СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – III ГЛАВА

ТРЕТА СТЪПКА КЪМ ИСУС

“Тя ще Му донася добро, а не зло през всичките дни на живота си…” (Притчи 31:12)

Тази трета стъпка, ако и да изглежда ясна, е една от най-дълбоките в познаването на Божията Воля. Затова ще те моля да внимаваш в нея. Има нещо дълбоко, скрито в духа на човека, за което искам да говоря тук. Именно това скрито нещо загатва стихът от “Притчи”. Безспорно, всеки от нас ще се стреми да изпълнява в живота си на вяра призива на Исус:
“И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият Небесен Отец…” (Матея 5:48)
Как обаче стои въпросът с Доброто?
Защото Доброто не е Съвършено, но е една стъпка по-надолу от него. Нека ти помогна да разбереш това. Когато Адам и Ева съгрешиха, те вкусиха от дървото за познаване Добро и Зло. Преди това те не познаваха Доброто и Злото, но ето, че познаха и двете.
Какви бяха преди това първите човеци?
Отговорът е, че те бяха съвършени, образ и подобие на Създателя. Когато съгрешиха, те паднаха от първоначалната висота, която имаха. Ето защо Бог промисли за човеците път към Себе Си. Път, наречен Добро. Път, който Той вложи по природа във духа на всеки човек. И както Новият Завет на Исус дойде, за да измести Стария Завет, така и Съвършеният Свят Дух дойде, за да допълни към Доброто в човека Своите Съвършени дарове. Така ти говори и Апостол Яков в своето послание:
“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна…” (Яков 1:17)
Виждаш ли, казва се, че Доброто идва от Неизменния Бог, но към него вече идват и съвършени дарове.
Как да разбираме Доброто? Плод на кого е то?
Святият Дух е Дух на Съвършената Благодат, докато Доброто е нещо, което притежава всеки човек. Спомни си думите на Исус:
“Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща…” (Матея 12:35)
Виждаш ли, че има едно добро съкровище в човека?
Някои съумяват да запазят това съкровище, но други го губят. Някои вадят добри неща от съкровището си, но други заприличват на другия човек, за когото Исус каза:
“…а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща…” (Матея 12:35)
А сега да премина в същината на това, което Исус очаква от Църквата Си. Стихът от “Притчи” казва, че тя ще Му донася Добро, а не Зло през всичките дни на живота си. Аз и ти сме повярвали в Исус и чрез тази вяра имаме достъп до Святия Дух. Той ни дава всички Свои чудесни плодове и дарби в Името на Исус. Но дарбите и плодовете на Святия Дух не са добри, а съвършени.
Как тогава да разбираме Доброто, което Исус очаква?
Нека не те мъча с отговора. Той гласи:
Доброто, което Исус очаква от Църквата Си, е плодът на чистата съвест, на изворите на духа във всеки човек!
Помисли, че в “Откровение 3:20” Исус каза, че стои на вратата и хлопа. Той чака някой да Му отвори.
Кой в нас ще Му отвори? Кой ще чуе Гласа Му!
Именно чистата ни съвест, умита от Словото на Живия Бог! А самото отваряне се нарича Покаяние и е първото стъпало в общението с Бога. Нека сега видим как Апостол Петър определя водното кръщение:
“…вода. Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позивът към Бога на чиста съвест)…” (I Петрово 3:20-21)
Моля те, разбери това, защото то е много важно. Има три неща на този свят, които са съгласни и си свидетелстват помежду си.
Три неща, в които ти можеш да разбереш тайното действие на единия Бог. Йоан говори за тях, като казва:
“Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни…” (I Йоаново 5:8)
Така разбираш, че с водното кръщение Божият Дух докосва твоята съвест и тя реагира на хлопането на Спасителя. Иначе не би могло и да бъде, защото Исус каза и това:
“Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил…” (Йоан 6:44)
Нека отново се върна на стиха от “Притчи”:
“Тя ще Му докарва добро, а не зло през всичките дни на живота си…”
Разтълкуван духовно, този стих би се предал така:
Църквата ще работи за Покаяние и сърдечно обръщане на хората през всичките дни на живота си!
Искам да разбереш, че Покаянието, тоест, чистата и осветена от Бога съвест, е основата, върху която Бог гради най-великите Си проекти и намерения. Много малко хора в Църквата са разбирали дълбоките действия и намерения на Бог Отец и по тази причина твърде много служения са били слаби и хилави, без възможност да обърнат хората към Исус. Когато аз питах Бог за Покаянието и за ролята на съвестта при Спасението от Исус, Той ми каза:
“Стефане, можеш ли да построиш къща без основа? Можеш ли да направиш втора и трета стъпка, преди да си направил първата? И знаеш ли докъде стигат онези, които пропускат основата?”
Божиите въпроси ме накараха да разбера, че човек трябва да бъде подготвен в сърцето си за връзката си с Исус. Той трябва да бъде очистен из основи, дълбоко, до изворите на духа. Но това не ми беше достатъчно и аз отново попитах Бога:
“Боже, не искаш ли най-вече да пожънем този свят за Тебе?”
А Бог ми отговори:
“Не е важно дали жънеш, но как жънеш! Защото ти жънеш това, което Аз съм посял! В противен случай не би имал какво да жънеш! Защо са Ми жетвари, които не зачитат зрънцата в класовете? Защо са Ми жетвари, които разпиляват? Който не е с Мен, е против Мен, и който не събира с Мен, разпилява…”
Тогава разбрах, че мнозина не искат да дават Доброто на Бога, просто защото са станали тщеславни и свръхдуховни и така са пропуснали да отворят очите си за работата на Отец. Отново искам да ти кажа думите на Исус:
“Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец Ми!”
Ти как привличаш душите към Исус?
Ще отговориш:
“С благовестието, разбира се!”
А нима мислиш, че Отец ще пропусне да ги привлече със същото това благовестие?
Нека ти кажа, че първо благовестява Отец, а след това – жетварите Му. И те трябва много внимателно да следят какво е правил Отец преди тях.
Чудно ли ти е това? Разбираш ли го?
Нека ти помогна с едно откровение от Апостол Павел. Защото той говори за едно чудно благовестие, като казва:
“…благовестието, което сте чули, и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител…” (Колосяни 1:23)
Виждаш ли, апостолът говори, че е станал служител на благовестие, което вече е било проповядвано на всяка твар под небесата.
Кой и кога успя да обиколи земята, за да занесе това благовестие на всяка твар под небесата?
Апостолът казва, че това вече е свършен факт, а не добро намерение. И виждаш ли, именно защото благовестието вече е проповядвано на всяка твар, то по тази причина и Бог ще излее Духа Си на всяка твар, както е писано:
“И след това ще излея Духа Си на всяка твар…” (Йоил 2:28)
Нека повече не те измъчвам с тайната, която сега искам да получиш. Тайната е тази, че Бог Отец положи Благата Вест по природа в духа на всеки човек. Тази Вест, която човеците слушат, се нарича “съвест”, тоест, още една Вест освен Благата Вест. Повтарям, че това е Божие благовестие към човешкия дух и неговата сила се усеща тогава, когато и душата вкуси от Благата Вест чрез думите на нашите уста. Благовестието от Отец са именно “зрънцата” в житния клас, които жетварят трябва да пожъне. Те са скъпоценното за Бога, защото именно Той ги е направил да се родят. Има толкова много примери за това, но хората никога не са искали да платят цената, за да ги проумеят. Спомни си какво си чел от “Деянията на Апостолите”.
Имаше там един стотник на име Корнилий, нали?
Той беше езичник. Той не познаваше Исус. Той нямаше кръщение със Святия Дух. Той беше достоен за “отвращение” от чистия Петър.
Но какво гласеше божественият отговор, когато Петър отказа да се покори на видението от Небето?
“Което Бог е очистил, ти за мръсно не го считай!” (Деяния 10:15)
Кой беше действал в духа на Корнилий?
Кой го беше подготвил за общение с Исус?
Несъмнено – Небесният Отец!
Толкова е загадъчен нашият Бог!
Толкова безкрайни са тайните Му!
Толкова велика е Спасителната Му Мощ!
Всъщност – Бог Отец изпълнява Словото Си и Исус говори за това изпълнение, като ни даде трите спасителни етапа за човешката душа и дух. Нека да ти ги покажа:
Първи спасителен етап:
“Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби…” (Йоан 14:21)
Всеки човек има дълбоко скрити в духа си заповедите на Исус. Понеже духът на човека не е нещо друго, но “светило Господно”, както се казва в “Притчи”.
Какво значи да пазиш заповедите на Исус?
Това значи да вършиш Доброто, което излиза от сърцето ти!
Това значи да не живееш в конфликт със съвестта си!
Ако правиш това, ти преминаваш към втория спасителен етап:
Втори спасителен етап:
“А който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми…” (Йоан 14:21)
Да бъдеш възлюбен от Отец! Това е чудесно! Това значи Той да те намери в живота ти и да те дари със скъпоценния Си Свят Дух, Който ще те новороди, за да станеш Божие дете. Ето тук е ролята на благовестителя. Той трябва ясно да чува Божия глас и да доведе човека при Исус, понеже сърцето му всякога се е стремило към Бога, ако и душата да е грешала и умът да Му е бил противен. Така стигаме и до третия спасителен етап, до който достигат малцина.
Трети спасителен етап:
“И Аз ще го възлюбя и ще явя Себе Си нему…” (Йоан 14:21)
Да се яви Христос в живота ти – това значи да Го изобразиш в духа си, в душата си и в сърцето си.
Това е и върхът на християнската вяра!
Но аз нека да продължа с Доброто. Пак искам да ти повторя, за да се затвърди в тебе, че за Бог е много важно да живееш с чиста съвест и сърцето ти да не те осъжда в нищо. Не всеки ще отиде в Небето, но само онзи, който върши волята на Отец. А Отец обича да се обажда в духа на човека. Обича да чука там, вътре, ако и мнозина да не Го чуват. Говоря за Отец и те моля да не Го бъркаш със Святия Дух. Онези, които не чуват гласа на Отец, рано или късно изгубват всичко.
Защо?
Защото вярата ни е призвана да се вслушва в съвестта. Тя е длъжна да го прави, понеже се подвизаваме не в какво да е, но доброто войнстване на вярата. Виж как Павел коментира това в писмото си към Тимотей:
“Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто войнстване, имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха, отпаднаха от вярата…” (I Тимотей 1:18-19)
Виждаш ли какво става, когато някой отхвърли първото благовестие от Отец?
Става това, че губи и второто.
А кой отхвърля съвестта?
Именно този, който не е разбрал, че съвестта е основа на вярата и ако някой бутне основата, бута и вярата. Затова и Апостол Йоан те насърчава, като казва:
“Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога; и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него…” (I Йоаново 3:21-22)
Виждаш ли какво значи чиста съвест?
Да пазиш заповедите Му, които са положени в духа ти!
Защо да ги пазиш?
Пак прочитам думите на Исус:
“Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби!”
Моля те, вникни дълбоко в това, понеже не е някаква мухлясала доктрина, но гласът на Отец към твоето сърце. Спомни си колко чудесна молитва ни остави Спасителят:
“Отче наш, Който Си на небесата; да се свети Твоето Име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля…” (Матея 6:9-10)
Искаш ли да се движиш по Волята на Отец?
Тогава трябва да правиш правилните стъпки към Неговата Воля. Само така ще я познаеш в пълнота. За познаването на тази воля Апостол Павел написа:
“И недейте се съобразява с тоя свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено…” (Римляни 12:2)
А сега забележи трите стъпки в Божията Воля – добро, благоугодно и съвършено. Казани по друг начин, тези стъпки са:
Съвестта, Вярата и Любовта
Съвестта, защото тя е доброто съкровище на нашия дух, Вярата, защото без вяра не е възможно да се угоди на Бог, (Виж Евреи 11:6) и Любовта, защото тя е съвършеното проявление на Исус в нашия живот.
Кажи ми обаче, как би стигнал до Любовта, ако не си преминал изпита на Вярата? Как би стигнал до Вярата, ако не си преживял покаяние, което е позив към Бога на чистата съвест? Разбираш ли колко е отговорно всички да преживеем покаяние, тоест, пълно обръщане към Исус?
Някога, когато четях за първи път Евангелието, аз бях пълен повече с въпроси, отколкото с Истина. Сигурно бих омръзнал на всеки с вечните си питания, но Бог се радваше, че задавам въпроси. А един от въпросите, които често задавах, бе:
“Отче, как така Исус спаси разбойника на кръста и му обеща че ще бъде с Него в Рая, след като този разбойник не е бил кръстен със Святия Дух? Кога този разбойник прие водно кръщение? Кога прие кръщение със Святия Дух? Кога проговори на езици? Кога изпълни условието, за да влезе в Небесното царство?”
А Бог ми отговори:
“Стефане, той прие Моето благовестие в сърцето си! Моето благовестие е най-важното, защото то осветява и променя духа! Той се обърна към Исус, защото преживя спасително Покаяние! Той извади най-доброто от съкровището си! Неговата изповед беше равносилна на онова, което стори блудницата, която с косите си уми нозете на Исус и ги помаза с миро! Научете се да изваждате доброто си съкровище, защото добро се привлича с добро!”
Добро се привлича с добро, приятелю!
“Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата…” (Матея 5:16)
Свети ли твоята виделина? Виждаш ли в малките дечица Исус? Радваш ли се с ония, които се радват? Плачеш ли с ония, които плачат? Ставаш ли на слабите слаб, на всекиго всякакъв, само и само да ги придобиеш за Спасителя?
Ако правиш това, ти си добър жетвар на Господа и Той ще те благослови за усърдието ти! Аз ще те помоля да приемеш в сърцето си тези истини, казани тук, защото те са най-здравият щит против фанатизма.
Бог не обича фанатиците! Те са слуги на злото войнстване!
Бъди като Тимотей! Пази основата на вярата си и постоянно работи за нейното изграждане. Тогава и стихът от “Притчи” ще стане живот за духа ти и наслада за душата ти и ти ще донасяш добро за Славата на Исус през всичките дни на живота си. Амин и Амин.

Leave a Reply