ЦЪРКВАТА-РУТ – II ГЛАВА

II. ВРЕМЕТО НА ДУХОВНИТЕ ИЗПИТАНИЯ

(ИЛИ ЗА ОГОРЧЕНИЕТО НА ЦЪРКВИТЕ ОТ БОГА)

Искам да знаеш, че в това последно време действа една съблазън в много църкви, която ги кара да отстъпят от Бога. Понеже Бог не се променя, но ние сме тези, които трябва да се променяме. И примерът да се променяме е този:
Да се стремим да живеем живот, благоугоден на Бога!
Начинът да изградим този живот, става чрез изпитания, в които да докажем на Бог и на самите си сърца, че стоим в Неговото Слово и търсим Неговото Царство.
В “Книгата Рут” има една жена, която се нарича Ноемин, и чието име в превод на български ще рече “благоугодност”. От повествованието на “Книгата Рут” ти ще забележиш, че на тази жена Ноемин й се случват съкрушаващи сърцето неща. Тя губи последователно, както съпругът си, така и двамата си сина. Нека погледнем духовно на това.
Какво значи Божията Благоугодност да изгуби както съпруга си, така и синовете си?
Отговорът се крие в това, че съпругът на Божията Благоугодност е сам Бог, а нейните синове са Божиите служители. И сега си представи как в църквите има благоугодност, но тя не е свързана с Бога. Представи си как виждаш хора, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата му. Представи си как от амвоните всичко се оправдава в Името на Исус, но самият Исус Го няма…
Не е ли тогава пострадала “Ноемин”? Не е ли пострадало онова духовно състояние във вярващите, което да ги кара да бъдат угодни на Бога на всяко време и място?
И ако, несъмнено, съпругът и синовете на Благоугодността са умрели, то на такова място, което не е угодно на Бога, непременно започват да духат ветровете на света. Виж сега каква е изповедта на Благоугодността:
“Върнете се, дъщери мои, защо да дойдете с мене? Имам ли още синове в утробата си, за да ви станат мъже? Върнете се, дъщери мои, идете, защото остарях и не съм вече за мъж. Ако бих и рекла: Имам надежда; даже ако се омъжех тая нощ, па и родях синове, вие бихте ли ги чакали догде порастат? Бихте ли се въздържали заради тях да се не омъжите? Не, дъщери мои, върнете се, понеже съм много огорчена заради вас, гдето Господната ръка се е простирала против мене…” (Рут 1:11-13)
Знаеш ли, братко, че мнозина се съгласяват с духа на тази овдовяла Благоугодност, която е изгубила Божието Присъствие и бързат да се върнат в света, точно според нейното желание:
“…върнете се, дъщери мои, защо да дойдете с мене…”
Когато в една църква се изгуби страхът от Бога и се настанят светските модели и принципи и изобщо светският дух, то какво ли й остава на подобна църква, освен да се върне в света, след като вече Ноемин е загубила съпруга си, сиреч, изчезнало е Божието благоволение?
Нещо повече – Ноемин е загубила и синовете си, които са преобраз на Божиите служители, родени от Благоугодността. Такива служители са вече умрели за Божието Дело и за тях благовестието вече е станало най-чудесният трамплин за обогатяване, бизнес и лично влияние. Затова и Ноемин продължава, като казва:
“Не ме наричайте Ноемин (Благоугодност), наричайте ме Мара (Горест), защото Всесилният ме твърде огорчи. Пълна излязох, а Господ ме доведе празна. Защо ме наричате Ноемин, тъй като Господ е заявил против мене, и Всесилният ме е оскърбил?” (Рут 1:20-21)
Ето така, братко мой, по силата на тази духовна изповед, много църкви повтарят състоянието на Ноемин. Те излизат пълни с Божията Благоугодност, но се връщат празни. Те излизат девствени, но се връщат обезчестени. Именно такава е най-убедителната активност на дявола в това последно време. Защото, помисли:
Какво значи една църква да излезе пълна, а да се върне празна?
Това значи, че вярващите са започнали в Духа, но са приключили в плътта. Това значи, че пастирът на такава църква е заминал за Америка с Духа на Бога, но се е върнал без Духа. Това значи, че за Божието паство в началото Небето е било фокус, прицелна точка, постоянен пример и подражание, но когато са заваляли доларите на американското тщеславие и лъскавите проповеди на финансовия просперитет, е дошло времето Божията Благоугодност да изгуби Съпруга Си, Който е сам Господ Бог. Към такива е и справедливото обвинение на Апостол Павел:
“Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на истината? Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал…” (Галатяни 5:7-8)
Кой ли друг да попречи на вярващите да бъдат послушни на Истината, освен собственият им земен овчар? Защото пълният с долари куфар вече пълни устата на проповедника с евтини проповеди, възхваляващи едно общество на консуматори, което е свикнало само да иска, но не и да дава. Какво прави в това отношение Църквата-Рут? Напуска ли и тя Божията Благоугодност, понеже Господ я е наскърбил и оставил?
Не, братко мой! Църквата-Рут прави нещо друго. Тя още повече се привързва към Божията Благоугодност, макар и овдовяла в първия момент, защото е разсъдила, че Бог е Оня, Който показва Милост и Неговото благоволение, ако и да си е отишло, може отново да се върне, стига да има силен вик на покаяние, силен вик по този умрял съпруг на Ноемин.
Виж отново колко силни са думите на Рут към Ноемин:
“А Рут каза: Не ме умолявай да те оставя и да не дойда подире ти; защото гдето идеш ти, и аз ще ида, и гдето останеш ти, и аз ще остана; твоите люде ще бъдат мои люде и твоят Бог мой Бог; гдето умреш ти, и аз ще умра, и там ще се погреба; така да ми направи Господ, да! И повече да ми притури, ако друго, освен смъртта, ме разлъчи от тебе…” (Рут 1:16-17)
Моля те, бъди духовен в прочита на тези стихове!
Моля те да видиш категоричната позиция на Рут и да заявиш, подобно на нея, пред Господ Исус:
“Господи Исусе! Където се движи Благоугодността, и аз ще отида подире й, където остане тя, и аз ще остана. Благоугодните Ти люде ще бъдат мои приятели и техният Бог – мой Бог. Където умре Благоугодността, там и аз ще умра и там ще се погреба, защото не вярвам, че е възможно човек да Ти служи, без да има угодно на Теб сърце и благоугоден пред Тебе живот…”
Имаш ли силата за подобна изповед?
Тогава със сигурност ще имаш сила да влееш сърцето си в невидимата пророческа Църква-Рут, която се привързва към Ноемин и никога няма да я остави. И ето, че Благоугодността наистина заведе Рут на правилното място. Защото стихът казва, че:
“Така се върна Ноемин, и с нея снаха й Рут, моавката, която дойде от Моавската земя. Те стигнаха във Витлеем в началото на ечемичената жетва…” (Рут 1:22)
Няма начин да се движиш с Божията Благоугодност и тя да не възвърне Присъствието на Бог в живота ти. Тогава непременно и ти ще стигнеш във Витлеем. А това пристигане във Витлеем отговаря духовно на раждането на Христос в сърцето ти. Отговаря на това, че пътеводната звезда на Христос ръководи живота ти и Светлината на Духа Му изпълва сърцето ти. Затова имай разбирането, че ако в това последно време Ноемин е била огорчена и наскърбена от Бога, то причината е в това, че:
Бог наказва онези, които люби и бичува всеки, когото приема!
“Добре ми стана, че бях наскърбен…” – говори един от псалмите. Защото именно:
“…от натъжеността на лицето сърцето се развеселява…” (Еклесиаст 7:3)
Имай мъдрост да последваш Божията Благоугодност, тоест, да живееш свят живот дори тогава, когато всички около тебе са прегърнали света. Така непременно Исус ще те изведе от това осквернено общество и ще промисли бъдеще и съдба за сърцето ти. И това е съдбата на Църквата-Рут.
А сега нека да премина нататък.

Leave a Reply