ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – VI ГЛАВА

ЗЛАТОЗАРНОТО СИЯНИЕ ОТ СЕВЕР
(Молитва за достъп до Божието Величие)

Братко мой! Верни ми приятелю!
С цялата вяра и любов в сърцето си аз днес ти казвам, че пророческите видения, свързани с тайните на Божия Суверенитет са най-прекрасното, най-живителното и най-благодатно действие на Божият Свят Дух в сърцето ми. С виденията в тази пророческа книга Бог Отец разкри на всички ни Собственото Си Сърце, както и онези твърди и вечни Небесни принципи, върху които почива Неговият Суверенитет. И сега, като погледна назад в годините и видя израстването, което Исус заповяда за слугата Си, аз мога само да повторя думите на Елиу, който казва на всички ни:
“И сега човеците не могат да погледнат на светлината, когато блещи на небето, като е заминал вятърът и го е очистил, та е дошло златозарно сияние от север; а как ще погледнат на Бога, у Когото е страшна слава!”
По Милост и само по Милост Божия Исус ме призова към Себе Си. По Милост и само по Милост Божия Той отвори очите ми за всички Святи тайни на Божието Слово. По Милост и само по Милост Божия аз се намерих пред Него, като достоен да проглася думите Му и да изявя Духа Му.
С тези последни думи на тази книга, аз те моля с цялото си сърце да погледнеш на онова “Златозарно Сияние”, дошло от Хълма Сион, за да ни заплени с красотата и превъзходството Си. И като коленичиш пред Него, Който е Сиянието, Златото и Зората на Бога и Отца, да Му кажеш думите на тази молитва:
“Господи Исусе! Ти Си Сиянието на живота ми! Понеже дойде в мрака на света, за да ме избавиш от лукавия и освети стъпките на нозете ми, за да ме издигнеш при Себе Си!
Господи Исусе! Ти Си Златото на живота ми! Понеже Твоята кръв ме откупи от смъртта на греха и ми даде вярата да Те последвам!
Господи Исусе! Ти Си Зората на живота ми! Защото Твоите думи ми дадоха виделината и Твоето Слово просвети сърцето ми!
Ето, Господи! Казвам и не крия от Тебе! И сега не мога да погледна на Светлината, Която блещи на Небето, понеже е твърде Свята и ослепителна! Умът не може да я схване и сърцето не може да я обгърне! Но аз Те моля да ме усъвършенстваш според Твоето намерение – днес и сега! За да Те позная така, както Ти искаш и цялото ми сърце да стане угодно на Бога и Отца! За да погледна един ден на Бога, у Когото е страшна Слава и Той да ме намери като Свое дете, оправдано в Присъствието Му! Амин и Амин!”

Leave a Reply