ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – НАЧАЛО

ПРОСВЕТЕНИ ЧРЕЗ СВЕТЛИНАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След седмици на огромен духовен натиск и съпротива от лукавия аз отново застанах пред моя Господ Исус Христос. Застанах с тази нагласа, с която една майка очаква плода на утробата си и е готова да претърпи всичките болки, за да се роди нейното малко човече на света. И при все, че досега Исус ми беше давал привилегията многократно да раждам духовни плодове на откровение, посвещение и мъдрост, аз смея да твърдя, че този път родилните болки бяха много по-страшни от предишните. Дори и не исках да питам Исус защо ми е толкова тежко. Напротив – давах си сметка, че чрез свидетелството на последната книга Господ ще привлече мнозина в една нова и твърде висока област на божественото познание. Познанието, свързано с тайните на Божия Суверенитет. То е като да си представиш, че един могъщ Небесен служител и неговите поддръжници са били изхвърлени от мястото си пред Божието Лице, а на тяхно място Исус призовава да седнат мнозина други. Как мислиш тогава? Може ли дяволът да преглътне мисълта, че Отец призовава мнозина пред Олтара Си, след като е отхвърлил него? Може ли дяволът да се примири с мисълта, че днес Отец призовава човеци, на които да даде цялото Небесно великолепие от мъдрост, познание и чист разум? Та нали утре именно тези Божии свидетели ще го стъпчат с подметките на обущата си и ще развенчаят силата му като княз на света? Ето с такива мисли аз лягах и ставах. А колкото повече Святият Дух изпълваше сърцето ми, толкова по-остра и непоносима ставаше съпротивата на дявола. И докато духът ми пееше, плътта ми тлееше. Така се стигна до момент, когато пред сърцето ми се появи видение. Аз виждах планетата Земя, като на длан. И при все, че очаквах да различа по нея отделните континенти, морета и океани, нещо друго грабна погледа ми и ме заплени от възхищение. Защото очите ми видяха огромен сноп от Светлина, който се спусна към Земята. И като освети едно определено място от нея, отрази се и се въздигна обратно нагоре. А след това самата Светлина се усили по могъщия сноп. Тя идваше с огромна скорост от Небето и се отразяваше, за да полети с още по-голяма скорост към Небето.
Докато гледах на чудно красивото видение, аз усетих как Силата на Святия Дух започна да ме приближава към спускащия се сноп от Светлина. И ето, че когато бях пред самия сноп, аз забелязах прободените ръце на моя Господ Исус Христос. Те бяха огромни и прозрачни. Като стъкло или по-скоро като увеличителна лупа. Прострени над самата земна атмосфера, тези ръце провеждаха през себе си целия сноп от Небесната Светлина. Така, минавайки през самите прободни рани на Христовите ръце, лъчите от Светлината слизаха на самата Земя. Това ме накара силно да пожелая, та да видя как лъчите стигат на Земята. И още по-удивителното – как се отразяват, за да тръгнат отново към Небето. Усетил желанието на сърцето ми, Духът започна да ме спуска надолу, по самото протежение на светлия сноп, а накрая очите ми виждаха мястото, където лъчите се отразяваха. Така с удивление и почуда забелязах, че лъчите се отразяваха в огледало. И самото огледало не беше плоско, но беше приело формите на Исусовите нозе. Тъй че лъчите влизаха в прободните рани на нозете, а след това се въздигаха с огромна скорост нагоре. Това ме накара да извикам с голямо вълнение:
“Господи Святи Душе! Приближи ме до нозете на Исус! Нека премина през техните рани, за да се въздигна нагоре!”
А тогава Духът ми отговори:
“Иди с тази вяра в сърцето си до нозете Господни! И като се приближиш до тях, чуй думите, които Исус ще проговори на сърцето ти!”
Приближих се до огледалните нозе, в чиито рани влизаха мощните лъчи от Божията Светлина. И като коленичих пред тях и ги докоснах, казвах на моя Господ:
“Исусе! Говори на сърцето ми! Понеже Твоят Свят Дух ми даде това видение и ме доведе при нозете Ти!”
В отговор из самите Господни нозе аз чух Гласа на моя Господ, Който ми казваше:
“Докато имаш Светлината, вярвай в Светлината, за да бъдеш просветен чрез Светлината…”
“Как, Господи мой, да вярвам в Светлината, за да бъда просветен чрез нея!” – попитах аз. А Гласът Господен отново ми каза:
“Който приема Светлината от прободените Ми ръце, той тръгва по Пътя на прободените Ми нозе! Защото Светлината идва на Земята чрез ръцете Ми и се издига от Земята чрез нозете Ми! Но ти сега пристъпи към раните на нозете Ми. За да те въздигна и да ги говоря в Дух на Съвършено просветяване…”
В следващия миг пристъпих към огледалните нозе на Исус, а лъчите от Божията Светлина грабнаха сърцето ми. И като ме преведоха през самите Господни рани, въздигнаха ме нагоре, а очите ми видяха Светлостта на Хълма Сион и Господ, стоящ като Слънцето в Славата Си. Заслепен както никога от всичката Светлина на Исус, аз паднах по лице и не смеех да отроня дума пред Него. А Той, като се приближи до мен и ме възправи, започна да ми говори, като казваше:
“Зная, че никога не си виждал твоя Господ в такава Светлина и Слава. Но сега казвам, че това видение ти се дава заради всичките Ми братя и сестри. Защото в тази трета част от книгата за Божия Суверенитет, вие всички ще имате съдбата от Моя Бог и Отец да станете Неговото поколение от просветени чрез Светлината.
Кажи Ми тогава:
Удиви ли се сърцето ти от видението, дадено ти чрез Святия Дух?”
“О, Исусе! Аз Те видях толкова могъщ и космополитен, щото в пълна степен проумях, че Ти Си Господ и Бог на Небето и земята. Твоите ръце извикаха Светлината на Духа, за да слиза като могъщ сноп от лъчи на Земята. И Твоите ръце събраха Светлината на Духа, за да се издигне като могъщ сноп от лъчи към Небето. Но как да проумея това видение, Господи?”
В отговор Исус ми каза:
“Проумей видението така, щото да знаеш, че всеки, който познае Божия Суверенитет, ще има съдбата да приеме лъчите на Духа, идещи от ръцете Господни. И като ги приеме, да се издигне с лъчите на Духа, ходещ с нозете Господни. Защото това е видението, с което всички да разберете думите Ми в Евангелието:
“Докле имате Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете просветени чрез Светлината…” (Йоан 12:36)
Но ти сега Ме последвай. За да видиш каква е сетнината на просветените…”
След тези Свои думи Господ ме поведе след Себе Си, като отиваше към Светилището на Отца. И ето, че когато застана пред Божието Светилище, Той се обърна към мен, като ми казваше:
“Сега ще станеш свидетел на пречудното и Свято тайнство на просветените. Защото с това тайнство Отец Ми прави слугите Си да бъдат причастници на Святия Дух…”
След тези Свои думи Господ отвори вратата на Божието Светилище и влезе вътре, а аз Го последвах. И ето, че Славата на Бога и Отца заслепи очите ми. И като разлюля сърцето ми, направи ме да падна на коленете си и да притихна. А Исус, като пристъпи към Огъня на Светилището, вече казваше на Отец:
“Отче Святи! По Твоята Съвършена Воля слугата Ти получи видението на Небесното просветяване. И сега, Отче Мой, благоволи в слугата Си и му дай да види тайнството, което Си запазил като дар за тези, които познават Твоя Суверенитет…”
В отговор на Исусовите думи из самото Светилище прокънтя Гласът на Отец, Който ми казваше:
“Сине човешки! Извиках те при Мен, за да кажеш на всичките Ми чеда, че днес е денят, когато им заповядвам да влязат в Моя Вечен Живот. Днес е денят, когато Аз все още осветявам, посвещавам и просвещавам. И ако някой бъде осветен, та да се посвети, и посветен, за да се просвети, то такъв непременно ще запише съдбата си, като Божия Съдба, и животът си, като Божий Живот. Затова гледай и запиши на книга тайнството, което Синът Ми ще покаже пред сърцето ти. Защото само така Аз мога да ви позная, като Мои слуги и вие да Ме познаете като вашия Господар…”
След тези думи на Отец Исус се обърна към мен. И като ме възправи, вече ми казваше:
“Нека сега да ти покажа и самото тайнство, което се намира в Залата на Божията Слава. Защото там ще разбереш защо ръцете Господни извикват Божията Светлина на земята, а нозете Господни я издигат на Небето…”
В следващия миг Господ вече водеше сърцето ми в Залата на Божията Слава. И ето, че когато аз влязох вътре, очите ми видяха множества от Небесни светии и праведници, седнали на златни тронове. Видели Господа, те гръмко извикаха:
“Благословен да е Божият Агнец! Слава на Името Му и на Престола Му – отсега и довека!”
А Исус, като премина покрай всички тях, се приближи до Собствения Си златен Трон. И като простря ръката Си напред, казваше ми:
”Виж сега онова, което днес гледат Господ и облакът Му от свидетели на небесата…”
След думите на Исус пред очите ми се появи нещо като екран. И там, на самия екран, аз отново видях първото видение. Защото могъщите Исусови ръце събираха в себе си Светлината на Духа. А след това вече я изпращаха към Земята. И ето, че там, на Земята, Светлината отново се събра в огледалните Исусови нозе, като се отразяваше нагоре. А тогава аз забелязах, как в издигащата се към Небето Светлина бяха събрани образи на много Божии праведници. И само след миг на екрана в Залата на Божията Слава се явиха делата на тези Божии праведници. Тъй че, гледайки на всяко от делата, вършени от Божиите слуги на Земята, облакът от свидетели на Исус реагираше с възторжени възгласи. Ставаше така, че в тази Зала на Божията Слава се отразяваха всичките дела на ония, които Светлината на Духа бе въздигнала нагоре.
Това беше реалният Живот на Бога!
Неговото Дишане, Неговото Действие, Неговата Слава!
А миг, след като в Залата на Божията Слава се явяваха делата на Божиите слуги, Светлината на Духа ги възнасяше към Святия Хълм на Бога и Отца. И там лъчите на Божия Живот се вливаха в Божието Сърце. За да останат делата на Божиите слуги завинаги запечатани във Вечния Живот на Всемогъщия. А това се повтаряше отново и отново. Така в сърцето си разбрах, че бях станал свидетел на привилегията, която царува над всички други привилегии. Привилегията да участваш в Живота на Бога и Отца, като един, който е бил просветен от Светлината на Святия Му Дух. Това ме накара да погледна към моя Господ и да Го попитам:
“Скъпоценни Исусе! Как е възможно да участваме в това тайнство? Как става възможно това – нашият живот да се проектира на този екран, а след това да бъде запечатан в Божието Сърце, като част от Неговия Вечен Живот?”
В отговор Исус ми каза:
“Нали ти казах, че ще видиш тайнството в Залата на Божията Слава? Как мислиш тогава – проумели ли са братята и сестрите Ми що ще рече това да бъдат просветени? Проумяла ли е Църквата Ми Съвършената Воля на Бога и Отца, а именно – да станете причастници на Святия Дух? Но как да станете причастници на Духа, ако не познавате тайните на Божия Суверенитет? Или как да познавате Божия Суверенитет, ако не вършите Божията Воля?
Нека сега да те заведа далече по-долу. За да видиш сам и с очите си защо охладнялото мнозинство няма да участва в най-великото тайнство на Небето…”
След тези думи на Господ ние излязохме от Залата на Божията Слава. А Той, като ме прегърна със силните Си ръце, полетя с мене надолу, към земните места. И ето, че твърде скоро очите ми видяха църковна сграда, която беше празна. Така двамата с Господ слязохме до самата сграда и Той вече ми казваше:
“Ела след Мен. За да видиш архивите на Божия Свят Дух…”
Така аз и Исус влязохме в сградата, а Той се приближи до църковния амвон. И като вдигна в ръцете Си поставената върху него библия, разтвори я. А след това, взимайки стихове от Божието Слово, като Светлина в ръцете Си, ми каза:
“Виж сега какво ще се отрази върху екрана пред очите ти…”
И действително, че след думите на Исус, пред очите ми се отвори екран по подобие на този в Залата на Божията Слава. А тогава сърцето ми видя Апостолите на Исус и цялата Слава Божия върху рамената им. Те вървяха по определеното им от Бога поприще, а Светлината на Всемогъщия запленяваше и възхищаваше, докосваше и изцеляваше. И докато аз гледах, Господ отново ми говореше:
“Ето такива бяха делата на Божиите слуги в тяхното време на земята. Те бяха не просто осветени и посветени от Човешкия Син. Те станаха просветени чрез Светлината, която ги направи причастници на Святия Дух. В онова време, когато се явиха делата им, те всички до един пристъпиха до Хълма Сион. И като влязоха в Залата на Божията Слава, бяха запечатани като част от Божия Вечен Живот…”
Думите на Исус ме накараха да Го попитам:
“Господи мой! Да разбирам ли, че видението, което се отвори в този екран пред очите ми, е като един своеобразен филм на Святия Дух? Филм, с който Духът е запомнил и съградил в Себе Си онези, които са Му станали причастници…”
Тук Господ ми отговори:
“Аналогията ти е вярна. Защото филм има там, където се съберат Светлината и лентата. И ако Светлината е Самият Свят Дух, лентата е вашият живот, който е бил осветен, посветен и просветен от Бога. Но ти сега Ми кажи! И нека заедно с теб да Ми отговорят всички:
Какво ще ви ползва един филм на Духа, ако не сте платили цената да участвате в него? Какво ще ви ползват делата и свидетелствата на първите Божии слуги, ако на света не се появят делата и свидетелствата на последните? Не знаете ли, че филм ще има само там, където лентата се просветява от лъчите на Светлината? А тогава непременно животът на просветените се явява в Залата на Божията Слава, защото такива вече са вкусили от великите дела, които въвеждат в бъдещия век. Но по причина на това, че думите и делата на Божиите свидетели се презират, мнозинството отказва да влезе във Вечния Живот на Бога и Отца. Тъй че и делата им не се превръщат в Блага Вест, та да спасяват човешките сърца. И ако вие не искате да прибавите своя живот към Живота на Бога и Отца, то вижте сега не архивите на Духа Ми, но архивите на човешката алчност и пресметливост…”
Така Исус остави библията върху амвона, а след това протегна ръката Си и взе папка, която беше църковна ведомост. И като извади от нея цифри и имена, освети ги със Светлината на ръцете Си. А тогава пред очите ми отново изплува екран. Но този път очите ми не видяха Божията Слава, нито свидетелствата на Божието Благовестие. Не! Защото от екрана ме гледаха хитрите очички на Юда Искариотски. И той не беше един, понеже Светлината на Духа го беше размножила, според нечестието на онези, които Исус изобличаваше.
Представяш ли си това, братко мой! Представяш ли си човеци, които вместо примера на Петър и Йоан, Филип и Андрей, Сила и Павел, бързат да вършат примера на Юда? И вместо ръцете им да държат Знамето Исус, те държат кесии с монети, като се радват толкова повече, колкото по-силно звънтят парите им. Затова и аз побързах да кажа на Исус:
“Ах, Господи мой! Недей ми показва тази мерзост след всичко Свято и прекрасно, което видяха очите ми горе…”
А Исус със строг Глас продължи да разтърсва сърцето ми, като казваше:
“Просветени ли са тези от църковната ведомост? Взеха ли те Светлината от Господните ръце, та да я явят на света? Влязоха ли със съдбите си в прободените нозе на Човешкия Син, та да вървят по Пътя на Святостта и саможертвата? И най-вече – станаха ли тези Евангелие на последното време, както станаха Евангелие първите Ми последователи?”
Думите на моя Господ разплакаха сърцето ми. И аз, като наведох главата си пред Него, казах Му:
“О, Исусе! Ти ми показваш не просветени слуги, но помрачени служители. Не Твоята Невяста, но Едомската дъщеря. И сега какво да Ти отговоря – сам не зная. Но в едно съм сигурен – че желая Светлината на Духа Ти да ни посети и издигне при Бога и Отца…”
В отговор Господ отново започна да ми говори, като казваше:
“Ето, изпращам те при всичките Ми братя и сестри. За да им предадеш думите Ми, с които им казвам:
Побързайте да осветите живота си с Божието Слово! Понеже всеки, който е бил осветен, е получил Светлината от Моите ръце и се е отделил от тъмнината, която води в погибел.
Побързайте да посветите живота си на Святия Дух! Понеже всеки, който е бил посветен, е тръгнал да намери Пътя на Човешкия Син и познаването на Божията Воля! Побързайте да просветите живота си, докато Светлината е всред вас! Вярвайте в Светлината, докато тя ви изпълни! А когато ви изпълни – пожелайте нозете на Човешкия Син, за да се просветите чрез Светлината! Защото Пътят на просветения е Път нагоре! Път до Лоното на Отца и до Залата на Божията Слава! Път, с който съдбата ви става Божия Съдба и животът ви – Божий Живот! Затова Ме последвайте в останалите видения, които ще дам на слугата Си. За да разберете следващите тайни на Божия Суверенитет, които ще ви направят просветени…”

Leave a Reply