ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – IV ГЛАВА

4. СИЛАТА И ЯКОСТТА НА ВЕЕМОТА

“Ето сега, силата му е в чреслата му, и якостта му в мускулите на корема му…” (Йов 40:16)

И така, братко мой, след последните Си думи Исус хвана ръката ми, тъй че и двамата пристъпихме в кристалните води на Реката на Живота, за да се приближим към Веемота. А там Исус ми каза:
“Наблюдавай сега Силата и якостта на Веемота!”
След тези Свои думи Той се приближи към жребеца. И като хвана юздите му го накара да се изправи на задните си крака. А очите ми видяха, че това бе възможно най-силния и як кон, който някога бях виждал. Защото мускулите на корема му изпъкваха, като изрязани с длето, а чреслата му бяха здрави и силни. Докато гледах онемял красивата гледка, стана така, че откъм Небето към Веемота се стрелна лъч от божествена Светлина. И от високото дойде Гласът на Отец, Който казваше:
“Гледай, сине човешки! Ето сега, Силата му е в чреслата му, и якостта – в мускулите на корема му!”
Миг след Гласа на Отца Исус отпусна юздите на Веемота. И като се приближи отново към мен, ме попита:
“Как разбираш думите на Отец Ми? Защото те са същите, които Той някога каза и на слугата Си Йов. Как разбираш това, че Силата на Веемот е в чреслата му и якостта – в мускулите на корема му?”
Въпросът на Исус беше толкова директен, щото бях убеден, че Святият Дух вече е положил отговора вътре в мен. Затова Му казах:
“Господи Исусе! Щом Веемот е невидимата Църква на Божия Пророчески Дух, то тогава наистина Силата на белия жребец ще бъде в чреслата му. Понеже чреслата служат за раждане. И ако някога Апостол Павел написа на вярващите думите:
“Не пиша това, да ви посрамя, но да ви увещая, като любезни мои чада. Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието. Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене…” (I Коринтяни 4:14-16)
…то това означава, че на служителите на Божия Пророчески Дух Отец ще даде същата Сила. Сила – да се родят чедата в Пророческия Дух на Отца…”
“А какво ще рече да родиш чеда в пророческото благовестие? Само Слово от Отца ли е нужно, за да се родят те? Не говори ли Павел на вярващите за това, че е нужно да подражават на него? И ако несъмнено Павел е имал Силата от Бога да запише и такива думи, то това не иде ли да ти покаже, че истинското раждане става тогава, когато към пророческото Слово дойде и пророчески пример? Не говореше ли за това Апостолът Ми Яков?”
“Да, Исусе! Защото Яков написа на всички ни, като каза:
“Братя, вземайте за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говореха за Господното име. Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йова, и видели сте сетнината въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив…” (Яков 5:10-11)
“А кой от вас имаше очи да види сетнината, въздадена от Отца на Йов? Кой от вас имаше очи да види, че Отец посвети слугата Си в най-изящното Си дело, като му посочи Веемота? Сега разбираш ли защо Бог е допуснал и над теб злострадание и гонение? Не затова ли, за да те отличи от всички фалшиви пророци на дявола, които Сатана обогати със земни користи и богатства? Но виж най-вече това, че Яков и всички край него са облажавали онези, които са останали твърди. И така виж и другото, което ти откри Гласът на Отец Ми. Защото Той ти говореше за Веемот, като каза, че якостта е в мускулите на корема му. Ти знаеш ли, момчето Ми, кога изпъкват мускулите на корема?”
“Да, Господи! Това става, когато тялото е натоварено с огромна тежест, която трябва да понесе. Тогава наистина са нужни яки мускули, които да издържат на натиска…”
“А кои са мускулите, които издържат на натиск? Не са ли това сърцата на човеци, които са се отрекли от себе си и са предали живота си в служба на Бог? Не са ли това смирените, които въпреки човешката си слабост уповават на Божията Сила? Не са ли това утвърдените, които многократно са преминавали през тежести и изпитания и така са формирали наистина здрави мускули за вярата си? Но ето, предупреждавам всички, които искат да се намерят в изящното дело на Отец Ми:
Научете се да носите тежести! Научете се да съпреживявате с болката на другите! Научете се да съучаствате в страдания! Научете се да бъдете ходатаи! Защото чрез твърдостта си ще придобиете душите си. И ако някой е бил посветен в Словото и делото на Божия Пророчески Дух, но е отпаднал, то такъв никога не е бил посочван от Мен, за да влезе в Съвършените съдби на Отца Ми. Защото в тези съдби влизат човеци, умрели за света и оживели за Небето. Само в такива е Силата, с която могат да удържат на всеки натиск и товар. А колкото до останалите, които вече са били смазани от яростта на дявола и са се върнали назад, то по-добре би било за такива никога да не бяха вкусвали от пророческото слово, отколкото след като са чули думите на устата Ми, да се върнат назад – към опакото и извратено поколение. Защото, ето, казвам ви, първото свидетелство за вас, че пребъдвате в Моята невидима пророческа Църква е това:
Да имате Силата на пророческия пример, за да родите чеда в Пророческия Дух! Да имате якост и твърдост в сърцата си, за да устоите на натиска на врага и отмъстителя! Само така Аз ще позная, че сте от Моите! Защото никой не може да дойде при Мен, ако не е бил посочен от Отца Ми! Но ако Отец Ми ви е посочил, то Той непременно ви е дал и Силата да устоите. А сега нека ти покажа следващото от изящното дело на Моя Отец във Веемота…”

Leave a Reply