ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – I ГЛАВА

БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Иска ми се да вярвам, че си разбрал какво ще рече да бъдеш уловен от Христа Исуса. Защото ето това – да се оставим да бъдем уловени от Него – ще рече да предадем и покорим сърцата си на Божия Свят Дух. Защото Този, Който някога вдигна ръката Си и посочи на рибарите къде да хвърлят мрежите, знае прекрасно как сърцето ти да бъде уловено в Неговата мрежа. От теб не се иска нищо друго освен доверие. Чисто, искрено и детско доверие, че Той е силен да те спаси и издигне над погиващия свят.
Когато Исус дойде към сърцето ми, за да ми покаже петата от тайните на Божия Суверенитет, Той беше твърде много развълнуван. И аз, като гледах на вълнението на Господа, запечатано върху Лицето Му, Го попитах, казвайки:
“Исусе! Защо Си толкова развълнуван?”
А Господ ми отговори:
“Ако на земята е дошло времето Съдията да стои до вратите, то няма как да не видиш всичкото Му вълнение. Защото идва Денят на Съда Му. И този Ден е твърде страшен. Как мислиш тогава? Кой ще издържи пред Небесния Съдия в Деня на Страшния Му Съд? Или каква ще е сетнината на тези, които не се покоряват на Божията Воля и Божието Слово?”
“О, Господи мой! Сетнината им ще бъде погибел от Всемогъщия…”
Думите ми накараха Лицето на Исус да се смръщи. И Той, гледайки ме със строг поглед, отново ме попита:
“Ако твоята вяра е силна да Ме приеме като Спасител, Господ и Бог, то силна ли е да Ме приеме и като Съдия? Имаш ли вярата, че ще дойде ден, когато Аз ще съдя всичките тайни дела на човеците?”
“Исусе, та нали слугата Ти Петър ни сподели в “Деянията”, че свидетелства за Тебе, като за определения от Отца Съдия? И той ни остави думите си, с които Ти му заръча:
“И заръча ни да проповядваме на людете и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си…” (Деяния 10:42-43)
А слугата Ти Яков в посланието си каза на всички ни:
“Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени, ето, Съдията стои пред вратите…” (5:8-9)
Едва бях цитирал стиховете на Яков, когато Господ отново започна да ми говори, като казваше:
“А защо Аз стоя като Съдия пред вратите? Какво търси Съдията пред тези врати или защо чака пред тях?”
Въпросът на Исус ме остави без отговор. И аз, гледайки на Него, Му отговорих, казвайки:
“Ти знаеш защо стоиш, Господи! И ако имаш благоволение към слугата Си, то и аз ще знам тайната на Съдията…”
След тези мои думи Исус протегна ръката Си и докосна главата ми, като казваше:
“Нека да ти дам видението с Елиу. Защото там непременно ще разбереш защо Съдията стои пред вратите…”
Ето, че очите на сърцето ми отново виждаха Божия слуга Елиу. Пламенен и ревностен, той беше протегнал ръцете си към Йов и приятелите му, като им казваше:
“Слушайте ме, прочее, вие разумни мъже. Далеч да бъде от Бога неправдата, и от Всемогъщия беззаконието! Защото ще въздаде на човека според делото му, и ще направи всеки да намери според пътищата си. Наистина Бог няма да извърши нечестие, нито ще извърне Всемогъщият правосъдието…” (Йов 34:10-12)
След тези свои думи Елиу спря да говори, а Исус влезе в самото видение, като ми даде знак с ръка да Го последвам. А когато аз застанах до Него и Елиу, Той посочи сърцето на Божия слуга, като ми казваше:
“Можеш ли да разбереш защо Елиу говори с думите:
“Далеч да бъде от Бог неправдата, и от Всемогъщия беззаконието!”
Гледайки показалеца на Исус, аз видях как от дълбокото в сърцето на Елиу светеше скъпоценен диамант. И с драгоценните си лъчи този диамант сякаш ми казваше:
“Ето, аз съм пълен с Божията Правда! И лъчите на Закона Господен светят от мене…”
Това ме накара с вълнение да кажа на Исус:
“Господи мой! Ако неправдата и беззаконието са далеч от Бога, то Правдата и Закона са твърде близо до Него. Защото диамантът в сърцето на Елиу, като съединен с Божието Сърце, явява на Йов и приятелите му всичките истинни и Святи думи на Отца…”
Слушащ думите ми, Исус отново ме попита:
“А какво казват всичките Святи и истинни думи на Отец отсред диаманта Му? Не казват ли те, че Отец ще въздаде на човека според делото му и ще направи всеки да намери според пътищата си?”
“Точно така е, Господи мой!”
“Виж тогава и самата тайна на Божия Суверенитет, свързана с Божието Правосъдие, защото сега ти я показвам…”
Едва изговорил думите Си, Господ хвана с ръката Си самият диамант в сърцето на Елиу. И като го изтръгна отсред него, държеше го над главата му. Тогава диамантът мигновено заблестя като светило над Божия слуга и очите ми вече виждаха Елиу с огряно лице от светлината на собствения му диамант. А моят Господ с необикновено дълбок и проницателен поглед вече ми казваше:
“Сега разбра ли вече защо Съдията стои до вратите? Сега разбра ли, че Съдията има нужда от свидетел, който да Му послужи като защитник или обвинител на човешката душа? И ти, като гледаш на диаманта, осветяващ Елиу, кажи Ми:
Как ще се яви Елиу пред Небесния Съдия – като оправдан или като осъден?”
“О, Исусе! Светлината от диаманта на Елиу ще потвърди, че през целия си живот този Божий слуга е вършил онова, което е угодно на Бога и Отца. Тъй че Съдията няма да има никакви основания или причини против Елиу. Напротив – ще го приеме в Царството Си като драгоценен син от Сионовото потомство…”
“Колко от Моите тогава разбират, че обвинител или защитник на човека пред Съда на Всемогъщия ще бъде собствената му съвест? Защото именно съвестта носи в себе си написан Закона на Съдията. И всеки грях на човека, който не е бил простен от Отца Ми, попада под удара на Закона. А ще има ли тогава човек, който да избяга от Божия Съд или пък да избегне Божието правосъдие, след като свидетелят на Отец Ми е в сърцето му? И ако Съдията стои пред вратата на всяко сърце – то не е ли Неговото стоене сигнал, че Той твърде скоро ще яви обвинителя или защитника на човека пред Неговия Съд?
Да грешат ли тогава мнозина в тайно, понеже са излъгали себе си, че никой не ги вижда? Да стоите ли с непростени грехове, които съвестта ви ще натрупа против вас, за да ги представи на Съдията? Да разчитате ли на земни и суетни съдилища и закони или да изпитате обходата и делата си в Божието Слово и Закона Господен? Не казах ли Аз в Евангелието, че който има, нему ще се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, което има? И каква друга скъпоценност да имате пред Съда на Вечния Съдия, освен съвестта си, която или ще ви оправдае, за да я имате или ще ви осъди, за да я изгубите?
Ето, Съдията наистина стои при вратите на сърцата ви! И в Деня на Неговия Съд никой няма да може да се скрие от Божия свидетел в себе си. Защото при изпълнението на Гнева Му обвинителят ще свидетелства против обвинения, за да се яви и сетнината му…”
Гледах на видението на моя Господ и в този миг сърцето ми се тресеше неудържимо. Защото вече бях разбрал тайната, че съвестта е Небесният диамант, който е свидетел на човешкия живот пред Съда на Съдията. И ако някой е пазил чиста съвестта си, нему Отец ще даде оправдание и Вечен Живот. Но ако някой е похулил съвестта си и е живял с непростени грехове, то на такъв ще се отнеме и това, което е имал…
Помисли, братко мой! Как ще застанем пред Съдията, ако се явим пред Съда Му с непростени грехове и гузна съвест? Или как още мнозина залъгват сърцата си, че няма кой да ги посочи и обвини? Ами вашата съвест, която ви гризе непрестанно в късните часове на нощта? Не е ли тя сигналът на обвинителя, че Съдията стои пред вратата? Не казва ли обвинителят на всеки от нас:
“Днес е денят и сега е часът и минутата да се покаеш. За да ме имаш и задържиш. Утре ще бъде късно, понеже ще ме изгубиш…”
Моля те, братко мой! Погледни диаманта на Елиу и го пожелай в сърцето си! Пожелай Божията Правда и Божият Закон вътре в тебе! Понеже колкото повече възлюбиш Закона и Правдата на Отца, толкова по-силно ще заблести в тебе и свидетелят на Отца. Защото ако Елиу говори, че неправдата и беззаконието са далеч от Праведния Съдия, то далеч от Него ще бъдат запокитени и тези, които оскверняват сърцата си с грехове и зло. Но ако някой върши Правда и люби Закона Господен, то нека сетнината му да бъде като драгоценен диамант от Светилището на Отца! Амин и Амин!

Leave a Reply