ЙЕОВА НИСИЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПРЕД ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Има ли по-свят прицел за вярата на сърцето ти от Примера Исус? Има ли по-свята и чиста помисъл в човешкото сърце от тая, че Господ се разпна, за да го спаси и то също трябва да се разпне, за да Го последва? Казвам ти Истината, че всякога, когато Исус е водил сърцето ми до Кръста, аз съм преживявал ново проглеждане, ново раждане, ново докосване и ново изпълване. И днес, когато Исус се изявява в живота ми като Йеова-Нисий, аз с трепет и вълнение се сещам за Святите думи на псалома:
“Дал Си Знаме на ония, които Ти се боят. За да се развява, защото е Истината…” (Псалом 60:4)
Виждаш ли, братко мой, че Отец ни е дал Знамето, за да се развява, защото е Истината? А Кой е Пътят, и Истината и Животът? И колцина от нас вървят в Господния Път, за да развяват Господното Знаме и да призовават към Господния Живот? Ето, казвам ти, че сърцето ми е отвратено от греха и покварата, погълнали този обречен свят и влюбените в него църкви. Грях и поквара, стигнали дотам, че човеците да развяват весело знаменца по манифестации и земни празници, а дори и да ги окачат по прозорците на къщите си.
“Ето, родолюбци сме!” – заявяват те с патриотична гордост. А дали сте боголюбци? Дали се покорихте на Божият Свят Дух, за да развявате Знамето на Истината? Дали нарекохте дявола “дявол”, за да стане явен и Господ като “Господ”? Не казва ли Словото за тази дяволска атака върху човешките сърца с думите на псалома:
“Противниците Ти реват всред местосъбранието Ти; поставиха своите знамена за знамения…” (Псалом 74:4)
И как ще реагираш, ако ти кажа, че в популярен християнски сайт в Интернет видях рисунка на “Спасителя Христос”, загърнал като мантия върху себе си американското знаме. Усмихва се значи от сайта този рисуван “господ” и сякаш иска да каже на всичките други нации:
“Аз съм с Америка! Това е положението! Тях благославям и тях обичам! В други нации не благоволя и други знамена не харесвам. Защото няма други звезди, които толкова да ми пасват, както звездите на Щатите…”
Не са ли именно подобни служения “противниците”, за които говори Словото? И знаеш ли колко е страшно, когато земни черепки разменят Славата Господна за символите на собствената си заблуда? Но ето затова и Словото е видяло тази атака на дявола против вярата в Йеова-Нисий. Но аз благодаря на Бога за Неговата невидима Църква, за верният Му остатък, който няма да Го размени за духа на света. Защото за този остатък пророкът Господен казва:
“И в оня ден, към Йесеевия корен, Който ще стои като Знаме на племената, към Него ще прибягват племената, и Неговото местоуспокоение ще бъде славно…” (Исайя 11:10)
И сега нека вече да продължа със самото видение, което Господ ми показа в Благостта и Милостта Си. Ето думите, които Той ми изговори, миг преди видението:
“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че днес е денят и сега е часът, когато трябва да Ме познаят като Йеова-Нисий. Защото когато Ме познаете, като Знаме, то тогава делата ви ще станат съобразни на Моите. И като издигнете Знамето Христос в живота си, ще подкрепите ръцете на първите Знаменосци и ще ги облекчите в товара им. А да Ме познаете като Знаме, ще рече да видите и проумеете знаменията, станали при Голготския Кръст. Защото сега ще ги изявя на слугата Си…”
След тези думи на Исус пред очите ми се появи и самото видение. И ето, че аз виждах моят Господ, с окървавено Лице и с прорязан от бичувания гръб да се приближава на мястото, наречено Голгота. Блъскан от римските войници с щитовете и копията им, Той вървеше с последните Си останали сили. Само след миг Силата на Святия Дух обви моя Спасител в Небесен Ореол, тъй че всичко край Него избледня като в мъгла. А тогава Дрехата на Исус стана Знаме и самото Тяло на Спасителя бе жезълът, на който бе закачено Знамето. Окървавено, но блестящо от Светлина и Святост, Това Знаме пръскаше лъчите на всичката Господна Благост, за да докосне и освети всеки, който Го погледне и приеме. И ето, че Духът нашепна в сърцето ми, като ми казваше:
“Гледай, за да разбереш. И после напиши на книга посланието, което ще се открие пред очите ти…”
Събрал всичката си вяра и благоговение към Бога, аз отново гледах във видението, когато картината отново стана цяла. Тогава видях как един от римските войници блъсна Исус и Го повали при самия дървен Кръст. И като извика край себе си още трима, съблякоха Святата Дреха на Господ. И понеже тя не беше шита, но изтъкана цяла отгоре до долу, възникна спречкване между римляните, които не знаеха как да си я поделят. А тогава единият бръкна в джоба на мантията си. И като извади сребърник, каза на другите трима:
“Ще хвърляме жребий за тая дреха. Инак да сме я раздрали досега. И така, с кого от вас да условя жребието?”
А единият от тримата му отговори:
“С мене направи жребието. А аз ще се разбера отпосле с другите двама…”
След тези думи първият посочи монетата в ръката си, като казваше:
“Избирай сега. Образа на кесаря или надписа?”
А другият, като гледаше монетата, каза:
“Надписът да бъде…”
Това накара първият да се ухили и да каже:
“Като е тъй, за мене остава образа на кесаря. А сега да видим кой ще спечели дрехата на Исус, Юдейския цар. Образът на кесаря или надписът?”
След тези думи първият римлянин ловко подхвърли монетата, като я завъртя с нокътя си. А монетата, като падна на земята, сочеше образа на кесаря. Това накара първият да дръпне Дрехата на Исус и да каже на другия:
“Да беше заложил на образа, а не на надписа. Защото образът спечели дрехата, а не надписът…”
Слушайки думите на римлянина, който вече прибираше дрехата на Исус, аз усетих страшна болка в сърцето си, като пробождане от копие. И като повдигнах главата си към Разпнатия Исус, попитах Го:
“Господи мой! Защо тези човеци свалиха Дрехата Ти? И защо образът на кесаря я спечели, та така да ме прободат думите на тоя римлянин…”
В отговор от самия Кръст Исус започна да ми говори, като ми казваше:
“Нима си мислил, че дяволът ще гледа Знамето Христос и няма да се поругае с Него? Ето, казвам ти, че първият път той успя против Човешкия Син с надписа, а сега е вторият път, когато успя с образа!”
“А кога, Исусе, дяволът успя с надписа?”
В отговор Господ отново ми каза:
“Не е ли надписът стойността на монетата? Не измами ли Сатана Юда с тридесет сребърника, за да Ме предаде? Ето това беше измамата на надписа. Но казвам ти, че тая втора измама, свързана с образа, е по-страшната. Защото с първата Човешкият Син беше предаден от Юда на смърт, но с втората измама Дрехата Му стана притежание на Рим. Тъй че образът на кесаря ще се поругае всякак със Знамето на Йеова. И като Го омърси и стъпче, ще издигне вместо Него собствените си знамена. А сега, от Кръста Господен, Аз те изпращам, за да предупредиш всичките Ми чеда, че ето тая тайна на жребия всякога е действала против Моята Църква. Защото от Възкресението на Човешкия Син до днес Небето е имало само една Вярна и Свята Църква, докато духът на Рим създаде и увековечи стотици и хиляди църкви-блудници, които в края на времето се събират като блудницата Вавилон.
Но ти сега виж и проумей, че Отец Ми не стоя със скръстени ръце поради нечестието на Рим. И въпреки, че войник на Рим Ме съблече и се поруга с Мене, един друг войник от Сион се погрижи Знамето да не бъде забравено и Примерът да не бъде похулен…”
Докато Господ ми говореше, самата Сила на Святия Дух ме въздигна от Кръста, като ми посочи един Свят човек с благородно и смирено лице, който бе придружен от две жени. Той вече носеше в ръцете си чиста плащеница и съд с аромати. И като се приближи до Кръста на Голгота заедно с жените, свалиха прободеното Тяло на Исус, като Го помазваха с Мирото и Го повиха с плащеницата. А тогава Святият Дух с всичките Си развълнувани води говореше на сърцето ми, като ми казваше:
“Светският дух на Рим придоби с жребие Дрехата Господна. И като я омърси и поквари, скри я, за да се издигнат знамената на религиозните църкви. Но Отец се откри с Духа Си на благочестивия. И като му повери Тялото на Своя Възлюбен Син, посочи го като настойник на Божието Свято Знаме! Иди и предай на всичките Божии чеда, че най-голям враг на Знамето Христос е образът на кесаря, който е духът на света. И именно поради тоя враг Апостол Йоан призова всички ви с Моите думи:
“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века…” (I Йоаново 2:15-17)
Ако някой от вас иска Знамето Христос, то той нека се съразпне с Исус, за да намери духът му чистата плащеница и Божиите Святи благоухания. Защото тогава Божието Благочестие ще извърши великата си тайна в сърцето му, за да го опази от духа на света. Но ако някой люби духа на света, а не Духа на Отца, то каквото и жребие да хвърли под Кръста Господен, ще остане в сърцето си антихрист и отстъпник. Било с надписа на кесаря – за да продаде и предаде Исус за тридесет сребърника. Било с образа на кесаря – за да размени Знамето Христос за знамената на Рим…”
Братко мой! Приятелю на сърцето ми! Разбираш ли думите на Святия Божий? И проумяваш ли, че нашето Знаме Христос не е от този свят, за да участваме в нечестивия жребий, който вършат последните тщеславни църкви? Защото едните, уловени от Мамон, залагат на надписа, вторите – уловени от Корей, залагат на образа, а третите – уловени от Езавел, любят и надписа, и образа. За да издигат нечестивите знамена на всяка светска власт, като бунт и омраза против Знамето Христос. Нека с тези дълбоки и неизявявани досега тайни Божият Свят Дух да закрепи вярата ти в Исус. За да Го познаеш, като Йеова-Нисий. И като развяваш Знамето на Истината, да възвеличиш Господното Име в живота си. Амин и Амин!

Leave a Reply