ЙЕОВА НИСИЙ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В ДОМА НА ПИРУВАНИЕТО

“Доведе ме в Дома на пируванието и Знамето Му над мене бе любов…” (Песен на песните 2:4)

Братко мой! Верни мой приятелю! Има една последна и страшна измама в църквите на тщеславието, която не просто ще ги остави на земята, но ще ги направи предмет на Божия яростен Гняв. Тази измама учи човеците да издигат своите собствени знамена като Божии, а Знамето Христос да Го виждат като покривка върху масите на бъдещия Небесен банкет. Нека ти кажа, че такъв банкет няма да има. Защото апостолът казва, че “Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух”. Как мислиш тогава? Защо Исус иска да Го познаваме като Знаме? Не затова ли, понеже сме призвани да участваме в битката на всички битки, за да намерим триумфът над всеки триумф? Но ако Христос не е за тебе Знаме, то как тогава ще се включиш в Неговата битка против змея, звяра и лъжепророка? Как ще бъдеш войник от Небесната Му войска, когато все още не си забелязал, че Военачалникът носи “дреха, попръскана с кръв, и Името Му беше Божието Слово…” И ако тия стихове от Откровението не са убедителни за теб, то няма ли да си спомниш писаното от пророк Исайя:
“И Той ще издигне Знаме за народите отдалеч, и ще засвири за всеки от тях от края на земята. И ето, те скоро ще дойдат набързо. Никой измежду тях не ще се умори, нито ще се спъне. Никой не ще задреме, нито ще заспи. Нито ще се разпаше поясът от кръста им, нито ще се скъса ремъкът на обущата им. Стрелите им са остри и всичките им лъкове запънати. Копитата на конете им ще се считат за кремък. И колелата им за вихрушка…” (Исайя 5:26-28)
Ето, говоря ти с Духа Господен от дълбочините на сърцето си и ти казвам, че времето на тия стихове е днес. Защото Бог свири чрез тръбата на пророка години наред. И при все, че съпротивата на дявола е повече от ужасна, пак това няма никак да осуети Божиите планове. Защото там, на Хълма и при Знамето Му, ще се съберат посочените от Него. За да получат сетнината си според чистотата на сърцата си. Затова нека да ти разкрия последното Свято и прекрасно видение, което Исус разкри пред очите ми. Ето какво ми каза Той:
“Сега, когато Ме познаваш като Йеова-Нисий и вече си разбрал знаменията пред Моя Кръст, виж онази сетнина, която съм запазил за всичките Си Знаменосци…”
След тези Свои думи Господ докосна главата ми и започна да ме издига нагоре. И ето, че при самото издигане, аз забелязах черни множества под Хълма Господен. Всички те бяха като натръшкани на земята, а знамената им горяха и димяха твърде страшно. Това ме накара да попитам Исус:
“Господи мой! Кои са тези и защо са под Хълма?”
А Исус ми отговори:
“Тия са, които изгориха с огън на нечестие всички богослужебни домове по земята. И като поставиха своите знамена за знамения, решиха в измамата си да се възкачат на Господния Хълм. Но понеже на Господния Хълм стои Знамето, Което не търпи никакви други знамена, то и затова Божията Свята войска съкруши войските на звяра и ги обърна на трупове в долините под Хълма.
Но не затова те издигам до Мене! Аз искам да видиш Моите! Тези, които даваха Моя Пример, когато мнозинствата край тях ги тъпчеха и презираха. Тези, които даваха даром, когато другите край тях продаваха! Тези, които показваха Плодовете на всяка щедрост и благодарение, когато другите край тях се закоравяваха в измамата на егоизма. Тези, които не заплашваха, когато биваха заплашвани, и не хулеха, когато биваха хулени, но предаваха делото си на Отца Ми! Тези, които придобиха Моята Дреха, Моите рани, Моята Кръв. Тези, които влязоха в Олтара на Моисея, за да Ме познаят като Йеова-Нисий. Те са скъпоценните Ми! Те са радостта Ми! Те са пируването на Младоженеца, записано в “Песен на песните”, което сега ще ти дам да видиш…”
Докато Господ ми говореше, ние се издигахме все по-високо и високо, докато накрая очите ми отново зърнаха Небесния Ерусалим. И ето, че аз видях множества от човеци, превърнали сами себе си на Господни Знамена. Видели Исус, Който се приближаваше с мен към тях, те вкупом извикаха:
“Йеова-Нисий! Йеова-Нисий! Йеова-Нисий!
Наше Знаме, наша радост, наша победа!”
А Исус, като ми даде знак да Го следвам, премина покрай тях, галейки главите им и докосвайки гърдите им. И ето, че накрая Божият Син застана пред Тронната Зала на Всемогъщия Отец. И като отвори вратите й, падна на коленете Си пред Святостта на Всемогъщия, като Му казваше:
“Отче Мой! Знамената Ти се събраха при Знамето Ти! И Ти сега дай на всичките Си Верни според Словото, с Което Си се обещал…”
В отговор от самата Тронна Зала се протегнаха огнените ръце на Отца. И Сам Отец казваше на множествата:
“Пристъпете в Дома на пируванието! Защото сте гледали на Знамето, за да Го пожелаете! И като сте Го пожелали, възлюбили сте Го! И като сте Го възлюбили, последвали сте Го!”
Така, дочули Гласа на Отца, множествата влязоха в Тронната Зала, където по Благост и Милост Господна бях поставен и аз. И ето, че Исус влезе в самия Огън на Отца. А след това излезе, огнен и удивително светъл. И като хвана Дрехата Си, простря я над множествата, като им казваше:
“Доведох ви в Дома на пируването. И Знамето Ми над вас е Любовта на Отца, Сина и Святия Дух!”
След тези думи на Исус настъпи Свято знамение. Защото Дрехата Му се уголеми и покри всичките множества като падна плавно върху тях. И в оня миг във всяко сърце заблестяваше Образът на Исус, пламтящ от Огъня на Всемогъщия Отец. А стоейки все така огнен и Свят, Господ протегна ръката Си и ме посочи, като ми казваше:
“Иди и кажи на всичките Ми чеда, че преди Младоженецът да извика Невястата, Военачалникът ще извика Войската Си. И като изяви Себе Си като Знаме, ще призове всички да Го познаят като Йеова-Нисий! Блажени отсега и до века човеците, които Ме познаят като Знаме! Защото такива ще шестват до самия свършек с Духа на Славата и победата! И като стъпват след Знамето, сами ще станат Знамена в Духа на Всемогъщия! За да придобият Дрехата на Сина и Огъня на Отца! Проклети отсега и до века човеците, които Ме презират като Знаме! Защото такива ще мамят и ще бъдат мамени докрай, докато намерят рова на погибелта и язвите на всяко погубление! Аз, Йеова-Нисий, изговорих това с устата Си!
Аз, Йеова-Нисий, го изрекох!”

Leave a Reply