ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – V ГЛАВА

5. ЖЕНАТА НА ПЕТЕФРИЙ

Братко мой! Аз се надявам словото на тази книга да произведе съдба в сърцето ти. Защото мнозина изобщо не знаят откъде идват и накъде отиват. Мнозина изобщо не могат да проумеят защо е тази вяра в Господ Исус. Те са забравили как Спасителят каза:
“Аз съм Пътят, и Истината, и Животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене…” (Йоан 14:6)
Помисли върху тези думи на Исус и тогава разбери, че когато Отец е погледнал към земята и е видял как всички са затънали в тинята на греха и суетата, Той е изпратил Своя Единороден Син, за да ни донесе Път към Небето, Път към Престола, Път към Святостта на Всемогъщия.
Този свят няма Божията Святост. Този свят няма Божията Истина. Този свят е обречен да загине. И как трябва да живеят в него онези, които са изповядали вяра в Евангелската вест за Спасението и Изкуплението? Какъв пример сме длъжни да дадем на човеците, които не познават Господ? Не казва ли Апостол Павел да бъдем безукорни и непорочни Божии чеда всред опакото и извратено поколение, между което блестим като светила на света?
Аз искам да знаеш, че именно благочестието е онова Свято облекло, което прави възможно Небесните хора да живеят безопасно на земята. И за разлика от всеки скъп костюм, който можеш да изцапаш и омърсиш, благочестието е дреха отвътре, която не може да бъде омърсена, ако сам не отвориш сърцето си за злото. Защото, ако и да се поругаха с Йосиф, душата му остана толкова чиста, щото той бе угоден на Отца във всеки миг на живота си. Ако и да се поругаха с Господ Исус, пак там – на Голготския Кръст – от раните Му струеше Светлина и Благодат.
В тази тема аз искам да ти дам откровения от Бога, които съвършено да заздравят благочестието ти. В никакъв случай не смятам да ти разказвам повторно живота на Йосиф, защото е достатъчно да си отвориш библията на “Книгата Битие” и да се вдъхновиш от примера на Божия възлюбен. Но когато свидетелствата на Йосифовия живот са валидни и днес, а изпитът на Словото стои пред сърцето на всеки християнин, то тогава непременно трябва да отгърнем божествения прочит на Йосифовия живот. Онзи прочит, който досега Исус прави в тази книга, за да ти разкрие великите тайни на благочестието.
Няма защо да ти казвам, че Бог изпитваше Йосиф. Няма защо да ти казвам, че ако Всевишният бе прострял ръката Си, Той би поразил всички врагове на Йосиф. Но къде би била тогава Славата за Бога? Къде би била насладата, с която Отец е гледал на скъпоценния Си съд? Разбираш ли сега, че ако в живота ни идват изпитания, то силата на тези изпитания напълно отговаря на пламенната Любов, с която Отец ни е възлюбил? Защото няма баща, който да не иска да постави чедото си на високо. И ако Отец е искал да постави Йосиф на високо, Той го е превел през онези изпитни, чрез които го е наложил като Свой помазаник в Своята Си Слава. Словото казва за Отец, че е Онзи, Който обича да привежда много синове в Слава. (Вж. Евреи 2:10) А е дълбока Истина, че Славата и Святостта вървят ръка за ръка. И никога Славата не може да дойде преди Святостта.
Помисли тогава как се развиха нещата с Йосиф. Защото Словото ти казва, че той бе продаден за двадесет сребърника на пътуващи мадиамски търговци и така бе отведен като роб в Египет. Но там Божието благоволение върху Йосиф беше толкова голямо, щото той спечели благоволението и уважението на господаря си Петефрий, който го направи настойник и управител на целия си дом и всичкия си имот. Ето тук, в тази дълбока нишка на разсъждения, искам да разбереш и Сърцето на Отца. Защото и Той иска да ни даде Своя Дом и да ни направи Вечни негови стопани и управители. Апостол Павел казва в тази връзка, че:
“Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят…” (I Коринтяни 2:9) 
Знаеш ли какъв е скритият смисъл на това обещание? Той е именно такъв, че онези, които любят Бога, са готови да се отрекат от онова, което виждат очите, чуват ушите и дохожда в сърцата! Защото днес очите ни виждат този свят, ушите го чуват и той дохожда в много човешки сърца. Но нищо от този свят Отец не е обещал на тези, които Го любят. И когато светът види, че ти любиш Отца повече от него, тогава същият този свят ще се яви пред теб в образа на прелъстителната жена на Петефрий. А след това ще ти каже с нескрито желание и похот:
“Легни с мен!”
Точно така се развиха нещата и при Йосиф. Той обичаше Господа и всичките му помисли бяха заети с верността към Отца. Но ето, че очите на Петефриевата жена го харесаха. И тя го пожела. А след това започна да му се натрапва и да иска неговото отдаване и блудство….
Аз нямаше да разбера дълбокото в този изпит, ако Господ не беше дошъл при мен, за да ми говори. Ето какви думи ми каза Исус:
“Ти трябва да проумееш духовното в целия изпит, който Отец Ми наложи спрямо Йосиф. Защото изпита с жената на Петефрий днес е изпит за благочестие пред сърцето на всеки християнин. Мнозина не могат да видят тази жена, но това не им пречи всяка вечер да лягат в леглото й. Мнозина дори не са чули въпроса й. А някои са стигнали до там, че проявяват собствената си инициатива и отиват при жената на Петефрий, като й казват:
“Искам да легна с теб!”
Ето до такава степен са омърсени и покварени последните поколения човеци. Те не могат да видят лежащата блудница, просто защото са земни и плътски. Но ти помисли именно върху думите, с които жената на Петефрий се опита да съблазни Йосиф. Тези думи бяха:
“Легни с мен!”
Как мислиш? Ако една блудница изстрелва такива думи от сърцето си, то не е ли лежането нейната най-естествена поза? Не обичат ли блудниците най-много да лежат?”
“Да, Господи! Именно това е характерно за блудниците…”
“Помисли тогава откъде блудниците взимат пример, та да лежат? Защо искат именно да лежат? Кой ги е научил така да лежат? Не е ли това самият свят, в който живеят?”
“Господи, Апостолът Ти Йоан каза в посланието си много точни думи за лежането:
“Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него. Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия…” (I Йоаново 5:18-19)
“Забележи тогава, че Йоан съвсем точно ти е показал светът в онази поза, която жената на Петефрий искаше от Йосиф. Не прозира ли в нейното желание нещо по-дълбоко?”
“Разбира се, Господи! Защото Йоан казва да пазим себе си и тогава лукавият няма да се докосва до нас. Но той винаги и винаги ще се опитва. И именно така той използва жената на Петефрий, защото го дразнеше не нещо друго, но благочестието, с което Йосиф печелеше благоволението на всичките човеци…”
“А не беше ли като Йосиф и Моята Ранна Църква? Не казва ли Словото Ми за първите Ми искрени последователи, че:
“…всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде…” (Деяния 2:44-47)
Помисли тогава, че ако с благочестие можеш да спечелиш сърцата, то с блудство ще ги изгубиш. Именно затова дяволът изпраща съблазнителния светски дух, та да накара много църкви да лежат в лукавия така, както лежи и самият свят. И тогава, както жената на Петефрий се вкопчи в дрехата на Йосиф, така и светският дух се е вкопчил в благочестието на последните поколения християни. И те с радост приемат съблазните му и бързат да легнат в леглото му. После стават, измиват се и решават, че дрехата на Йосиф ще им подобава толкова добре, колкото и преди блудството.
Можеш ли да видиш тяхното състояние чрез погледа на Павел? Защото той предупреди за атаката против благочестието, но колцина имаха очи и сърца да разберат думите му? Защото Павел писа на Тимотея:
“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му…” (Деяния 2:44-47)
Виж тогава тази съблазнителна жена на Петефрий през думите на Апостола Ми. Виж съблазнителния светски дух, който ограби благочестието от църквите:
Първо: Светският дух направи човеците себелюбиви. А пък себелюбието е най-изявената форма на егоизма и на плътта. Себелюбивият не мисли за никой друг, освен за себе си. Такъв няма Моето благочестие.
Второ: Светският дух направи човеците сребролюбиви. А сребролюбието е дяволски огън, който прегаря всеки светъл и чист висон. Сребролюбивият няма Моето благочестие.
Трето: Светският дух направи човеците надменни, горделиви и хулителни.
Четвърто: Светският дух направи човеците да са непокорни, неблагодарни и нечестиви.
Пето: Светският дух направи човеците непримирими, клеветници и невъздържани, та в пълна степен такива да се видят обладани от духа на Петефриевата жена. Понеже точно тя не се примири с благочестието на Йосиф, нито се въздържа от страстите си, но го наклевети с лъжи пред мъжа си.
Шесто: Светският дух направи човеците свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни и надути.
Седмо: Светският дух направи човеците повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му.
Сега разбираш ли, момчето Ми, че когато жената на Петефрий се вкопчи в дрехата ти, ти просто трябва да избягаш, както стори и Йосиф? Защото тя нямаше да върне дрехата на Йосиф, докато той не беше легнал и блудствал с нея.
Ето затова предупреждавам всички чрез словото на тази книга:
Днес, повече от всякога, светският дух на лукавия се е вкопчил в светлия висон на девиците. Затова в Храма Ми влязоха търговците. Затова семето на лукавия роди всичкото зло, което можеше да се роди. И най-голямата измама, която днес убива сърцата, е чрез онези, които не се въздържаха, но блудстваха със света. А след това отново и отново започнаха да демонстрират праведността си, така щото да ги припознаят като Божии. Те наистина се постараха да имат вид на благочестие, но отдавна са отречени от силата му и греховете им ще свидетелстват против тях. Понеже не Аз, но Словото Ми ще ги осъди. Понеже Словото Ми ще каже за такива:
“…и ако някой предава друго учение, и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба…” (I Тимотей 6:3-5)
Колкото до Моите Верни, които отказват да блудстват с жената на Петефрий, то те ще претърпят поругание за Името Ми. И ще бъдат хвърлени в тъмниците на всякакво презрение и чародейство, на всякаква религиозна злоба и ярост. Но нека приемат това с радост, защото благочестието със задоволство е голяма печалба. И тогава Отец Ми ще заповяда древните Си знамения, с които въздигна слугата Си Йосиф. Защото докато Верните на Господ стоят в тъмниците, Той Сам ще ускори делото Си и ще извърши намеренията на ревността Си… ”
Разбираш ли сега, братко мой, какво е днес жената на Петефрий за последните християни? Разбираш ли, че тя е светският дух, който да те накара да възлюбиш нещата, които са долу, а не нещата, които са горе?
Ти сам прецени последствията от избора си. Защото ако заложиш на блудството със света, то тогава ще го пуснеш вътре в сърцето си. И тогава светлата дреха на благочестието повече няма да те ползва. Но ако заложиш на благочестието и не желаеш да вършиш компромисите, които днес вършат мнозина, то тогава се приготви да пострадаш.
Животът на Йосиф е категоричното свидетелство, че Бог благоволи, когато някой страда поради Името Му. Нещо повече – съдбата на Божия възлюбен показва, че непременно има ден и час, когато Правдата Божия ще възтържествува. И аз се моля на Исус да ти даде онази вяра, с която да Го следваш не заради земната, но за Небесната Слава, която има да се открие към нас. Тази Небесна Слава има и днес своето невидимо действие в сърцата на Божиите Избрани. Тя ги подготвя за времето, когато Исус ще се завърне в Своето Велико Пришествие. И за да бъдеш наистина възрадван и укрепен с всички Небесни благословения, то виж и последното в тази книга. Защото там ще говоря за Божиите обещания към всички, които носят в сърцата си Духа и копнежа на Йосиф. Амин и Амин!

Leave a Reply