ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА

V. СЕДЕМТЕ ДУХОВНИ СТЪПКИ НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Готов ли си да следваш Господ Исус? Готов ли си да направиш последното усилие на сърцето си, за да придобиеш Царството?
Тогава бъди внимателен във всичко, което Бог ще ти разкрие в тези седем стъпки на пророческата Църква-Рут, защото това са стъпките към Вечността. А сега нека да ти кажа какво преживях, когато Исус ми даде откровението за стъпките на Църквата-Рут. Той дойде при мен, като ми каза:
“Стефане, нали не си забравил, че онези, върху които Отец Ми благоволи, се наричат Яков?”
“Господи, не мога да забравя това, защото за мен Яков олицетворява Божият Израил, а това са чедата, родени не по плът, но по Дух…”
“А можеш ли да си спомниш какво видение се откри на Яков, когато легна да спи на камъка?”
Отговорих:
“Господи, “Книгата Битие” казва за този случай, че той:
“…сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. И Господ стоеше над нея…” (Битие 28:12-13)
Тогава Господ продължи, като ми каза:
“Аз искам всички вие да се качите по тази стълба. Но това може да стане едва тогава, когато дълбоко в себе си вече не сте човеци, но сте като Божии ангели на небесата. Аз искам да намеря основание във всеки от вас, така, както намерих в Натанаил, когато му рекох:
“Ето, истински израилтянин, у когото няма лукавщина…” (Йоан 1:47)
Защото тогава, на Натанаил дадох същото обещание, каквото получи Яков. Понеже му казах:
“Истина, истина ви казвам, [отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” (Йоан 1:51)
А сега виж това, което ти давам, понеже е същата пророческа стълба, която оставих за цялата Си Църква…”
Така вдигнах очи и видях стълбата. Тя имаше седем стъпала. На върха на стълбата стоеше Бог Отец в ослепителна светлина. Тогава забелязах подробности от стълбата. Забелязах, че всяко стъпало беше определено изискване от Бога, определена духовна стъпка. Изпълняването на Божиите изисквания правеше така, че църквата, която бъде одобрена, да премине едно стъпало по-нагоре. А тогава Исус ми каза:
“Стълбата на Яков винаги е била духовната проверка на Небето към сърцата на вярващите. Християнинът или покорява стъпалата на тази стълба, или не ги покорява. Никой не може да излъже Бога, че стои, защото всичко се вижда най-ясно на тази стълба. А в това последно време тези седем стъпала са изходът от земното към Небесното, от тленното към Вечното, от смъртта към Живота.
Църквата-Рут, която е църквата на Божиите пророци, ще премине през тези седем стъпала, за да се намери пред Тронната Зала на Отца Ми и Аз да се оженя за нея. Тези седем стъпала съществуват, като записани и в “Книгата Рут” и ти трябва да ги покажеш на братята и сестрите Ми, за да започнат да ги изкачват.
А сега започни да следваш гласа на Святия Дух и изяви седемте стъпала на Църквата-Рут…”
Нека сега, братко мой, да ти изявя първата духовна стъпка на Църквата-Рут.

Leave a Reply