ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – I ГЛАВА

1. ЗА МНОГОТО ПЪТИЩА И ЕДИНИЯТ ПЪТ
(КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В СЛОВОТО И ДУХА НА ТАЗИ КНИГА)

Скъпи ми братко! Ако има Дух на превъзходство и пълнота, то това е Пророческият Дух на Отца. Това е Святият Дух, Който Отец излива в сърцата на избраните и посочените от ръката Му човеци, за да бъдат разкрити на Църквата критериите на Бог Отец и Неговата Съвършена Воля за всички участници в Спасението и Изкуплението на Господ Исус Христос. Сам Исус предупреди в Евангелието, за да внимават всички, които не познават Волята на Бог Отец. Защото каза:
“Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата…” (Матея 7:21)
Виждаш ли, братко мой, че ти трябва да вършиш Волята на Отец, но Той е на небесата? Качва ли се всеки в небесата, та да знае Волята на Твореца? Качва ли се всеки пред Тронната зала на Всемогъщия, та лично да се убеди какво иска Отец и какво не иска? Разбира се, че не. Ето тук идва ролята на Божия Пророчески Дух. Защото Бог Отец, Който заключва в Себе Си Началото и Края, е предузнал и избрал отначало отделни хора, с които да запознава целия Си народ относно Волята Си. Ние няма да търсим сметка от Отца кого избира и защо го избира, тъй като това е в Неговите Лични предпочитания, известни на Църквата като Божий Суверенитет. По-скоро трябва да видим другото, а именно, че Божият народ никога не е бил съгласен с предпочитанията на Отца. Той винаги е роптаел и закоравявал сърцето си, когато Отец е изпращал слугите Си да го изобличат. Той винаги е търсел начин да заобиколи Личната Воля на Отца. И това е най-голямата трагедия, която се е случвала на Израил, а днес се случва и на Църквата. Защото някога Израил избиваше пророците си, а пък днес същото правят последните поколения от вярващи. Тази е причината в Пророческите думи на Спасителя Христос да има такава загриженост и предварителна обреченост. Защото Господ каза и такива думи:
“И пак рече: Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си. А казвам ви наистина, много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца, и настана голям глад по цялата земя; а нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска. Тъй също много прокажени имаше в Израил във времето на пророк Елисея; но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман…” (Лука 4:24-27)
Когато Светлината, Която осветлява живота на всеки човек, говори, че никой пророк не е приет в родината си, то нека Нейните лъчи бъдат счетени за Истински, а човешките мнения за лъжливи. Защото човеци могат да дойдат при теб и с часове да ти говорят възторжено за някой платен “пророк”, който преди още да е преброил парите за лъскавото си шоу, вече е вдигнал оборотите на тщеславния дух, така щото човеците вместо да паднат по очи и да заплачат, падат по гръб и се кикотят. Но виж и другото, за което Исус говори. Той ти казва, че много вдовици имаше някога, а Илия не бе пратен до нито една от тях, а само до вдовицата от Сарепта Сидонска. Много прокажени имаше някога по времето на Елисея, но Бог благоволи Пророкът Му да възвести Волята Му само на сириеца Нееман.
Как мислиш? Защо, след като от случилото се с Божиите пророци, бяха минали векове, пак Евангелието ти показва, че:
“Като чуха това тия, които бяха в синагогата, всички се изпълниха с гняв, и, като станаха, изкараха Го вън из града, и заведоха Го при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да Го хвърлят долу. Но Той мина посред тях и си отиде…” (Лука 4:28-30)
Защо тези човеци бяха гневни? Не затова ли, щото им говореше Пророкът, Който събира в Себе Си всичките пророци? Не затова ли, защото, ако и времената да се сменят, князът на света остава същият мръсник и злодей, готов да си служи със същите средства? Но ето затова и аз ще продължа думите на Исус и ще ти кажа, че:
И днес има много вдовици, но Бог ще изпрати пророците Си само до вдовицата в Сарепта Сидонска! И днес има много прокажени, но Бог ще изцели чрез Пророка Си само онези, които се смирят като Нееман!
Сега нека продължа нататък. Ако правя цялото това предисловие, то е, за да се укрепи сърцето ти и да бъдеш подготвен за великите откровения на тази книга. Защото тя няма да говори за пътищата на многото пророци, които дяволът изби в яростта си. Тя ще говори за Пътя на Пророк, който не видя тление, и когото дяволът не успя да убие, нито да намери.
Помисли тогава върху въпросите:
Защо при все, че Сатана е убивал много пророци, с Пророк Илия той не успя? Защо при все, че много пророци са вършили Волята на Отца, там, пред златния светилник, стои като свидетел на Вечния Йеова именно тесвиецът Илия? Нека ти дам отговора:
“Защото докато другите пророци вървяха по пътища, начертани от Отца, Илия вървя по Пътят!”
Каква е тогава разликата между пътищата и Пътят, след като и в двете Бог благоволи? Ето този въпрос беше на устата ми, когато Исус ми даде да размишлявам за живота на Пророк Илия. Чуй сега какъв бе отговорът на Царя на Сион:
Исус дойде при мен и аз усетих, че този път с Него бе дошла и цялата Слава на Отца. Сърцето ми се зарадва, защото когато Исус посети някого, той никога повече не остава същият. Така Спасителят докосна сърцето ми и ми каза:
“Виждам въпроса, който се е родил в сърцето ти. Виждам и цялото утеснение, на което дяволът подложи душата ти. И това е така, защото в пътя на твоята вяра ти стигна до мястото, където е Пътят…”
“Как да Те разбирам, Господи?” – попитах аз. А Исус продължи, като казваше:
“Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господно, то ще устои. Така също има и много пътища в сърцето на човека, но онзи, който е предал живота си в Моята Ръка, намира Пътят…”
“Господи!” – извиках аз. – “Ти Си Пътят, и Истината, и Животът! Нима досега съм гледал на други пътища, когато Твоята Светлина всеки ден ме просветлява?”
“Не, Стефане! Ти винаги си гледал на Мен, като на Пътят. Но тук вече става дума не за Господ, Който е личният ти Спасител, а за Господ, Който спасява цялата Си Църква. Тук става дума не за пътищата, които съм ти давал и ще продължавам да ти давам към Мен, а за Пътят, Който е пророчески предначертан и вдъхновен от Отца Ми. Виж сега сърцето си. Понеже в него има въпрос, който гласи:
“Каква е разликата между пътищата на другите пророци и Пътят на Пророк Илия, след като и в двете Бог благоволи?”
А отговора ще ти дам, като първо ти напомня думите на Апостола Си Павел. Виж как започва той Посланието си към Евреите…”
Отворих библията си на Павловото послание и прочетох думите, които Исус искаше да прочета. Ето ги и тях:
“Бог, Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото и направи световете…” (Евреи 1:1-2)
Тогава отново попитах Исус:
“Господи, как да разбирам думите на Павел?”
А Исус отново каза:
“Разбирай ги така, че когато Отец Ми имаше разни частични съобщения спрямо Израил, то Той говореше чрез много пророци и благоволеше в тях. Но когато Отец Ми искаше да изпълни генералното Си Слово, Пътят на Самия Пророчески Дух, то Той вдъхнови за Себе Си един слуга, който получи съдба, по-различна от съдбата на другите Му слуги. Защото другите Му слуги вървяха по пътища, направени от Него за самото време, а Илия вървя по Пътят, вдъхновен от Отец за вечността. Ето затова и Пророк Илия не видя тление. Ето затова беше единственият Пророк, на когото Ангел Господен каза:
“Стани, яж, защото пътят е много дълъг за тебе…” (III Царе 19:7)
Разбираш ли, момчето Ми, че много дълъг път ще рече Път от Вечността и за Вечността? И Илия беше Пророкът, който съвършено извървя Целият Път, вдъхновен от Отца Ми, за да бъде грабнат в Небето и Отец Ми да направи слугата Си като украшение на Престола Си. И Пътят на Неговия слуга все още продължава. Защото във времената на Голямата Скръб Илия ще продължи служението си за Отца. Как мислиш тогава? Служител, който е започнал Пътя си преди хиляди години и все още не завършил Пътя си, не е ли достоен за подражание? Не е ли пример за вдъхновение? Не е ли единствено възможния Път, с Който Бог може да те подготви да участваш в грабването? Понеже само онзи, който е бил грабнат в Небето, е достоен да даде свидетелствата на Пътя си. И кой друг да е бил поставян най-високо измежду високите поради съвършеното благоволение на Отец? Ето затова, момчето Ми, тази книга, с която те вдъхновявам, ще е по-различна от всички други, които си писал. Понеже ако в другите книги съм давал пътища към Себе Си, (и свидетелството им е истинно, понеже го подпечатах с Духа Си и кръвта Си) то в тази книга ще те вдъхновя да говориш за Пътя. За Единствения Път, Който е останал на Живата Ми Църква. Защото Словото на Отца Ми пребъдва из род в род, но не всеки род пребъдва в Словото на Отца Ми! Защото Отец Ми, Всемогъщият, имаше един Илия и чрез неговия живот даде на всички Пътя към Сърцето Си.
Блажени и свети онези, които се вдъхновят от Словото на тази книга. Защото в нея Господ ще даде на Званите, Избраните и Верните да видят как изглежда Началото на Пътя. След това ще ги поведа в Изпитанията на Пътя. А когато издържат изпитанията ще им дам сблъсъкът с дявола на Пътя. А когато поискат да участват в този сблъсък, ще им дам Победата на Пътя. И на всеки, който победи, ще дам да пребъдва на Върха на Пътя, там, където Пророкът на Отца Ми извика дъждовете на Духа.
Аз, Господ и Бог Исус Христос, призовавам на покаяние и на съвършено покоряване на Гласа Ми всички, които се наричат с Името Ми!
Аз, Господ и Бог Исус Христос, ще дам на слугата Си онова Небесно Масло на Отца, което капе от маслинените клончета край златния светилник на светилището Му!
Блажени и свети всички, които изпълнят сърцата си с Духа и Силата на Илия! Блажени и свети всички, които оставят земните си пътища и отворят очите си за Пътя!
Това говори Амин, Верният и Истински свидетел, Начинателят и Завършителят на Пътя на Пророческия Дух, на Духа и Силата на Илия, които Отец Ми е изпратил на земята…”
След последните Си думи Господ докосна главата ми и тогава в духа ми започна да се излива Святото и чисто Масло на Сион. От неговото въздействие в сърцето ми пламна огромна любов към Отца, а очите ми започнаха да виждат неща, никога невиждани, сиреч, скритото, което днес в голямата Си Милост Бог разпечатва и изявява на чедата Си.
Моля се на Господа да Го последваш с цялото си сърце!
Моля се на Исус да укрепи благочестието ти!
Моля се на Спасителя да те изведе до Пътя на Пророк Илия!
Амин и Амин!

Leave a Reply