ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – VI ГЛАВА

6. ПРОРОЧЕСКАТА БЛАГОСЛОВИЯ НА ИЗРАИЛ

Братко мой! Носиш ли в сърцето си Духа и копнежа на Йосиф? Гориш ли от онази любов към Отца, с която да Го следваш с неразделено сърце? Гориш ли от онзи пламък, с който да понесеш всички страдания, които съпътстват благочестието? Тогава непременно Бог ще те направи да бъдеш участник в пророческата благословия, която Яков даде на Йосиф, миг преди да склопи очи. Виж сега тази пророческа благословия и знай, че думите на Израил днес стоят в Сърцето на Отца. Днес Бог търси с очите Си човеци, които да станат Негови угодници, за да им даде в Дух и Живот всичките прекрасни думи на тази благословия.
Ето и първото благословение:
“Йосиф е плодоносна вейка, плодоносна вейка край извор…” (Битие 49:22) 
Бъди и ти такава плодоносна вейка, която черпи силата си от изворите на Святия Дух. Защото Отец, Който те е призовал, се прославя тогава, когато изпълниш писаното:
“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод…” (Йоан 15:8)
Ето и второто благословение:
“…клончетата й се простират по стената…” (Битие 49:22)
Вярвай, че когато благочестието стане съвършената изява на Бога в сърцето ти, то тогава непременно твоят пример ще роди силни и вдъхновени последователи на Исус. И днес, в това време, когато Отец търси човеци, които да въздигнат последния Свят Храм на Господа, именно силните и вдъхновени чрез теб последователи на Исус, ще се простират по стената на Храма, за да го опазят съвършено и да не допуснат духа на света да владее събранията на Бога. За да бъде Църквата онази Невяста без петно и бръчка, която Исус ще вземе при Себе Си.
Ето и третото благословение:
“Стрелците го огорчиха, и стреляха по него, и преследваха го; но лъкът му запази якостта си. И мишците на ръцете му се укрепиха, чрез ръцете на Силния Яковов, отгдето е Пастирят, Израилевият Камък…” (Битие 49:23-24)
Облякъл мантията на благочестието, ти никога няма да имаш ленивия живот на обезчестените хора. Защото ще бъдеш обстрелван със стрели на чародейства и укори, на хули и клевети. Но вярвай, че Онзи, Който е вътре в тебе, винаги ще е по-силен от онези, които са в света. Бог ще запази якостта на лъка ти и чистотата на молитвите ти. Бог ще укрепи мишците ти. Сам Той ще ти бъде Пастирят и в Него ти ще познаеш Камъкът, Който днешните зидари отхвърлят, но Който непременно ще пребъде като глава на ъгъла.
Ето и четвъртото благословение:
“…чрез Бога на отца ти, Който ще ти помага, и чрез Всесилния, Който ще те благославя. С небесни благословения отгоре, с благословения на бездната, която лежи отдолу, с благословения на съсците и на утробата…” (Битие 49:25)
Господ винаги ще бъде крепост на непорочния и помощ на праведния! Защото с Неговата Вярност и Благост ти ще пребъдеш, като един, който получава Небесни благословения отгоре, и благословения от дълбочините на сърцето. Тогава устните ти ще бъдат съсци, които дават на младенците чистото мляко на Спасението, а сърцето ти – утроба, в която се ражда Небесният Образ на Спасителя. Ето и петото благословение:
“Благословенията на отца ти превишаваха благословенията на праотците ми, до високите върхове на вечните планини; те ще бъдат на Йосифовата глава, и на темето на превъзходния между братята си…” (Битие 49:26)
Ако някога Господ благослови слугата Си Йосиф и той възвеличи Името Му, то нека за твоето сърце станат съдба думите на Израил. Понеже Израил сам казваше на Йосиф, че благословенията, които е получил от Отца, са превишавали благословенията на праотците му. Така и ти, скъпи братко, имай вярата да приемеш, че днешните благословения за последните Верни и благочестиви люде на Бога ще превишават благословенията на отците. И със Съвършеното Божие благоволение, ти непременно ще се изкачиш до високите върхове на Хълма Сион, където по северните му страни е Градът на Великия Цар.
Тези благословения нека почиват на твоята глава! Защото си приел да служиш на Отца в пътя и призванието на Йосиф – превъзходния слуга на Бог Отец в древността.
Погледни отново към сърцето си! Погледни и виж, че Господ Исус вече те е облякъл с мантията на благочестието! Нека тя извърши съвършено делото си! За да се възкачиш до Престола на Святостта! Амин и Амин!

Leave a Reply