МЪДРОСТТА НА АГУР II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ОГНЕНИТЕ КАМЪНИ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце, като ме въздигна със Себе Си. И ето, че твърде скоро пред очите ми се появи Небесният Ерусалим…
Братко мой! Верни ми приятелю!
След стотици видения, дадени ми от моя Господ, аз смея да твърдя, че никога не бях виждал Небесният град на Бога в такава Светлина и великолепие, както го виждах в този миг. Защото целият град приличаше на един огромен скъпоценен камък, в чиито вътрешности блестяха милиони светлини. И аз, изгубил ума и дума от поразителната красота на града, едвам събрах няколко думи в устните си, та да кажа на Исус:
“Какво е това чудо, Господи мой!”
А Исус, като вдигна десницата Си и посочи напред, вече ми казваше:
“Ти нарече градът Ми чудо и той наистина е чудо. Не просто чудо, но чудото на всички чудеса. Защото тук е сетнината на всичките чудесни мъже и жени по Божието Сърце, които станаха скъпоценни камъни на земята, за да се съградят като такива и на Небето. Но Аз сега искам да отвориш докрай очите на сърцето си. Защото те доведох тук, за да видиш не явното, но скритото. И ти сега върви след Мене. Понеже двамата с теб ще тръгнем всред всичките скъпоценни камъни на Небесния Ерусалим…”
Така Господ вече стъпваше по улиците на Небесния град, а аз с огромно вълнение Го последвах. Така забелязах по-отблизо скъпоценните камъни. Това бяха Божии праведници, имащи ореоли на Божия Святост и Твърдост. Самите ореоли, приели формата на изящни кубове, се докосваха един до друг. А при самото докосване по съвършените линии на кубовете пламваха хиляди искри от Любов и доверие, искреност и Истина. А когато кубовете съединяваха краищата си, те мигом се вливаха един в друг, а сърцевините им заблестяваха от Божий Огън. Тогава пламъците на Огъня нарастваха от самите им сърцевини, като се докосваха едни с други. Това ме накара да попитам моя Господ:
“Какво ми даваш да видя, Исусе? Какъв е този Огън в сърцевините на Божиите скъпоценни камъни, който видимо се разгаря когато те се докосват? Как да разбирам тези пламъци, които се търсят едни други?”
А Исус ми отговори:
“Отец Ми е Архитектът на Моя град. Той е, Който е създал скъпоценните камъни за неговото построяване. Но сега виж и проумей, че Огънят на Отца Ми в сърцевината на самите камъни създава тайнството на тяхното пребъдване. Понеже колкото повече те се докосват, толкова повече искат да се докосват. И ти няма да разбереш напълно видяното, ако не те поставя като един от тях…”
След тези Свои думи Господ простря ръката Си към сърцето ми и само след миг Огънят на Отца премина по Исусовите пръсти, като се разгоря в мен. И ето, че аз също се видях като камък. А тогава Господ ми заповяда, казвайки:
“Иди и се докосни до който и да е от камъните, които виждаш пред себе си…”
Едва чул сладките думи на Исус, аз се приближих до един от Божиите камъни. И ето, че в мига, когато го докоснах със стените си, той се обърна към мен. А тогава Огънят от сърцето му тръгна към моето сърце. И в мига, когато пламъците ме докоснаха, аз чух прекрасни думи, с които камъкът ми казваше:
“Любя те, братко! Сърцето ми люби Огъня на Отца, който виждам в тебе!”
От думите на камъка сърцето ми буквално се разтопи от Огън. И аз, като прострях огнените пламъци отсред самия себе си, му отговорих:
“И аз те любя, братко мой! Понеже сърцето ми е влюбено в Огъня на твоето сърце…”
След последните ми думи самият Огън на Всемогъщия свърза стените на моя камък със стените на камъка на Божия праведник до мен. А когато сърцата ни горяха в едно, дочух Гласа на Бога и Отца, Който ни казваше:
“Любя ви, чеда Мои! Понеже сте едно, както Аз, Исус и Духа Едно сме!”
По-прекрасни и живителни думи сърцето ми едва ли можеше да чуе. И аз, като се обърнах към моя Господ, попитах Го:
“Какво ми направи ти, Господи? Как така ме съгради в Твоя чудесен град? Как така ме направи, та да се съединя с този Твой брат?”
А Исус, като протегна ръката Си и докосна с показалец пламъците в сърцето ми, каза:
“Огънят, Стефане! Всичко е от Огъня! Идва от Огъня, живее чрез Огъня и пребъдва в Огъня. Затова този Мой град е съграден от огнени камъни. Понеже в Огъня всички те са съвършени и съединени. Но ти сега има да видиш още една дълбока тайна, която е тясно свързана със скъпоценните камъни на Отеческото разпознаване. Затова тръгни след Мен, за да ти я покажа…”
След тези Свои думи Господ хвана ръката ми, като ме изведе до самото Свято място на Бога и Отца, в подножието на Хълма Сион. И като посочи напред с ръката Си, вече ми казваше:
“Виж сега самата ковачница на Отеческата Мъдрост. Понеже именно тук Отец Ми създава огнените Си камъни…”
Погледнах натам, накъдето сочеше Господния показалец, когато видях място, пламнало в Огън. А вътре в самия Огън сърцето ми видя Небесна девойка, която въртеше в ръцете си Пламенен Меч. И със самото острие на Меча девойката отсичаше камъни отсред самия Огън. И когато тя създадеше някой от скъпоценните камъни, преминаваше с острието на Меча по самите му страни всред порои от милиони искри. Така острието на Меча изглаждаше всички страни на камъка. А когато камъкът видимо беше готов, от недрата на самата Отеческа ковачница бликваха води, кристални и чисти. И девойката потапяше камъка във водите, а блясъкът от водите покриваше камъка с изящен шлайф. Чудото наистина се случваше. Защото от Огъня излизаше скъпоценен камък, готов да бъде съграден в Небесния Ерусалим. Това ме накара да падна на коленете си и да попитам Исус:
“Защо ме доведе тук, Господи? И как да разбирам онова, което стори Мъдростта с Пламенния Меч в ковачницата на Отца?”
Господ се усмихна с голяма Благост и нежност на думите ми. А след това ми каза:
“Нали не мислиш, че в Небесния Ерусалим биха попаднали случайни камъни? Но ето, Аз те доведох тук, за да кажа чрез теб на всичките Си братя и сестри, че Мъдростта на Отца е тази, която чрез Пламенният Меч ви превръща в скъпоценни камъни.
Някога в началото тази Мъдрост създаде и въздигна едно духовно величие, като го постави на Хълма Сион, пълно с красота и съвършено по хубост. Но величието се обърна против Мъдростта на Отца Ми. И като презря Твореца в сърцето си, надигна се против Него. А тогава Отец Ми заяви против това величие, като каза:
“Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни; със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свят хълм; ти ходеше всред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи!” (Езекиил 28:12-16)
Знайте тогава, че ако Отец Ми изтреби Сатана отсред огнените Си камъни, пак Той постави огнените Си камъни за свидетелство против беззаконния. И ако някой иска Хляб за вярата си и Вода за разума си, то такъв нека знае и проумее, че:
Божиите чеда са огнените камъни на Отца, които всякога служат за свидетелство против дявола и неговите поколения!
Разбирате ли тогава защо ви давам тези видения чрез пророка Си? Разбирате ли защо Отец Ми ви даде достъп до скъпоценните камъни на Своето разпознаване? Не затова ли, за да бъдете познати от Мъдростта Му, като последните скъпоценни камъни на Хълма Сион? Не затова ли, за да бъдете поколението, което ще покаже превъзходството на Божията Мъдрост и Твърдост над всичкото опако и извратено поколение на земята?
Ето, Аз сега ще посветя пророка Си относно останалите скъпоценни камъни на Отеческата Мъдрост. Блажени и Святи всички, които се изпълнят със Светлината и Твърдостта на тези камъни. Защото такива, като се явят в Отеческата ковачница, ще станат последните огнени камъни на Святия Божий Хълм. Аз, Господ и Бог на Моята Църква, ще посоча такива, за да ги призова! Аз, Господ и Бог на Моята Църква, ще помажа такива, за да ги утвърдя! Аз, Господ и Бог на Моята Църква, ще въздигна такива, за да ги прославя!”

Leave a Reply