ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – X ГЛАВА

10. ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА

“Той е изящното дело Божие; Оня, Който го е направил, го е снабдил с меча Си…” (Йов 40:19)

Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега сърцето ти не спира да хвали Небесния Отец за Милостта Му. Защото Неговото Сърце трябва да се напълни с нашите искрени думи на любов, почит и благодарение. Защото Той знае колко превъзходно велика е Силата Му във Верните и Избраните. И защото има миг, когато ще дойде Отеческа разплата и отплата. Разплата – с онези, които прободоха Сина Му и създаваха радост за всички тъмни сили. Отплата – за онези, които приеха Небесните Му пратеници и не се съблазниха в бедността им, нямането им, и острите и радикални думи в книгите им. Затова нека сега те направя свидетел на най-удивителното от всички видения, които Господ Ми даде. Защото това е видение от Хълма Сион и от Тронната Зала на Всемогъщия. Ето как Исус го разкри пред очите ми.
Аз бях издигнат от Силата на Святия Дух до самия Свят Хълм на Бога. И ето, че очите ми видяха стотици хиляди човеци, облечени в бели дрехи, които пееха “Алелуя”. А пред тях стоеше Исус. Така, докато вълнението и тържеството се увеличаваха с всяка изминала минута, аз забелязах как вратите на Божия Дворец се отвориха и лицата на човеците бяха озарени от Небесната Светлина. Точно тогава цялото множество падна на колене пред Святостта и Огъня на Отца. А Гласът на Отец се извиси над целия Хълм, казвайки:
“Люде Мои, Аз ви избрах за Святото Си Дело, за да Ми бъдете Светии, които ще възвестяват Волята Ми от род в род и от век на век. Аз ви призовах чрез слугите Си пророците, за да напуснете властта на света и да блестите като звезди на Сион всред мрака на земята. Всеки от вас, като Ме послуша в сърцето си, смири себе си и освободи Живота на Моя Син. И Аз, като погледнах на земята, се зарадвах. Защото Моят бял кон вече прославяше Името Ми.
Той събираше разпиляното. Той ходеше по кръстопътищата и говореше твърдо и силно за Мен и Моя Дом. Той заяви против търговците в Моя Храм, въпреки че те не искаха да го напуснат. И понеже те не напуснаха Храма, нито се покаяха за делата си, то Аз напуснах оскверненото и омерзено място. За да Си въздигна чист и Свят Храм на Хълма, където Моят Приятел Авраам Ми засвидетелства страха и преклонението си пред Мене, като ми пожертва едничкия си син. И понеже ви събрах на Моя Хълм, за да вършите Моето дело, то и затова сега ви дарявам с Вечния Печат на Моето Отеческо благоволение. Защото във всички векове ще се разказва за вашето дело и ще направя имената ви паметни за много поколения. Този Веемот, Който всякога беше украшение на Моята Сила и Моят Избор, от този миг става украшение за вас. Той става ваш спътник за вечни векове. И това е наградата от Бащата за вярността и чистотата на синовете Му…”
След думите на Отца стана чудо. Защото от отворените врати на Божия Дворец на Святостта заизлизаха прекрасни бели коне. И всеки от конете намери онзи, на когото Отец го подарява. А в самия край от Двореца излезе и Белият Кон на Исус. И Господ, като се възкачи на жребеца Си, извика с мощен Глас:
“Ето, Аз тръгвам с десетки хиляди Мои Светии. За да извърша съдба над всички. И да обявя за виновни всичките нечестиви за всички нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всички жестоки думи, които нечестивите грешници говориха против Мен и Моите пророци…”
Миг след последните думи на Господа към сърцето ми нахлу Сила от Святия Дух. И Утешителят каза в сърцето ми:
“Гледай сега, Стефане. Защото ще видиш онова, което видя и Апостолът и Пророкът Йоан. Гледай и проумей що ще рече Божието изящно Дело…”
След думите на Духа видението се промени. Аз седях в земните места. Но само след миг Небето се отвори и пред очите ми се яви белият кон Веемот:
“След това видях небето отворено, и ето бял кон…” (Откровение 19:11)
А тогава Святият Дух допълни в сърцето ми:
“Както нозете на коня стъпват преди нозете на ездача, така и Божия Пророчески Дух винаги е вървял пред Господа на Славата и Царя на Царете, за да направи прави пътеките Му.
И ето, нека всички слушат що говори Духът към църквите:
Настъпва съдбоносна промяна в Божията наредба на земята! Защото онези, които ще носят отсега и до свършека програмата за Вечното Спасение, са пратениците на Вечният и Суверенен Бог Отец. Те са слугите в притчите на Исус! Те са отхвърлените от поканените в притчите на Исус! Те са, които събират последния жив Божий остатък във времето на най-умноженото беззаконие. И който устои докрай, за да се подвизава в Божия Пророчески Дух, той ще бъде спасен! И Духът, и Невястата казват:
Дойди, Господи Исусе!
Ето, Той е всред вас! С Белият Кон на Откровението…
“…и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий…” (Откровение 19:11-15)
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply