ПЪТЯТ ПРЕЗ ЗАВЕСАТА – III ГЛАВА

3. ЗЛАТНАТА КАДИЛНИЦА НА ЗАВЕТА

Братко мой! Започваш ли вече да разбираш истинското значение на думата “превъзходен”? Започваш ли да разбираш, че “царско свещенство” ще рече “свещенство в служба на Царя”? За съжаление най-прекрасните думи на Библията днес са изметени от тщеславието в ъгъла на човешката себеправедност. Защото извратеното тщеславно мнозинство, като изостави Святостта на Отца, изцяло се впрегна да упражнява титлите на светския дух. За да се появят на мода мерзости като “доктор по…”, “професор по…”, “магистър на хум. науки”, “бакалавър”, “ст. н. с.” и прочие. И ако за света тези титли бяха естествени, то кой им отвори врати в Храма на Живия Бог? Кой се поруга с Духа на мъдрост и на откровение и въздигна в Тялото Христово раковото образувание наречено “теология” и още един куп тумори, като “херменевтика, есхатология, омилетика, екзегетика”? Къде остана “царското свещенство”? Къде останаха онези будни и зрящи, ревностни и огнени християни, които като отворят библиите си на първата страница да видят, че там не пише “докторат”, “атестат”, “доклад”, “доктрина”, но “Свещено Писание”? Аз ревнувам твърде силно за Бога, понеже Той е Баща ми. А колкото до тези, които кажат:
“Защо се правиш на важен? Че Той е и наш баща…”
То на такива бих им казал точните думи на Исус:
“Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение. Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща. А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате. Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не Ме вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога…” (Йоан 8:43-47)
Който е от Бога, той непременно ще слуша и ще изпълни Божиите думи. И в устата му няма да се намерят мръсните титли на света, с които дяволът поощрява поклонниците си. Защото, ако има отстъпление от Божиите думи и символи, то е, понеже много църкви станаха тщеславни и прегърнаха света. И думата “свещеник” и “свещенство” станаха за мнозина обидни или равносилни на религиозност. Затова пък колко добре се дъвчат зад зъбите светските термини, които бързо пълнят портфейлите със зелени сребърници…
Аз не смятам да отделям много място на всичко това, за което ти говоря в началото на тази глава. Но причината да започвам така е тази, че първият символ на Завета, който Господ Исус ми показа във видение, беше златната кадилница. А тази кадилница е непосилна за хора с нечисти устни и долни помисли.
Нека сега ти разкрия какво видях. В мига, когато Господ отвори Завесата и двамата с Него преминахме в Пресвятото място, очите ми зърнаха златна кадилница, от която се издигаше дим към Небето. Цялото пространство беше изпълнено от благоуханието, което се носеше от запаленият тамян. Тогава Господ ми каза:
“Първото дело, което водените от Духа Ми трябва да правят, когато възлязат на Новия и Живия Път през Завесата, е да кадят тамян пред олтарите на Отца. Не всякакъв тамян и не с всякаква кадилница. Но Моят Тамян с Моята Златна Кадилница…”
“Как да Те разбирам, Господи?” – попитах аз. А Исус каза:
“Разбирай Ме така, че повече от всякога Отец Ми иска служители в Дух и Истина. Защото да си поклонник на Отца ще рече да си заслужил достъпа при Него, и там, в Присъствието Му да се покланяш на Святостта Му. Виж тогава, момчето Ми, каква беше Волята на Отец Ми с някогашната служба в скинията, за да разбереш смисъла на тази златна кадилница…”
Докато Исус ми говореше в ума ми вече бяха изплували точните думи, които Отец говореше на пророка Си Моисей:
“Тоя олтар да туриш пред завесата, която е пред ковчега с плочите на свидетелството срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, гдето ще се срещам с тебе. И всяка заран Аарон нека кади над него благовонен тамян; когато приготвя светилата нека кади с него. И когато запали Аарон светилата вечер, нека кади с тоя тамян; това ще бъде вечно кадене пред Господа във всичките ви поколения…” (Изход 30:6-8)
Едва бях прочел думите, а Господ продължи да ми говори, като казваше:
“Виждаш ли каква беше длъжността на Аарон? Виждаш ли, че той изпълняваше изричната Воля на Отца, свързана с каденето? Понеже Отец Ми каза на Аарон, че това ще е вечно кадене във всичките поколения. Когато Отец Ми казва за нещо, че е вечно, то наистина е вечно. Друг е въпросът, че под завесата на плътта човеците са преходни, та да разберат думите на Отца Ми в Дух и Истина. Затова виж, че Аарон кади с тамян заран, когато приготвя светилата и вечер, когато запалва светилата. Как мислиш? Имам ли Аз днес нужда от свещеници, които заран да приготвят светилата, а вечер да ги запалват? Трябва ли Моите свещеници, докато приготвят светилата, да кадят благовонен тамян?”
“Да, Исусе! Защото Словото Ти е Дух. И аз вярвам, че духовният прочит, който Отец иска да имаме, е именно този, че Той желае да види в църквите онова здраво небесно поколение, за което Апостол Павел писа в “Посланието към Филипяните”:
“Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет; защото Бог е, Който според благоволението Си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате Словото на Живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно. Но макар, че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам…”(Филипяни 2:12-17)
Ето, Господи, че именно тук се говори за светила, които Павел е приготвял пред Лицето на Отца, понеже е утвърждавал Божиите деца да явяват на езичниците Словото на Живота…”
”Виж тогава и другото, което пропусна да Ми кажеш. Виж как Апостолът Ми говори на вярващите, че се е принасял като възлияние върху жертвата и служението на тяхната вяра… Можеш ли да си представиш какво е някой да се принесе като възлияние върху жертвата на вярата?”
“Исусе! Ако вярата е истинска, тя е пълна с Огъня на Святия Дух. И тогава жертвата на вярата е жертва с Огън. Ето защо вярвам, че когато Павел се е принасял като възлияние, той всъщност е горял от Огъня на вярата, която е разпалил в мнозината…”
“А в тази Моя Златна Кадилница няма ли също така разпален Огън? И когато Господ твоят Бог сипе в нея тамян, няма ли дим от тамяна да се възнесе пред Лицето на Отца?”
“Да, Исусе! Ще се възнесе…”
“Виж тогава какво се случва, когато Господ твоят Бог взима Книгата с печатите от Седящия на Престола. Защото така ще ти стане ясно какъв тамян за вечно кадене е имал предвид Небесният Ти Отец…”
Стихът вече беше пред очите ми и аз прочетох съвършено точните думи:
“И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите…” (Откровение 5:8)
Едва прочел думите на “Откровението” аз отново слушах Исус, Който ми говореше, като казваше:
“Златната кадилница с тамян е първият от живите символи на Завета Ми. И онзи, който иска да приготви на Господа безукорни и непорочни светила, за да Ми бъдат царско свещенство, непременно трябва да кади тамян сутрин и вечер. Защото да кадите с тамян ще рече да отправяте постоянни молитвени приноси пред Бога и Отца, заредени с Огъня на Святия Дух! Сутрин – защото така ще приготвите праведни сърца, за които Пътят е като виделото при разсъмване! Вечер – защото така ще съхраните Завета Ми във времето на най-големия мрак и невежество!
И нека никой не смята, че в Небето ще влязат думи от нечисти устни, свикнали с цялата мерзост и беззаконие на света. Понеже тамянът се издига към Небето, когато гори от Божия огън. И вашите молитви ще се издигнат пред Лицето на Отца, когато Святият Дух ги потвърди с Огъня Си.
Колкото до нечисти устни, в които можеш да намериш мерзостта, дошла от конференциите на Вавилон и доктрините на просперитета, то и техният тамян непременно ще гори. Но не с Моя Огън и не в Моето Светилище! Защото, за да казва Словото Ми, че всичките народи бяха измамени от чародеянията на Вавилон, то е, понеже много чужд тамян е бил изгорен от чужд огън. А сега нека те заведа във възможно най-важния символ на Завета Ми…”

Leave a Reply