МЪДРОСТТА НА АГУР I – II ГЛАВА

2. СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю! Дължа на теб и на всичките Божии чеда тези начални и обяснителни думи, с които да те въведа в същината на пророческите видения от моя Господ и Бог.
Когато чуят за скъпоценен камък, повечето хора си представят някой диамант или рубин, който богати човеци са заключили в сейфа си или го пазят в трезора на богата банка. За света скъпоценните камъни са именно това – украшения, които струват цяло състояние и целят да докажат превъзходството на техните притежатели над всичките простосмъртни. Но когато говорим за скъпоценните камъни на Божията Мъдрост и на Святия Дух, то тогава трябва да разберем, че тези камъни са духовни и отговарят на определено състояние на човешките мисли и разбирания и най-вече – на човешкото сърце. Сам Апостол Петър напомня и казва на всички ни, че вярващите в Господ Исус Христос са като живи скъпоценни камъни, които се вграждат в Святия Дух за Божие обиталище.
Какво е характерно за Божиите скъпоценни камъни?
Преди всичко – тяхното благородство и способността им да светят с Божията Светлина. Не на последно място – Божиите скъпоценни камъни са изящно шлифовани и изключително твърди. Те не могат да бъдат счупени, надраскани или повредени, понеже техният създател е Бог Отец. А всичко, което създава Отец, е твърдо и непоклатимо.
Имайки именно това отношение към скъпоценните камъни на Бога и Отца ние непременно ще разберем, че те правят сърцето на християнина да заблести в духовно превъзходство над сърцата на другите човеци. Така блестеше някога Йосиф над братята си. Така блестеше и пророк Даниил над князете и сатрапите. А така ще заблестят всичките Божии чеда, миг преди тяхното въздигане на Сватбата между Христос и Църквата. Става ясно, че подобни скъпоценни камъни са наистина най-желателното, което можем да придобием с вяра и смирение пред Бога и Отца. Затова те моля, братко мой, да гледаш на скъпоценните камъни, които Исус ще разкрие на сърцето ти, като на онази Небесна огърлица, за която ти говори и Божият мъдрец, като ти казва:
“Сине мой, слушай поуката на баща си, и не отхвърляй наставлението на майка си, защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти, и огърлица около шията ти…”(Притчи 1:8-9)
А сега нека да продължа с видението в Небесния дом на Божия слуга Агур. Защото аз все така стоях до моя Господ, когато Той протегна ръката Си и взе първият от скъпоценните камъни. А след това ми каза:
“Искам да забележиш, че всичките седем скъпоценни камъка, които Божията Мъдрост е дала на Агур, имат формата на изящни кубове. Кажи Ми тогава: Колко страни има един куб?”
“Исусе! Един куб има шест страни. Една отгоре, една отдолу и четири отстрани…”
“Виж тогава, че седемте скъпоценни камъка на твоя Отец са кубове, които също имат по шест страни. И сега проумей, че горната и долната страна на всеки от кубовете отговарят на Мъдростта и Смирението, а останалите четири страни – на познанието, което човек би получил от Мъдростта на Отца Ми…”
Думите на Исус бяха толкова дълбоки и едновременно с това ясни, щото побързах да Го попитам:
“Исусе! Да разбирам ли, че именно затова Агур винаги ни говореше за четири проявления на Мъдростта, която е получил от Отца?”
“Точно така го разбирай, момчето Ми. Защото когато сърцата ви бъдат поставени пред скъпоценните камъни на Божията Мъдрост, вие непременно ще видите как през всяка от четирите страни на някой от скъпоценните камъни се наблюдават и четирите изяви от Отеческото разпознаване. Колкото до горната страна на всеки от камъните, тя всякога е Вечен Приоритет на Бога и Отца, понеже отгоре идат лъчите на Мъдростта. А колкото до долната страна на камъните, то там трябва да пребъдват сърцата ви в Смирение, за да видят онова, което би им показал Моят Отец.
Помисли тогава и Ми кажи:
Ако Словото Ми каза за всички вас, че се вграждате като живи камъни в Святия Дух за Божие обиталище, то как трябва да изглеждат камъните, за да се вградят съвършено един до друг в Духа?”
“О, Исусе! Те трябва да бъдат кубове с гладки и равни страни. Понеже именно тогава вграждането ще бъде съвършено…”
Господ се усмихна на думите ми и продължи да ми говори, като казваше:
“А какво знаеш ти за Небесния Ерусалим, където Аз ще въведа Моята Невяста в Слава? Не казва ли псаломът за този град:
“Ерусалиме, който си съграден като град сглобен в едно…” (122:3)
И не свидетелства ли Моят Апостол Йоан в “Откровението” за този град, като казва за него:
“Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; и като измери града с тръстта, излезе дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви…” (21:16)
Сега разбираш ли по-добре защо Отец Ми ви дава скъпоценните камъни на Своята Мъдрост?”
“Да, Исусе! Сега разбирам, че когато Святият Дух положи Мъдростта на Отца в сърцата ни, то тогава те непременно ще станат изящни кубове, които ще се вградят в Него за Божие обиталище. Защото ще имат дължината, височината и широчината на Твоята пълнота. И тези кубове ще се обогатят седмократно понеже всеки от седемте скъпоценни камъни на Отеческата Мъдрост ще вгради Светлината на Духа в положения преди него…”
В отговор на думите ми Гласът на моя Господ стана сериозен. И Той, като ме погледна с ревнив поглед, отново ми каза:
“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри да Ме последват в най-дълбоките видения на Божията Тайнствена Премъдрост, които ще дам на сърцето ти. Онзи, който послуша Гласа Ми, ще стане изящно шлифован диамант на Святия Дух. За да се съгради в Моя Град и да Ми бъде свещеник довека. Ето, казвам ви:
Седемте скъпоценни камъка на Моя Отец са Вечният белег на Отеческото разпознаване. Белег, с който Отец ще въздигне при Себе Си скъпоценните сърца на Своята Благодат, за да ги съгради в едно, както Аз и Отец Едно сме! Блажени тогава човеците, които се съградят в Небесния Ерусалим! Блажен всеки, който се изпълни с Мъдростта на тази най-свята пророческа книга! Аз, Господ и Бог Исус Христос, призовавам Моята Невяста с Моите видения…”

Leave a Reply