ЦЪРКВАТА-РУТ – III ГЛАВА

III. ГОСПОДАРЯТ НА ЖЕТВАТА И НЕГОВОТО ВИДЕНИЕ КЪМ ЦЪРКВАТА-РУТ

Веднъж попаднал във Витлеем, следвайки Божията Благоугодност, ти непременно ще забележиш, че този свят е една огромна нива, от която всеки жъне за господаря си. Така и Рут, последвала Ноемин, и забелязала масовата жетвена кампания, каза на свекърва си:
“Да отида на нивата да събирам класове подир онзи, чието благоволение придобия. И тя й рече: Иди, дъщерьо моя. И тя отиде, и като стигна, събираше класове в нивата подир жетварите; и случи й се да попадне на нивата, която беше дял на Вооза, човекът от рода на Елимелеха…” (Рут 2:2-3)
Когато си движен от Божията Благоугодност, то можеш със сигурност да знаеш, че сърцето ти непременно ще съзре нивата на Исус, както и Неговите слуги. Така на Рут й се случи да попадне на една нива, която беше дял на Вооз. Самото име “Вооз” ще рече “В сила” и иде да покаже, че е олицетворение на Господ Исус Христос. Понеже на Своите последователи Той каза:
“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята…” (Деяния 1:8)
Сега искам да забележиш как ще се развият нещата между Рут и Вооз, понеже именно така се развиват между Господ Исус Христос и пророческата Църква-Рут. Ето стиховете, върху които Святият Дух спря очите ми:
“И ето, Вооз дойде от Витлеем та рече на жетварите: Господ с вас! И те му рекоха: Господ да те благослови! Тогава Вооз рече на слугата си, настойника на жетварите: Чия е тая млада жена? И слугата, настойникът на жетварите, рече в отговор: Тая млада жена е моавката, която се върна с Ноемин от Моавската земя; и тя рече: Да бера, моля, класове, и да събера нещо между снопите подир жетварите. И тъй тя дойде та стоя от сутринта до сега, само че си почина малко в къщи. Тогава Вооз рече на Рут: Чуеш ли, дъщерьо моя? Не ходи да събираш класове на друга нива, и да си не отидеш оттук, но стой тук при момичетата ми. Нека очите ти бъдат в нивата, гдето ще жънат, и ходи подир тях; ето, аз заръчах на момчетата да се не досягат до тебе, и когато си жадна, иди при съдовете, та пий от онова, което момчетата са налели…” (Рут 2:4-9)
А сега виж най-важните моменти от срещата между Рут и Вооз, тоест, от общението между Църквата-Рут и Господ Исус Христос.
Първи момент: Рут казва:
“Да бера, моля, класове, и да събера нещо между снопите подир жетварите…”
В този първи момент се разкрива причината за появата на Църквата-Рут. Каква е тази причина? Сам Господ ми я посочи, като ми каза:
“Стефане, нали не си забравил думите Ми в Евангелията? Спомни си тогава, че Аз казах:
“Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява…” (Матея 12:30)
Как мислиш? Ако жетварите на Вооз съумяваха да съберат всичко на нивата, то щеше ли да е нужно моавката Рут да върви подир тях? Щеше ли изобщо да събере нещо?”
“Не, Господи! Тя би се върнала празна в дома си!”
“Кои са тогава онези, които разпиляват? Те Мои слуги ли са? Не казах ли Аз, че ако някой не събира с Мен, то такъв разпилява?”
“Господи, излиза, че такива жетвари не събират с Теб и именно така се продиктува причината за изявата на Църквата-Рут!”
Тогава Господ продължи с едни въпроси, които силно удариха сърцето ми:
“Ако някой не събира с Мен, то такъв събира ли изобщо за Мен? Не жъне ли той скъпоценния клас за друг началник на жетвата, за друг дух, друг Исус и друго благовестие? Виж как продължава разговорът между Вооз и Рут, за да разбереш прицела на въпросите Ми!”
Така аз продължих да следя разговора между Вооз и Рут, за да извадя и втория момент:
Втори момент: Вооз казва на Рут:
“Чуеш ли, дъщерьо моя? Не ходи да събираш класове на друга нива, и да си не отидеш оттук, но стой тук при момичетата ми. Нека очите ти бъдат в нивата, гдето ще жънат, и ходи подир тях…”
А сега забележи, че Вооз нарича Рут своя дъщеря, докато останалите са просто момичетата му. Той не би я нарекъл така, ако не я чувстваше като дъщеря. Ако Исус има причина да нарече Църквата-Рут Своя дъщеря, то е защото тази църква е родена от Святия Дух. Нещо повече – тя има едно призвание, което останалите девици на Господаря на жетвата нямат. Защото Господарят й казва:
“Ходи подир тях…”
Ти може би ще счетеш за обидно да ходиш подир някой, когато е по-добре този някой да ходи подир тебе. Такава е човешката логика, но не такава е Божествената мъдрост.
Защо един Господар ще казва такива думи на слугинята Си? Не иде ли това да ти покаже, че Господарят няма доверие на момичетата Си и не иска да изгуби скъпоценните класове, които погледите на другите Му момичета не съзират?
Затова задачата на Рут е по-особена. Тя идва да извърши не просто някаква работа за Господаря на жетвата.
Тя идва да извърши Съвършената Му Воля!
Защо “Съвършена”? Именно защото Исус ти казва:
“…ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден…” (Йоан 6:39)
Така започваш да разбираш, че наистина тази последна Църква-Рут е по-особена от останалите. Тя ходи след другите църкви. Тя събира онова, което другите църкви не са събрали. Тя наистина е на кръстопътищата. Тя е скритата помазаница на Бога. Тя е тази, чийто труд ще стане явен не в този свят, но в бъдещия. И сега нека да продължа с третия момент от връзката между Исус и Църквата-Рут.
Трети момент: Вооз заявява на Рут:
“…ето, аз заръчах на момчетата да се не досягат до тебе, и когато си жадна, иди при съдовете, та пий от онова, което момчетата са налели…”
Това е най-важният момент от видението, което Исус дава на Църквата-Рут. Виж думите Му. Той заръчва на служителите Си да не се досягат до Църквата-Рут.
Защо?
Нека ти помогна да разбереш отговора. Винаги и навсякъде, където се създава църква, идват апетити на различни служители и служения, които бързат да сложат шапка на тази църква и да я определят като някаква деноминация или като подвластна на някаква доктрина. Църквата е млада, неопетнена, бързо нарастваща и така тя привлича много погледи. Тогава неизменно идват надутите лидери с кожени куфарчета, лъскави костюми и вратовръзки, които бързат да поставят своите хора в управлението на тази църква. Ето затова запомни:
Тази последна Църква-Рут, която идва на земята, няма водителство от никакви човеци! Бог е отделил тази Църква, за да не бъде обезчестена от никакви човешки, религиозни или политически амбиции!
Именно това е Църквата, за която Бог от древни времена пророкува в ревността Си, като каза:
“Ето, Аз съм против пастирите и ще изискам овцете Си от ръцете им; и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, та да не им бъдат за храна. Защото така казва Господ Йеова: Ето, Аз, сам Аз ще потърся овцете Си и ще ги подиря. Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите си овце, така и Аз ще подиря овцете Си и ще ги избавя от всичките места, гдето бяха разпръснати в облачния и мрачен ден…” (Езекиил 34:10-12)
и още:
“Сам Аз ще паса овцете Си, и Аз ще ги успокоя, казва Господ Йеова. Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната, но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса…” (Езекиил 34:15-16)
Знаеш ли на коя Църква се пада честта да събере изгубените, сиреч разпиляното след жетвата? Знаеш ли коя ще е Църквата, в която Бог ще събере пропъдените? Знаеш ли коя е Църквата, в която Бог ще изцели ранените и ще подкрепи немощните? Знаеш ли коя е Църквата, в която Бог ще събере “разпръснатите в облачния и мрачен ден”?
Погледни духовно на това, което правеше моавката Рут и сам ще забележиш, че тя събираше разпръснатото след жетвата на жетварите. Именно затова Бог издига една Своя последна Църква на земята, с която да изпълни Словото Си, изречено чрез пророк Езекиил в тридесет и четвърта глава.
Именно такава е Църквата-Рут!
Затова Господарят на жетвата, Който е единственият Пастир на тази Църква, заявява категорично:
“…ето, аз заръчах на момчетата да се не досягат до тебе, и когато си жадна, иди при съдовете, та пий от онова, което момчетата са налели…” (Рут 2:9)
Колкото до това, че Рут ще може да пие от съдовете, в които са наливали служителите, то това е още един сигурен белег, че именно Исус дава правото на Църква-Рут да общува със сърцата на всички християни и така да ги доведе под съвършените съдби на Бога. В това отношение има един допълнителен щрих от духовното служение на Рут, за който ще започна да говоря сега.
Запомни, че Рут не просто ще жъне за Исус Христос, но тя ще изважда пожънатите от властта на Вавилон, за да ги пожъне отново за Бога! Това “повторно жънене” е най-съвършената изява на пророческото благовестие. Защото така се изпълнява не нещо друго, но Божията заповед, записана в “Книгата на пророк Еремия”:
“Отсечете от Вавилон сеяча и онзи, който държи сърп в жетвено време…” (Еремия 50:16)
и още:
“Дойдете против него от най-далечния край, отворете житниците му, натрупайте го като купове и го обречете на изтребление…” (Еремия 50:26)
Забелязваш ли, че това ще са Божии служители, идещи от най-далечния край?
Когато в твоя град дойде някой от “най-далечния край” то много трудно би го възприел за твой земляк. По-скоро би казал за него, че е чужденец. Но такава е и изповедта на Рут към Вооз, респективно – на Църквата Рут към Господ Исус Христос:
“Как придобих аз твоето благоволение, та да ме пригледаш, като съм чужденка?” (Рут 2:10)
Но виж сега и отговора на Вооз, за да разбереш смисъла на Божието благоволение:
“…каза ми се напълно всичко, що си сторила на свекърва си подир смъртта на мъжа си, и как си оставила баща си и майка си и родината си, та си дошла между люде, които по-преди не си познавала…” (Рут 2:11)
Разбираш ли вече от подчертаното защо Исус благоволи в Църквата-Рут?
Ако все още не си убеден, то нека прибавя към тези думи на Вооз и още едни, по-категорични думи:
“Слушай дъщерьо, и виж, и приклони ухото си. Забрави народа си и бащиния си дом. Така царят ще пожелае твоята красота…” (Псалом 45:10-11)
Случило ли се е това при Рут?
Разбира се, че да!
Чудно ли ти е тогава, че Исус наистина ще пожелае тази красота? Чудно ли ти е тогава, че тази Църква-Рут ще бъде като чужденка за всички църкви, които се чувстват свойски си в света и те ще я отхвърлят и мразят? Не ни ли нарече Апостол Петър “пришелци и чужденци” именно за да подражаваме примера на Рут?
Нека тези въпроси да те убедят, че наистина мнозина от нас не познават Словото на Бога.
Сега нека завърша тази глава с най-чудесните думи, които Вооз казва на Рут. Думи, в които ти ще усетиш позива на Исус към твоето сърце, за да принадлежиш на невидимата Му Църква-Рут. Ето думите на Господаря на жетвата:
“Господ да ти отплати за делото ти, и пълна награда да ти се даде от Господа Израилевия Бог, под Чиито крила си дошла да се подслониш…” (Рут 2:12)
Убеждаваш ли се сам колко дълбоки и пророчески са думите на Вооз? Убеждаваш ли се сам, че Рут не е дошла при човеци, но под крилото на Господ, Израилевия Бог. Такава църква наистина ще получи пълна награда и ти по-нататък ще разбереш наградата, но сега виж реакцията на Рут към думите на Вооз:
“И тя рече: Да придобия твоето благоволение, господарю мой; понеже ти ме утеши и понеже говори благосклонно на слугинята си, ако и да не съм като някоя от твоите слугини…” (Рут 2:13)
Знаеш ли, братко мой, какво заблестява в подобен отговор?
Нито повече, нито по-малко – смирение, което възвисява. Защото дори тогава, когато е сигурна, че е спечелила Божието благоволение и Утешителят, Святият Дух е изпълнил сърцето й, тази пророческа църква ще падне на колене и ще се моли за това благоволение.
Дали биха постъпили така други църкви?
Разбира се, че да, но преди това Бог би ги изпитал с изпитанието, с което Вооз изпита Рут. Нека поговоря за това изпитание в следващата глава.

Leave a Reply