ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – V ГЛАВА

СВЕТКАВИЧНИЯТ ОБЛАК НА ВСЕМОГЪЩИЯ
Видение за свидетелите на Божието Величие

Братко мой! Верни ми приятелю!
Искам да приемеш тази последна книга за Божия Суверенитет, като проблясване на Светкавица в мрачното битие на мнозина човеци. Някога Светкавицата проблесна в моя живот. И нейната вярност никак не закъсня. Така Исус е готов да проблесне в живота на всеки човек, който има сърце да приеме думите Му и да вярва в Словото Му.
Едно от нещата, които Бог винаги ще прави, е това, че Лицето Му ще остане скрито за пътя на нечестивите, а съдбите Му – утаени и неразбираеми за скудоумните човеци. Понеже такива, тръгнали по пътя на целия свят, никога няма да вдигнат главите си нагоре, за да видят колко славно и непреходно е Божието Величие. “Небесата разказват за Славата Божия и просторът изявява делото на ръцете Му…” – с такива думи започва един прекрасен псалом. И аз сега те моля с цялото си сърце да погледнеш нагоре към Небето. Не нагоре към поста от религиозната йерархия, нито нагоре към метала и стъклото на някой престижен американски небостъргач. Защото тези “горни” неща са от битието на земните човеци, които любят духа и богатствата на света. Но в действителност ти казвам да погледнеш нагоре към Небето. Там, където е Хълмът Сион. Там, където десетки хиляди Божии Светии и усъвършенствани праведници гледат на нас, като на последното поколение на Божията Слава и Величие.
Как мислиш, братко мой? Ако Отец е отделен от греха и тъмнината на света, то няма ли и Неговите да бъдат отделени? Не казва ли Божият Апостол в посланието си на всичките Божии чеда:
“Излезте изсред тях и отделете се…”
Но ето това – да се отделиш – ще рече наистина да си погледнал нагоре и да си се влюбил във всичките изяви на Божието Величие. Една от тях е толкова прекрасна, щото с нея Отец е белязал най-святите места в Живота на Своя Син. Коя е тази изява? Истината е, че това е изявата на Божият Облак.
На Светкавичния Облак на Всемогъщия!
Имаш ли вяра в Исус, братко мой? Защото ако имаш вяра в Него, ти отиваш да живееш в Неговия Живот, а Той идва да живее в твоя. И когато стъпиш с нозете си в Пътя, Истината и Живота на Исус, то тогава Христовото Евангелие оживява в сърцето ти и става част от теб. Тогава Спасителят идва, хваща ръката ти и ти казва:
“Ела след Мене! Защото ще те заведа на едно високо място насаме! За да ти покажа Божието Величие и ти да видиш със сърцето си как ще бъдеш преобразен в Деня на Моето завръщане…”
Хванал ръката на Спасителя, ти вече си тръгнал след Него. И ето, че когато Той те възкачва на високата планина, там очите ти виждат Неговото Преображение. Исус блести и ти искаш да бъдеш като Него. А тогава от самите небеса Отец сваля Облак от Святост и Слава. И от самия облак ти чуваш Божия Глас:
“Този е Моят Възлюбен Син! Него слушай…”
Вярвай ми, братко мой, че от мига, когато сърцето ми съзря Облака на Отца и се покори на Гласа Му да слуша Исус, аз преживях голяма промяна. Защото свидетелите, които се явиха на Исус от облака, се явиха и в моя живот. А след тях се явиха и мнозина други.
Така дойде пророк Илия и аз усетих кожуха му над сърцето си. И с този кожух станах свидетел на Небесен съдебен процес против духа на Езавел, а след това видях и Пътя до потока Кисон и върха на Кармил.
Така дойде и пророк Моисей в живота ми. И с неговия жезъл аз станах свидетел на Небесен съдебен процес против духа на Корей, а след това запях и Песента на Моисей и Агнето всред стъкленото море всред ония, които държаха Арфата на Давид.
Така дойде към сърцето ми моавката Рут. За да ми каже, че нея Отец е направил кръстница на Христовата Пророческа Църква!
Така дойде към сърцето ми Мария Магдалина. За да ми каже, че нозете на Исус са най-достойни за помазване. С Миро и със сълзи! С покаяние и обричане! С пребъдване пред Гроба Господен и пред градината на Божиите аромати!
Така дойде към сърцето ми и Авраам. За да ми покаже Лоното си и бедния Лазар в обятията му, а след това да ми изяви и Духа и Силата си, като на един от великите в Небесното Царство!
Така към сърцето ми дойде и Йосиф. За да почувствам колко велика е силата на благочестието. И никак да не се страхувам, когато попадна в яма или тъмница, поради презрението на нечестивите.
Така дойде към сърцето ми и Давид. За да почувствам Святото Божие Миро от къдриците му и да преживея в Дух и Сила прекрасния двадесет и трети псалом. А след това, хванал Арфата Му, да бъда утеха на Божието Сърце!
Така дойде към сърцето ми Соломон. За да видя Мъдростта, която е отгоре и да участвам в обяда на Бог Отец. А след това да позная и Соломоновата песен на възкачванията.
Така дойде към сърцето ми и Даниил. За да ми покаже нечестието на Валтасар и тайната на Божия надпис “М’не, М’не, Т’кел, Упарсин”. А след това да видя всичката му любов към Бога и Отца в рова при гладните лъвове.
Така дойде към сърцето ми и Навутей. За да се науча и аз, като него да пазя Бащиното Си Лозе и никак да не отстъпя пред търговията на Ахаав и Езавел.
Така, най-сетне, в живота ми дойде и Божият слуга Елиу. За да позная в чистотата и Светлината на думите му колко твърд, неизменен и Свят е Божия Суверенитет.
Всички тези Божии праведници излязоха от Светкавичния Облак на Всемогъщия. За да ме докосват с Духа и Силата Си. И аз, запленен от Небесния им пример, вложих всичкото си усърдие, за да дам посланията им към Църквата на Господ Исус Христос.
Разбираш ли тогава, братко мой, че ето това – да пребъдваш в Облака на Всемогъщия, е чудо на чудесата? Привилегия, по-сладка и прекрасна от всички други привилегии. Защото в този Облак ти няма да си сам, но всеки от Божиите свидетели ще иска да говори с тебе.
Започнах с тези думи на преклонение към Бога и свидетелите Му, понеже зная, че Той ме слуша и се удоволства в онова, което казвам сега. И ако Той пожелае да ми даде време и Сила, то аз ще закопнея да видя в този Облак и мнозина други, които не съм виждал, но искам и копнея да видя…
Запленен и затрогнат от Божието Величие, аз паднах на коленете си и призовах моя Господ Исус Христос, като Му казвах:
“Благодаря Ти, благи и Святи мой Господи! Благодаря Ти, че отвори очите ми за Светлината на Духа Си. И сега какво друго да Ти кажа, освен това, че копнея да се намеря в Твоя Светкавичен Облак и да съзерцавам всякога усмивката на Лицето Ти…”
В отговор моят Господ се яви – пламенен и Свят във Величието Си. И като докосна с ръка главата ми, вече ми казваше:
“Ти наистина проумя, че всеки от Божиите свидетели в Облака Ми Ме нудеше, за да се изяви в Дух и Сила пред сърцето ти. И сега ти казвам, че наградата ти е извънредно голяма, понеже яви Духа и Силата на Божиите свидетели в Божия Облак, та да се възкачат мнозина при тях. Последвай Ме тогава в Залата на Божията Слава. Защото всички тези, които вдъхновиха сърцето ти, чакат да идеш при тях…”
След тези Свои думи Господ въздигна сърцето ми със Себе Си. И ето, че очите ми отново видяха Залата на Божията Слава. А когато аз и Исус влязохме вътре, стана чудо пред сърцето ми. Защото всичките тези Божии свидетели ме прегръщаха и целуваха. Като свой син или като свой брат. Видях Моисей и Илия, видях Авраам и Давид, видях Рут и Мария Магдалина, видях Даниил и Соломон. Видях и мнозина други.
Така, най-сетне, видях и Елиу, блестящ от Славата на Божието величие. Видях свидетелите на Божия Светкавичен Облак и бях щастлив да се докосна до тях и да пия със сърцето си от Светлината на образите им. Но Господ вдигна ръката Си, тъй че свидетелите Му отново седнаха на престолите си. А след това, посочвайки напред, ми каза:
“Слушай отново думите на Елиу и гледай на екрана, който ще се отвори в самата зала…”
Така аз отново чух как Елиу казваше за Бога и Отца:
“Също гъстият облак Той натоварва с влага, простира нашироко светкавичния Си облак, които според Неговото настаняване се носят наоколо, за да правят всичко, що им заповяда по лицето на земното кълбо, било че за наказание, или за земята Си, или за милост, ги докарва…”
И ето, че на самия екран в Залата аз видях огнените Божии ръце, от които Исус излезе като Светкавица. И самата Светкавица, като влезе в Облака, направи го да свети като наелектризиран. А тогава Исус се възправи от Трона Си, като ми казваше:
“Помниш ли как в едно от предишните видения ти казах да погледнеш и да видиш колко по-високо е Облакът от тебе?”
“Да, Исусе! Помня това. Тогава Облакът също беше наелектризиран, както е и сега…”
“Ела тогава след Мене! За да разбереш защо Облакът свети по всичките си краища…”
След тези Свои думи Исус хвана ръката ми и пристъпи към екрана в Залата. А когато двамата с Него преминахме през Светлината на Духа, аз видях, че самият Облак трептеше твърде силно от Славата на Божието Величие. И именно тази Слава, слязла върху сърцата на Божиите свидетели, ги обгръщаше в присъствието на Бога и Отца. И ето, че Исус пристъпи в Облака, като все така ме водеше. И като се спря пред един от свидетелите Си, каза ми:
“Гледай сега сърцето на този Мой свидетел!”
Погледнах към сърцето на Божия свидетел, а Исус простря ръката си към него. И ето, че от сърцето на свидетеля блесна Светкавицата, Която беше Самият Исус. Тя изскочи от Облака и се заби в земните места. А Исус, като се приближи до друг от свидетелите Си, отново простря ръката Си, а Светкавицата отново изскочи от сърцето на посочения. И като блесна, заби се в земните места. Колкото пъти Исус посочваше свидетелите в Облака, Светкавицата излизаше от сърцето му и се забиваше в земните места. Така накрая Господ се обърна към мен, като ме попита:
“Има ли още защо да се чудиш, защо Елиу нарича Божия Облак “Светкавичен”?”
“Не, Исусе! Сега разбирам всичко! Сега виждам прекрасно, че Ти Си Светкавицата в сърцето на всеки от Небесните Си свидетели…”
“Иди тогава и кажи на всичките Божии чеда, че мнозина от Моите Небесни Свидетели изпращаха Светкавицата към сърцето ти. И тази Светкавица ти говореше с Духа и Силата, която Отец е дал на свидетелите Си. Днес, за последен път Облакът на Божията Слава ще прекоси земята. А Светкавицата ще излиза от сърцата на Божиите свидетели, за да докосва сърцата на Божиите избрани! И ако някой иска да пребъдва в Облака при Човешкия Син във Второто Му пришествие на земята, то такъв нека отвори сърцето си, за да го напълня със Себе Си!
Защото Аз съм Същият, вчера, днес и завинаги! И слугата Ми, който ви явява тайните на Божието Величие, е един от свидетелите Ми! Като Светкавица влязох в сърцето му, и като Светкавица ще го въздигна! Не само него, но всички, които приемат пророк в името на пророк, за да получат наградата на пророк! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply