ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – V ГЛАВА

5. ПОБЕДАТА НА ПЪТЯ
(ИЛИ ЗА ПРОРОК ИЛИЯ В КИСОН)

Братко мой! Знаеш ли каква е най-голямата трагедия на последните поколения от християни? Трагедията е тази, че не познават Сърцето на Отца. Трагедията е тази, че за земния човек няма по-важно място от земята. Всичките видения на земните започват от земята и приключват на земята. Всичките им мечти започват от земята и приключват със земята. Никой от тях не мисли, че в този свят човекът е само един пътник. И не е важно дали си пътник, а какъв е пътят, по който вървиш.
За последните десетина години Господ дойде като велика Светлина в живота ми. Той дойде да ми каже, че всички, които сме повярвали в Името Му, все още не сме започнали живота си за Него. Всичко на тази земя е все още една подготовка, една генерална репетиция преди да дойде Вечното Царство и Вечния Живот на Исус. Ето тук трябва сериозно да се замислиш. Защото дяволът има земята, а на теб Исус дойде да ти подари Небето. Дяволът господарува и владее над този свят, но онзи светъл и прекрасен Сион, далече по-горе, е място където той не владее.
Аз не искам да си представя, че мнозина така лекомислено ще се откажат от Вечния Живот, за да спечелят едно мимолетно удоволствие на “хубав” земен живот за няколко години. Защото върху сърцата на такива ще се стоварят съдбоносните думи на Исус:
“Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му…” (Матея 16:26-27)
Дяволът не би бил толкова силен, ако Отец не му допуска днес той да изпита целия свят. И князът на тъмнината наистина е впрегнал всичките си усилия, за да заблуди и убие колкото е възможно повече човеци. А от древността и до днес най-ефективното оръжие, с което можеш да убиеш и прободеш, е мечът. В тази глава аз искам да ти покажа виденията, които ми даде Исус, за да просветли сърцето ми относно случилото се при потока Кисон.
След категоричната победа на пророк Илия при планината Кармил стана така, че сред Израил настъпи изтрезняване. Хората разбраха, че тази Езавел, за която се беше оженил земният им цар, не е никаква пророчица на Бог Отец, а нечестива измамница, която със силата на своя чар бе станала маша в ръцете на дявола. Маша за убийства и измами. Маша, с която бяха избити стотици Божии пророци, а на тяхно място лукавият постави лъжепророците на Ваал. Можеш само да си представиш как хилядите хора са бързали да хванат и вържат разтрепераните лъжци, а след това да ги предадат на пророк Илия. По-интересен остава фактът, че Илия не се разправи със слугите на Ваал на мястото при планината Кармил, но ги заведе при потока Кисон и там ги изкла. Това решение на пророка не е случайно, но има вътрешна духовна причина, която искам да ти разкрия. Защото докато размишлявах над случилото се с Вааловите пророци, Господ отново дойде над мен и говореше на сърцето ми:
“Виждаш ли, че Отец Ми даде на Илия една от най-знаменитите победи, които слуги на Небето са имали против дявола? Помисли тогава как пророк Илия бе вътрешно мотивиран да изколи толкова много лъжепророци и то при потока Кисон? Нима мислиш, че Илия бе движен само от писаното “Зъб за зъб, око за око”? Нямаха ли действията на Божия слуга един по-дълбок духовен мотив, а не просто възмездие и отмъщение?”
“Господи мой! Библейският текст е толкова кратък, щото без Дух на мъдрост и на откровение не бих разбрал нищо повече, освен факта на вече писаното…”
“Виж тогава и скритото! Защото то е много нужно на Моите чеда. Виж самото пленяване на лъжепророците и онова, което стори Илия спрямо тях, миг преди да отреже главите им…”
След думите на Исус пред сърцето ми се появи видение. Аз виждах всичките онези четиристотин и петдесет Ваалови пророци, които бяха вързани с въжета. Хората край тях ги блъскаха и заплюваха, а пророк Илия ги наблюдаваше с особено остър поглед. В един момент Илия вдигна ръката си, за да усмири ожесточените израилтяни, които бързаха да въздадат на Вааловите слуги. И тогава пророкът на Отца се обърна към Вааловите пророци и ги попита:
“Ще се покаете ли поради блудствата си и злото, което сторихте на Израиля? Ще се покаете ли, че стояхте на Езавелината трапеза и вършехте злото, което тя искаше от вас?”
Тогава един от Вааловите пророци, който бе на най-голяма почит сред останалите, погледна със злоба към Илия и му каза:
“Даже след знамението с огъня ние продължаваме да държим на Езавел. Тя е пророчица на върховния бог, толкова силна, колкото бе и пророчица Девора, която слушаха бащите ни. Защото пророчица Девора даде победата на Варака. И пророчица Езавел ще даде нашата победа…”
Казаното от Вааловия слуга бе толкова мерзостно и изява на такова предизвикателство към Бога и Отца, щото в следващия миг пророк Илия падна на нозете си и като вдигна ръцете си към Небето, извика:
“Отче, нека стане явно днес пред Тебе, че тия човеци похулиха Името Ти и се поругаха с Волята Ти. Те не се покаяха от Твоите знамения при вечерния принос! Те решиха, че Езавел от племето Сидон има същата сила, каквато Ти някога даде на слугинята Си Девора. Моля Те, Отче! Ти отсъди съдбата на тези люде, понеже са нечестиви и коравовратни…”
В отговор на молитвата на Илия Отец изпрати Ангел Господен всред самото множество, който посочи с жезъла си самозвания пророк и каза:
“Ако устата ти са говорили според Истината, нека Езавел ти даде успех при потока Кисон, както Бог чрез Девора даде успех на Варак против Сисара при същия поток. Но ако устата ти са говорили лъжа, нека се отсекат главите на теб и цялото ти множество, защото вие вдигнахте ръка против Божия Помазаник. Нека онова, което Господ на духовете ще извърши при потока Кисон, покаже кои уста са говорили Истината Му и кои не…”
След тези думи Ангелът Господен изчезна, а пророк Илия подкара цялото множество към потока Кисон.
Видението ме остави без дъх. Чак сега разбирах, че ако Илия заведе Вааловите слуги именно при потока Кисон, то бе, за да може сам Бог да унижи самозваната пророчица. И тогава попитах Господ:
“Господи Исусе! Защо тази дълбока тайна липсва в библейския текст?”
А Исус се усмихна и отговори:
“Слава за Отец е да скрива всяко нещо. А слава е на царете да издирват работите. Тази тайна, която се разкрива във видението, което ти дадох, е само и единствено в Божия Суверенитет. Понеже грехът на Вааловите пророци е именно грях, с който се хвърля укор против Личното право на Отец Ми да избира съдове според Волята Си. Ако мнозина в Израил в онова време бяха заблудени от дявола да възприемат Езавел като една, която стои в духа и призванието на Девора, то става ли ти ясно защо са толкова съвършени съдбите на Отца? Някога Девора даде победата на Варак при реката Кисон, като му каза:
“Не заповяда ли Господ Израилевият Бог, като каза: Иди, оттегли се в хълма Тавор и вземи със себе си десет хиляди мъже от нефталимците и от завулонците; и Аз ще прекарам при тебе, при реката Кисон, Сисара, началник на Явиновата войска, с колесниците му и множеството му, и ще го предам в ръката ти?” (Съдии 4:6-7)
Ето така и Вааловите пророци имаха самочувствието, че тяхната Езавел непременно ще превъзмогне над Илия, понеже дяволът ги бе излъгал да я считат за толкова силна, колкото бе и Девора. Затова Илия ги заведе при Кисон, като им каза:
“Живият Бог, Комуто служа с духа и сърцето си, Той сега ще ви въздава, а вие викайте към Ваал, който при планината Кармил не ви чу. Може пък сега при потока Кисон да ви чуе и да изпрати Езавел да ви спаси…”
Тогава мечът на пророка, който той усилно бе въртял при потока Херит, се развъртя, за да паднат отсечени всички онези глави, които бяха пълни с измамата на дявола. И ето такива са тайните на Божия Пророчески Дух. Тайни, които днес давам на малцината, които слушат Гласа Ми. Тайни, които давам на онези, които приеха пророк в името на пророк, за да получат и награда на пророк. Но ако за чистия всичко е чисто, за нечистия всичко е нечисто. Защото днешните слуги на Езавел, които са теолозите, непременно ще повторят греха на Вааловите пророци и няма да се покаят и отрекат от дипломите си и университетските си образования. Затова и те ще бъдат отсечени от Меча на Пророческия Дух. И на този последен поток Кисон, където Отец Ми заповядва Своето възмездие над коравовратните и непокорните, ще има не четиристотин и петдесет, но хиляди по хиляди слуги на Езавел. Затова Господ вашият Бог ви казва:
Ако някой не Ме послуша при Галаад, нека Ме послуша при Сарепта Сидонска! Ако някой не Ме послуша при Сарепта Сидонска, нека Ме послуша при Кармил! Ако някой не Ме послуша при Кармил, то на такъв ще въздам при Кисон!
Колкото до онези, които твърдо и ревностно следват Пророческия Дух на Отца, то те ще преживеят най-великото изливане на Святия Дух, което бе извикано от пророците на Отца Ми при върха на Кармил…”

Leave a Reply