин?”
“Не, Господи! Това е един мъдър съвет. Трудно ми е другото, а именно – да възприема, че такъв мъдър човек като Вооз яде и пие, а после ляга да спи. Аз не вярвам, че през тези две хиляди години Спасение на човешкия род Ти си Си позволил дори и минута отдих. Другото, което ме озадачава е това, че духовно веднъж Ти се определяш като Вооз, а изведнъж този Вооз заспива.
Аз не вярвам, че Ти спиш. Ти никога не спиш, Господи!
Нещо повече – в сърцето ми идват Твоите думи:
“Отец Ми работи до сега, и Аз работя…” (Йоан 5:17) 
Ето защо ми е трудно да преглътна, че Вооз, който е преобраз на Теб, ще яде и пие, а после ще легне да спи…”
Тогава Исус ми каза:
“Нито пък Аз ще те карам да преглъщаш подобно нещо. Ти по-скоро помисли, че ако Аз съм Господ, Който съм на небесата, седящ отдясно на Силата, то Моето Тяло не е ли Църквата? Ако вие не се чувствате Мои и ако Аз не се чувствам ваш, то станали ли са тогава Младоженецът и Невястата “една плът”?
Спомни си думите на Апостол Павел:
“Но, който се съединява с Господа е един дух с Него…” (I Коринтяни 6:17)
Ако ти си един дух с Мене, то Аз не съм ли един дух с тебе? И не подчерта ли Ноемин на моавката Рут, че не Господ, но “човекът Вооз не е свършил яденето и пиенето си”? Сега разбираш ли, че ако някой е седнал да яде и пие, то това не е твоят Господ, а Неговата последна Църква, в която любовта на мнозинството е охладняла?
Защото не към Себе Си, но към вас отправих думите Си:
“Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя…” (Лука 21:34-35)
Помисли сега, ако някой легне да спи, то разумът му няма ли да се изключи? И ако една църква е легнала да спи, то тя не е ли изгубила умът на Духа? Не казва ли Словото Ми в “Откровението”:
“И Духът, и Невястата, казват: Дойди…” (Откровение 22:17)
Сам се убеждаваш, че на земята е не само Невястата, но и Духът. Ако някой заспи, то такъв губи Духът.
Ето такъв е заспалият Вооз на гумното!
Такова е заспалото Ми Присъствие в мнозинството!
И ако мнозината заспиват, то не трябва ли да остане някой буден? И ако Вооз заспи, то не трябва ли Божията Благоугодност да му изпрати Църквата-Рут? Впрочем – виж какво се случва с Вооз, за да разбереш поведението на Рут…”
Зачетох се отново в “Книгата Рут” и видях как там за Вооз бе записано:
“А Вооз като яде и пи и сърцето му се развесели, отиде да си легне край купа ечемик; а тя дойде тихо та подигна покривката от нозете му и легна…” (Рут 3:7)
Едва бях прочел стиховете, когато Исус отново ми каза:
“Забелязваш ли, че Рут изпълнява съвсем точно съвета на Ноемин?
Тя не се яви на Вооз, докато той ядеше и пиеше. Тя отиде при него тогава, когато той вече беше заспал. Нещо повече – тя не легна до гърдите му, но до нозете му. Как си обясняваш това?”
“Господи! За мен това е пророческа програма на Святия Дух. Днес тщеславните църкви ядат и пият и много от тях вече са заспали. Образно казано – Твоето Тяло е заспало. И ако Църквата-Рут търси нозете на това тяло, то това е сигурен сигнал, че тази Църква нито за миг не забравя призванието си, а именно – да бъде Твоите последни нозе на тази земя. Понеже нозете са нужни за благовестието. Така си мисля, че Божието благоволение в това последно време минава от нозете на Вооз в нозете на Рут…”
“Точно така, момчето Ми! Точно така! Това и определя, че Отец Ми каза на слугите Си:
Сватбата е готова, но поканените не бяха достойни. Затова, идете с нозете си по кръстопътищата, та съберете всички, които намерите и докарайте ги на сватба!
Забележи още, че Рут легна в нозете на Вооз, но никъде не е записано, че легна да спи там. Тя просто легна, за да чака в смирение заповедите на Отец Ми. А Отец Ми непременно извиква със силен глас от Небето към Църквата-Рут и виж по-нататък какво се случва…”
Братко мой, когато те движи Божието Помазание, ти просто си свидетел на невероятната пълнота и Присъствие на Духа, Който изважда скритото на бял свят. Така, докато се усетя, вече четях следващите стихове:
“И около среднощ човекът се стресна и обърна; и, ето, жена лежеше при нозете му…” (Рут 3:8)
А Исус отново вече говореше в духа ми:
“Забелязваш ли, че Вооз се стресна и обърна?
Той не просто се стресна! Той се обърна! Той направи най-важното по Волята на Отца Ми, именно – да се обърне. Защото обръщането на Вооз отговаря на Покаянието на Живото Ми Тяло, Църквата. Но ти виж, че Вооз се стресна. Това непременно означава, че моавката го е събудила. Виж сега цялата тази пророческа картина и в Моята притча. Защото в нея Аз казах:
“И докато се бавеше Младоженецът, додряма се на всичките и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето, Младоженецът [иде!] излизайте да Го посрещнете…” (Матея 25:5-6)
Виждаш ли, че се додряма на всичките и те заспаха?
Това отговаря духовно на факта, че и Вооз заспа на гумното край купа ечемик, след като яде, пи и се весели.
Но виждаш ли също, че “около среднощ Вооз се стресна”?
Това отговаря и на притчата Ми, в която е записано:
“А по среднощ се нададе вик: Ето, Младоженецът иде…”
Кой събуди Вооз, Стефане? Кой отново събуди Присъствието Ми в последните поколения на земята? Кой е будилникът на Отца Ми в това последно време? Не са ли пророците? Не е ли пророческата Църква-Рут?
Нека всичките Ми братя и сестри, които Ме обичат и Ми уповават, да знаят, че Моето изключително благоволение в това последно време е в слугите на Отец Ми. Понеже никой друг, но само Божиите пророци имат програмата на Святия Дух и Силата от Бога да я изпълнят на земята.
Всички, които се намерят, като стреснатия Вооз, и се обърнат, ще преживеят разтърсващо, очистващо и спасително покаяние. Понеже Вооз едва ли би се събудил и обърнал, ако Божията Благоугодност не му изпрати Рут.
Това е третата стъпка от стълбата на Яков:
Да събудите всички християни от тщеславния и религиозен унес, от прекомерното ядене, пиене, веселие и пресищане!
А сега виж четвъртата стъпка, за да се затвърди в братята и сестрите Ми Съвършената Ми воля…”
Освежи ли се, братко мой? Зарадва ли Бог сърцето ти?
Виж тогава четвъртата духовна стъпка.

Leave a Reply