ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – II ГЛАВА

2. НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ
(ИЛИ ЗА ПРОРОК ИЛИЯ В ГАЛААД)

Скъпи ми братко! Воден от ръката Господна аз започвам духовно пътуване в живота на пророк Илия и от цялото си сърце те моля да внимаваш във всеки ред и дума на тази книга. Както всеки път, така и Пътят на пророк Илия има начало. Божията ревност върху живота на този човек е била толкова голяма, колкото голяма е тайната за Божието призвание към Илия. Тайна, така здраво запечатана, щото в нейното разбиране не може да ти помогне никой друг, освен Бог и то по изричното Му благоволение. Слава на Бога, защото днес благоволението Му е голямо и моето сърце ликува, понеже имам привилегията да разкрия пред теб живота на един от най-великите служители на Небето. Както сам се убеждаваш от прочита на заглавието, началото на Пътя за пророк Илия беше в Галаад. Начало, за което Библията лаконично отбелязва:
“…тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители…” (III Царе 17:1)
Тук може би ще реагираш:
“Какво значение има чий жител е бил пророк Илия? Това, че е бил галаадски жител, нищо не ми говори!”
Естествено е да не ти говори нищо, братко мой! Така и на мен десет години не ми е говорило нищо. Но когато при теб дойде Живото Слово на Отца, Онзи, от Когото е всичко и за Когото е всичко, тогава трябва просто да наведеш главата си, да коленичиш като библейската Мария в краката Му, за да ти даде Сам Исус по-добрата част. А по-добра част в това кратко обяснение за произхода на пророк Илия има и сега ще станеш свидетел на тази част. Когато Исус наблюдаваше съсредоточаването ми върху библейските стихове, Той дойде към сърцето ми с въпроси. Ето какво ме запита Той:
“Как си обясняваш началото на Пътя пред пророк Илия? И какво се крие в това оскъдно определение, че Илия е бил от галаадските жители? Ако някой е галаадски жител не ще ли да рече, че е живял в Галаад?”
“Да, Господи мой! Точно това ще рече. Илия живееше в Галаад. И ако погледна на този факт типично като земен човек аз няма да открия нищо повече, освен да потърся в някой библейски атлас местоположението на Галаад…”
“Не ти трябва библейски атлас, Стефане! Защото има един друг атлас, който сега ще разтворя пред очите на сърцето ти. Само той може да ти покаже какво е Галаад…”
След думите Си Исус протегна ръка към главата ми и постави ръката Си върху косите ми. Така към мен дойде видение от Господ. Аз виждах място, където имаше струпани камъни. Характерното за мястото беше това, че половината от него бе осветена от слънчева светлина, а другата половина бе мрачна и зловеща. И тогава до мен се приближи Господ, като каза:
“Гледай сега на Моя атлас. Гледай онова, което ти дава Святият Ми Дух. Защото точно това място е Галаад. Забелязваш ли колко категорично тази грамада от камъни разделя светлината от тъмнината? Защото половината от мястото е във властта на Деня, а другата половина – във властта на нощта. Можеш ли да си спомниш къде настъпи това разделение и кой го осъществи?”
Думите на Господа за кой ли път ме убедиха, че ако и да съм бил просветен, пак оставам по човешки слаб и без Божия Свят Дух съм едно голямо нищо. Затова казах на Исус:
“Господи, как е възможно да съм бил толкова сляп? Та Галаад е мястото, където Яков и Лаван утвърдиха договор, според който нито Яков ще отива към Лавановите заселища, нито Лаван – към Якововите. И не е трудно да видя в самото видение, че тази грамада от камъни, която Яков нарече Галаад, всъщност е разделителна линия между два свята, между две съдби, между две различни поколения човеци…”
“Точно така, момчето Ми! Защото виж и забележи, че не друг, но Отец извика към Якова, като му каза:
“Аз съм Бог на Ветил, гдето ти помаза стълп с масло и гдето Ми се обрече. Стани сега излез из тая земя и се върни в родината си…” (Битие 31:13)
Как мислиш? Защо Отец Ми извика Яков, та да се отдели от Лавановата власт?”
“Господи, ако чета внимателно и между самите редове, то се вижда, че на Отец Му е досадило да гледа избраника Си под властта на един земен човек. Затова призивът е толкова ясен:
“Излез из тая земя и върни се в родината си!”
Когато ние се покорим на Гласа на Отца и приемем Духа Му, то тогава преставаме да бъдем земни и под властта на земни човеци. Тогава всеки от нас преживява своя Галаад…”
“Точно така е! Но никой от вас няма да преживее своя Галаад, ако няма мотивация да напусне подобно място. А мотивацията на Яков беше повече от голяма. Понеже, кажи Ми, какъв човек беше вуйчо му Лаван?”
“Господи, за мен впечатлението от Лаван е твърде отрицателно. Защото това беше един пресметлив, лукав и твърде злобен човек. Човек, който няма непоколебим дух. Човек, твърде изменчив и опак, който, докато Яков му работеше, десет пъти променяше заплатата му. Но най-вече – неговата лукавост и измама, с която накара Яков да му работи четиринадесет години за двете му дъщери…”
“А няма ли днес много потомци на този Лаван? Не затова ли идва Пророческият Дух на Отца Ми, та да освободи от властта на такива Божиите чеда? Няма ли днес такива, които впримчват вярващото сърце да им слугува и да им задоволява всичките мерзости? Няма ли днес такива Лавановци, които в тъмните си стаички си крият по един домашен идол, на когото тайно се кланят? И да стоят ли Якововите потомци под властта на Лавановите потомци? Няма ли да дойде миг, в който Божиите чеда наистина да станат “галаадски жители”, сиреч, такива, които не са под властта на човеци, но само и единствено под властта на Бога? Защото ето това е духовното значение на Галаад и началото на Пътя в живота на пророк Илия. Той не беше под властта на човеци и не угаждаше на човеците. Той имаше своя Галаад, сиреч, онова благоволение от Бога, с което всички потомци на Лаван трябва да се съобразяват. Който слуша Гласа Ми, той непременно ще поиска да излезе от властта на земните човеци, за да Ми се покорява в Дух и Истина. Това обяснява и видението, което ти дадох. Защото всеки, който намери Галаад, ще разбере, че самотният призив от Бога струва повече от общите поклони пред човеци! И пред вратите на Божия Пророчески Дух никога няма да се чака на опашка, понеже човешкото сърце е страшно болно. В копнежа по една Рахил, завлякла идола на баща си, или в измамата с една Лия, чието зрение е слабо, човек наистина може да изгуби много повече от двадесет години. Но когато Господ дойде към сърцата ви и ви каже:
Аз съм Господ, Който ви намерих из бърдата и ви спасих в Кръвта Си! Аз съм Господ, Който ви даде Завета Си! Аз съм Господ, Който ви утвърди да слушате Гласа Му! Излезте изсред измамните и лицемерните! Излезте изсред коварните и лукавите! Излезте изсред ония, на които църквата им е станала семеен бизнес, в който бизнес ви заставиха да участвате, като ви измамиха!
Колко от вас ще чуят Гласа Ми? Колко от вас ще разберат, че когато побягнат от Лаван, непременно Аз ще смъмря гонителя и ще го заставя да спре пред Галаад? Запомнете и знайте от вашия Господ, че дяволът може да ви гони и изисква само до Галаад! Лукавият може да изисква сърцата ви във Вавилон само до мига, в който отидете в началото на Пътя! Там, където пророк Илия получи видението за своето Свято и велико служение пред Отца! А началото на Пътя ще рече да отстоявате единствено Спасителната Истина, изречена и написана от Апостола Ми Павел. Тя е вашият Галаад! Тя е каменният стълп, който дяволът не може да отмести и Аз ви заповядвам всички да се намерите в него! Ето думите на този стълп:
“Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко; понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа…”(Галатяни 1:10-12)
Моето благовестие не е човешко! Моето стадо не е от стадата на Лаван! Моето благовестие е благовестието на Отца Ми чрез Пророческия Дух! И ако някой счита, че благовестие ще рече да уголемява стадата за себе си, а не Стадото Господно за Славата на Бога, то такъв никога не е познал Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов! Колкото до Моите, които вече са отишли в Галаад, то нека внимават на знаменията на Словото Ми! Защото днес очите Ми виждат много вдовици! Но Аз ще позная и утвърдя в Завета Си само вдовицата от Сарепта Сидонска!
Виж сега как Отец ще започне великото Си дело с Илия, за да го заведе в Изпитанието на Пътя…”
След последните думи на Господа видението с Галаад се прекъсна, а Святият Дух изпълни сърцето ми, за да бъда утвърден в разбирането на Божиите тайни.

Leave a Reply