РЕКАТА НА ЖИВОТА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЯТА СЪС СЪДБОНОСНИТЕ ПЕРИОДИ В РЕКАТА НА ЖИВОТА

ПЪРВИЯТ ПЕРИОД НА БОЖИЕТО ВРЕМЕ:

Денят на Хвалението, Часът на бунта и Мигът на падението

В едно с думите на моя Господ линията “сега” започна да се движи от Миналото към Бъдещето, а аз видях как Святият Дух се яви като Ден и изпълни цялото Небе с хваление и преклонение пред Бога и Отца! И Денница, синът на Огъня и Светлината, беше херувимът, помазан от Святия, за да засенява от Божия Хълм Сион и да изпълва с химни и псалтири сърцата на Небесните създания.
Но Денят скоро се смени с Час. И в Часа стана така, че Денница се изврати в мъдростта си, тъй щото си направи опашка от ангели-поклонници, като обърна помазанието си в гнусна пресметливост и бунт против Всемогъщия Йеова. А тогава Отец в Пламенния Си Гняв прекрати Часа и го превърна в Миг. Така в миг на око бунтовният херувим беше изхвърлен от Небето на земята с една трета от Небесните ангели, които не опазиха достойнството и Святостта си.
С това знамение приключи първият от периодите на Деня, Часа и Мига. А аз продължавах да плувам с Исус през водите на Божието Време.

ВТОРИЯТ ПЕРИОД НА БОЖИЕТО ВРЕМЕ:

Денят на Благодатта, Часът на изкушението и Мигът на грехопадението

Пред сърцето ми вече се проявяваше вторият от периодите на Деня, Часа и Мига. И аз видях как Святият Дух се яви като Ден и изпълни с благодатни плодове Едемската градина, в която ходеха Божиите създания Адам и Ева. Но ето, че Денят скоро отстъпи мястото си на Часа. А в самия Час змията пропълзя в градината и изкуси Ева с плода от Дървото за познаване на Добро и Зло. А жената, вкусила плода, подлъга и Адам, та и той яде с нея. И така, съгрешили и голи, те се криеха в Часа между градинските дървета, където ги настигна и Божието изобличение. Тогава дойде и времето на Мига, когато Господ изгони първите човеци от Едем, като постави херувими на изток, за да пазят пътя към Дървото на Живота. Беше приключил и вторият от периодите на Деня, Часа и Мига, а във водите на Реката вече се виждаше третият…

ТРЕТИЯТ ПЕРИОД НА БОЖИЕТО ВРЕМЕ:

Денят на Пророците, Часът на Ангелското Благовестие и Мигът на Рождението

В този трети период Святият Дух отново се яви като Ден и започна да изпълва старозаветните Пророци по земята, които пророкуваха за Господ Исус Христос.
А когато Денят премина, дойде времето на Часа.
И ето, че Часът слезе с Архангел Гавриил, който благовести на Мария, че е непразна от Святия Дух, а друг ангел Господен прошепна на Йосиф насън да не се бои да приеме Мария за своя жена. А когато Часът премина, дойде времето на Мига. Той бе придружен със знамението на Витлеемската звезда, и с Божии ангели, които благовестяваха на овчарите по полето раждането на Младенеца и Спасителя на света. Така приключи третият от периодите на Деня, Часа и Мига. А аз продължавах да плувам с Исус във водите на Божието Време, където вече започваше четвъртият период.

ЧЕТВЪРТИЯТ ПЕРИОД НА БОЖИЕТО ВРЕМЕ:

Денят на Благовестителя, Часът на Разпнатия и Мигът на Възкръсналия

Денят отново започна със Святият Дух, Който слезе като Бял Гълъб върху рамената на Човешкия Син, Който се кръщаваше от Йоан Кръстителя във водите на река Йордан. Така Денят продължаваше мощно да свети в пътя на Исус, Който проповядваше всред Израил Небесното Царство на Бога и Отца!
Но ето, че дойде скръбното Време на Часа, когато Исус изпи Чашата Си в Гетсимания, а след това беше предаден от Юда Искариотски на стражата на първосвещениците и причислен към престъпниците. Там Господ Сам изяви Часа, като казваше:
“Когато бях всеки ден с вас в храма, не простряхте ръце против Мене. Но сега е вашият час и на властта на тъмнината…” (Лука 22:53)
А Часът ставаше все по-скръбен, защото Исус вече беше поруган и бичуван от римляните, и трънен венец беше сплетен върху Главата Му.
И Часът вече ставаше чудовищен в злината си, понеже Исус беше разпнат на Кръста, и Кръвта се стичаше от прободените Му ръце и нозе.
Но ето, че Часът свърши, за да дойде Мигът. И Мигът започна със слизането на Господ в тъмницата, където Той проповядва и на мъртвите, като въздигна в Светлината на Духа мнозина от тях!
И Мигът продължаваше, когато в ослепителна Светлина и Благодат от Отца Исус възкръсна в Тялото Си, а ангели, пратени от Сион, възвестиха Възкресението Му! И Мигът все още продължаваше, понеже Господ се явяваше на Своите Си, докато накрая се въздигна от тях на Галилейския Хълм и се скри в Облака на Божията Слава, която Го въздигна до Небесния Ерусалим. Така и четвъртият период на Деня, Часа и Мига приключи. А моят Господ вече ме водеше през Божието Време в петия период.

ПЕТИЯТ ПЕРИОД НА БОЖИЕТО ВРЕМЕ:

Денят на Апостолите, Часът на Пророците и Мигът на Грабването

Денят в този пети период отново започна със Святия Дух, Който се изля на Петдесятница върху Христовите Апостоли. И Денят мощно просвети земята, тъй щото Благовестието Исус Христово покоряваше света, а Божиите Апостоли утвърждаваха Църквата като се превръщаха в мощни потоци на Божието Време.
Но ето, че Денят свърши и се яви Часът. А в него светът вече се виждаше в последните си години, помрачен от човешки и демонични религии. И отново Святият Дух започна да действа в Часа чрез пратените от Отца и Сина Слуги и Пророци по земята. Бидейки могъщи и прелели потоци на Божието Време – те се сблъскаха с реките на дяволското време, които се опитаха да ги отклонят, омърсят или погълнат. Но понеже не успяваха, злите реки подействаха в сърцата на всичките богоотстъпници, тъй щото Божиите Пророци бяха безсрамно похулвани и оклеветявани от нечестивите, а делата на Божиите светила бяха проклинани и заклеймявани като лъжа и заблуда. И при все, че водени от мълнията на Святия Дух, пророците викаха в Часа:
“Ето, Младоженецът иде! Ставайте да Го посрещнете!”
…пак само малцина Звани, Избрани и Верни, уподобени на пет разумни девици, приеха свидетелствата им, и запалиха светилниците си. Часът вече беше на път да приключи, понеже девиците преминаха през Вратата Христос, а последният от слугите я заключи с Ключа на Давид.
Така, с приключването на Часа, дойде Времето на Мига! Защото настъпи Грабването на Църквата в миг на око, и Господ я въздигна в Славата Си на небесата, като се венча с нея пред Святия Олтар на Бога и Отца! Така и Мигът приключи сред водите на Божието Време. Беше приключил и петият период на Деня, Часа и Мига. За да дойде шестият…

ШЕСТИЯТ ПЕРИОД НА БОЖИЕТО ВРЕМЕ:

Денят на Милениума, Часът на Войната и Мигът на Гнева

В този славен период Денят вече идваше с Второто Пришествие на Господ Исус Христос, Чиито войски разбиха и изтребиха войските на звяра на мястото, наречено Армагедон. И един Божий ангел изля чашата си върху най-голямата река на дяволското време, наречена Ефрат, тъй щото водите й пресъхнаха. И друг Божий ангел взе една голяма верига, та върза старовременната змия, която е дявол и Сатана, като я хвърли в бездната и запечата над нея, за да не мами вече народите, а Сам Военачалникът на Небесната войска хвърли в огненото езеро човека-Антихрист и лъжепророка, който беше въздигнал великата блудница на света.
И възцари се Господ Исус Христос със Светиите Си на земята, тъй щото в Божието Време отекна блестящата мълния на Милениума. През тоя Ден, продължил хиляда години, Исус и Божиите съдии извършиха върху падналите демони написания Съд. И така Денят вече свършваше, и идваше отново Времето на Часа. А когато Часът се яви, дяволът отново беше пуснат от бездната, за да мами народите, имайки съдействието на два страшни паднали ангела, Гога и Магога.
И отново Часът беше станал черен и страшен. Защото измамени от Сатана чрез Гога и Магога, народите наобиколиха обичния Град на Христос и Светиите, искайки да го поразят и изтрият от лицето на земята. Но нечестивите не бяха разбрали, нито видели, че от мълнията “сега” на Божието Време ги наблюдават Святите Зеници на Бог Отец. И Той, Всемогъщият, като се разгневи и разлюти в Яростния Си Гняв, прекрати действието на Часа, и заповяда Мига.
А Мигът слезе като Пламенен и пояждащ Гняв върху последния род на нечестивите. И небесните сили се разклатиха, понеже старото творение беше стигнало до Края си. Така Отец въздигна Небесния Ерусалим в десницата Си, а с нажежените стихии в левицата Си въздаде на стария свят, като унищожи земята, и всичко, що се е вършило в нея. И от онази Слънчева система бяха останали само огнено-изпепеляващото Слънце и Венера, която още от началото на Милениума бе определена за вечен дом на нечестивите, и огнено езеро за наказанието им.
А когато Мигът се изчерпа, дойде за седми път Денят…

ПОСЛЕДНИЯТ ПЕРИОД НА БОЖИЕТО ВРЕМЕ:

Денят на Страшния Съд

В този Ден на Страшния Съд Святият Дух заблестя от престолите на всичките Божии съдии и от Трона на Вечния Съдия, за да се сбъдне писаното, че Словото Божие щеше да съди всички в последния Ден. И в този Ден мъртвите бяха съдени по делата си според написаното в книгите. И едни се намериха оправдани и спасени за Вечността, а други намериха сетнината си в огненото езеро…

НОВОНАЧАЛИЕТО И БЕЗКРАЯТ

(Или за Вечността на Обновлението)

Докато още плувах с моя Господ през водите на Реката, аз не бях усетил, че тя беше стигнала до Божия Престол и до самия Извор на Божието Сърце. А тогава Исус с твърде развълнуван Глас ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! С никой от слугите Си Господ не е плувал през цялата Река на Времето, както направих с теб. И на никой не съм показвал знаменията на Деня, Часа и Мига, както ги показах на теб. И ето, Стефане! Тук, пред Престола на Моя Свят и Всемогъщ Отец се случва чудото на Обновлението. Защото когато Началото докосне Края, Първият докосне Последният, и Алфата докосне Омегата, то тогава Отец Ми е готов да подари Дървото на Живота – като Вечност за всичките Му Звани, Избрани и Верни чеда!
И от този миг пред Божия Престол Реката на Живота започва да тече във Вечността на Обновлението! С ново Небе и нова Земя, в които ще царува Вечна Правда! И с участници на божественото естество, които ще имат в сърцата си написано Моето ново Име!
Аз съм НОВОНАЧАЛИЕТО и БЕЗКРАЯТ! И Мои ще бъдат всички, които до Времето на Обновлението Ме познаваха като Алфата и Омегата, като Първият и Последният, като Началото и Краят!
Аз, НОВОНАЧАЛИЕТО и БЕЗКРАЯТ, дадох най-дълбоката книга на пророка Си! Аз написах новото Си име в сърцето му! И ще го напиша в сърцата на всички, които Ми подариха времето на живота си, за да бъдат част от Реката на Живота!
Аз изговорих най-святата книга на Сион!
Аз я изрекох!”