ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ I – III ГЛАВА

ЧИСТИЯТ РАЗУМ НА БОЖИЯ ДУХ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
През всичките години на моето общение с Господ Исус Христос сърцето ми винаги е било поразявано от безпределната чистота на думите Му. Думи, на които не може да се отнеме, нито да се притури. Думи, в които всякога е пулсирал Чистият Разум на Святия Дух. Думи, които устните на Спасителя са изговаряли с Любов към нашите сърца, за да ни държат далеч от Злото и от властта на нечестивите му началства и власти.
Знаейки за силата на Разума, който идва от Божия Дух, аз бях твърде развълнуван, понеже очаквах следващото от виденията на моя Господ, свързани със слугата Му Елиу. И ето, че Исус отново започна да ми говори, като казваше:
“Има причина сърцето ти да е развълнувано. Защото, макар и да не си получавал видения, свързани с Чистия Разум на Божия Дух, пак сърцето ти е било отворено за Божиите думи и послания. Но сега, когато видиш Чистия Разум, ти непременно ще се привържеш още повече към него. Защото Разумът е този, който ви държи далеч от Злото и ви прави да превъзмогвате над сатанинските внушения. Затова гледай на видението с Елиу и слушай всичките думи, които Божият слуга ще изговори от сърцето си…”
След тези думи на Исус пред очите ми отново се появи видението с Елиу, който продължаваше изповедта си пред Йов и неговите трима приятели. И ето, че Божият слуга, с неподправена ревност и Вдъхновение от Бога продължаваше да говори, като казваше на Йов:
“Затова, Йове, чуй сега словото ми, и слушай всичките мои думи. Ето, сега отворих устата си, езикът ми с устата ми говори. Думите ми ще бъдат според правотата на сърцето ми, и устните ми ще произнесат чист разум…” (Йов 33:1-3)
След тези думи Елиу за миг спря да говори. А след това, докосвайки с двете си ръце сърцето си, с още по-пламенен глас извика:
“Духът Божий ме е направил, и дишането на Всемогъщия ме оживотворява…” (Йов 33:4)
Думите му накараха Йов да втренчи погледа си в него, а тримата му приятели съвсем да притихнат. А точно тогава Исус се приближи до Елиу. И като ме погледна, каза ми:
“Как разбираш думите на Елиу? Защото думите на Божия слуга са според правотата на сърцето му и устните му произнасят Чист Разум. Но най-вече – виж, как Елиу заявява, че Духът Божий го е направил, и дишането на Всемогъщия го оживотворява. Какво ще рече Духът Божий да те направи, и дишането Му да те животвори?”
“О, Исусе! Едва ли за Божий слуга би имало по-прекрасна и велика привилегия от тази – да потвърди с живота си думите на Елиу. Защото аз вярвам, че Елиу не би изговорил думите на Чистия Разум, ако Духът Божий не беше го направил, и дишането на Всемогъщия не го животвореше. Но понеже Елиу беше Божие творение, то и затова думите му са така пламенни, чисти и силни…”
След отговора ми Исус протегна ръката Си към главата на Елиу и отново ми каза:
“Приближи се при Божия слуга. За да видиш самата тайна на Божия Суверенитет…”
Послушал моя Господ, аз се приближих до Него и Божия слуга. И ето, че очите ми видяха как върху главата на Елиу имаше златна диадема, подобна на огнена дъга, която пламтеше всред самите къдрици на Божия слуга. От самата дъга излизаха лъчи, които осветяваха мислите на Елиу, а устата му, светла като мислите му, бе готова да изговори всичко, което Святият Отец би пожелал от него. Това ме накара да попитам Исус:
“Господи мой! Не е ли тази златна диадема оня ореол на Святост и Чист Разум, който е белег на всичките Божии светии? И не са ли всички Божии светии съединени с Чистия Разум на Святия Дух?”
“Точно така е, момчето Ми. Но ти сега виж, че Ореолът на Духа стои на главата на Елиу. Не на ръцете или гърдите, но на главата. Защо именно главата е мястото на тази златна диадема?”
“Господи мой! Това със сигурност е свързано със самата изповед на Елиу. Защото той изяви, че е направен от Божия Дух и дишането на Всемогъщия го оживотворява. И ако приема, че Бог е направил в Елиу обиталище за Себе Си, подобно на дом, то домът започва с основа, но завършва с покрив. И ето – главата на Елиу е покривът на Божия дом. Затова и на самия покрив блести тази златна диадема на Чистия Разум…”
“А колко от Моите знаят и разбират, че тайната на Чистия Разум е скрита в новорождението от Святия Дух?
Защото това новорождение ви дава основанието да кажете:
Духът Божий ме е направил!
И ако Духът Божий ви е направил, то няма ли и дишането на Всемогъщия да ви оживотворява? Но ти отново помисли, момчето Ми. Защото ако дишането на Моя Отец ви оживотворява, то тогава всеки от вас отива при Него, за да се върне от Него. Защото какво друго да е дишането, освен вдишване и издишване?”
Въпросът на Исус беше твърде дълбок, за да го разбера в първия миг. Затова, като Го погледнах с неразбиращ поглед, отново Го попитах:
“Какво искаш да ми кажеш, Исусе? Как да разбирам дишането на Всемогъщия?”
А Господ отново ми каза:
“Разбирай дишането на Моя Отец като привличане и изпращане. Когато вдишва, Той привлича, а когато издишва, Той изпраща. И не ви ли каза Апостолът Ми Яков:
“Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас…”
Ето така Отец Ми ви привлича. А които Той привлича, тях и изпраща. Не привлече ли Отец Ми така и твоето сърце? Не ти ли даде достъп до Светилището? Не те ли изпрати от Светилището до Своите чеда? Но ето тук всичките Ми братя и сестри трябва да знаят, че Чистият Разум е привилегия само на тези, които са станали Божии слуги. Защото слугата е, който знае пътя до Дома на Господаря, понеже излиза от Дома на Господаря. Така и сърцата, оживотворени от дишането на Всемогъщия, знаят пътя до Божия Дом. Понеже за тях е писано в псалома:
“Блажени ония, които живеят в Твоя дом; те всякога ще Те хвалят. Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат на място на извори; и есенният дъжд я покрива с благословения. Те отиват от сила в сила; всеки от тях се явява пред Бога в Сион…” (Псалом 84:4-7)
И ако до днес не сте знаели, че този е псаломът на Божието дишане, то добре го забележете, понеже нямате по-велик прицел на вярата от този – да участвате в Живота на Бога и Отца и да станете Негово дишане на земята. Но ти виж сега, че тези, които участват в Божието дишане, “минават през долината на плача, за да я преобърнат на място на извори”. Как разбираш това?”
“Исусе! Ясно е, че Отец е ревнив Бог, Който не допуска всички в Дома Си и Сърцето Си. Ето затова онези, които искат да Му бъдат слуги, трябва да преминат през “долината на плача”, за да я преобърнат на място на извори…”
След последните ми думи Исус се отдалечи от Елиу, като ми казваше:
“Слушай тогава следващите думи, които ще изрече Елиу. Защото в тях ще се открие тайната на Чистия Разум…”
Така аз отново гледах на Елиу, който отвори устата си, като казваше на Йов:
“Ето, и аз съм пред Бога както си и ти, – и аз съм от кал образуван. Ето, моят ужас няма да те уплашва. Нито ще тежи ръката ми върху тебе. Без съмнение, ти си говорил, както слушах аз, и аз чух гласа на думите ти, като казваше: Чист и без престъпление съм; невинен съм и беззаконие няма в мене; ето, Бог намира причини против мене, счита ме за Свой неприятел; туря нозете ми в клада, наблюдава всичките ми пътища. Ето в това ти не си прав; ще ти отговоря, че Бог е по-велик от човека. Защо се препираш с Него, загдето Той не дава отчет ни за едно от Своите дела?” (Йов 33:6-13)
Елиу беше спрял да говори, а Господ отново влезе във видението, този път до самия Йов. И като ми даде знак с ръка, каза ми:
“Ела и погледни на Йов, а след това и на Елиу. И като гледаш на двамата – кажи Ми у кого има Чист Разум от Святия Дух?”
Послушал Исус, аз се приближих във видението. И като гледах на главата на Йов и на главата на Елиу, отговорих на моя Господ, като Му казах:
“Исусе! Видно е, че Чистият Разум е у Елиу, а не у Йов. Понеже на главата на Елиу гори златната диадема на Духа, а такава няма върху главата на Йов. Как да разбирам това?”
“Разбирай го според изповедта на Йов. Защото Йов е казал за себе си:
“Чист съм и без престъпление съм, невинен съм и беззаконие няма в мене, а Бог намира причини против мене и ме счита за неприятел…”
Разумни ли са едни такива думи на Йов? Плод на Чистия Разум ли са те? И вярно ли е това, че Отец Ми счита Йов за Свой неприятел? Вярно ли е, че търси причини против слугата Си Йов?”
“Не, Господи мой! Вярно е другото, а именно, че Отец иска Йов да премине през долината на плача, за да я превърне в място на извори. Вярно е това, че Отец иска да даде на слугата Си Чистият Разум на Святия Дух…”
“Защо тогава Йов роптае против Бога, както и днес мнозина роптаят против Отца Ми? Защото Йов заявява:
“Бог намира причини против мене, счита ме за Свой неприятел; туря нозете ми в клада, наблюдава всичките ми пътища…”
Бог ли намери някога причини против Йов или Йов си намери причини против Бога? И Бог ли намира днес причини против вас или вие намирате причини против Бога? И ако на някой нозете са били турени в клада, то да роптае ли такъв или да пее химни? Защото и на слугите Ми Павел и Сила в тъмницата стегнаха нозете в клада, но те не роптаха, а пяха. И ето по тази причина Бог ги дари с Чистия Разум на Духа Си. Защото, минавайки през тъмницата на плача, те я обърнаха на място на извори. И ето тук е тайната на Чистия Разум на Божия Дух:
Чистият Разум на Божия Дух иде в сърцата на онези, които са пострадали по плът, за да вършат от този миг нататък Божията Воля!
Затова и Елиу казва на Йов относно Бога:
“Ето в това ти не си прав; ще ти отговоря, че Бог е по-велик от човека. Защо се препираш с Него, загдето Той не дава отчет ни за едно от Своите дела?”
И ако Отец Ми не дава отчет за делата Си, то не дава ли на опитаните да вкусят сетнината на Божиите наказания? Не бичува ли Отец Ми онези, които люби? И не е ли самото бичуване това – да бъдат предадени на огън старите нозе, за да се родят от Огъня Му новите? Не е ли самото бичуване това – да пострада от огън старото естество – за да се роди от Огъня Му новото? Не разбирате ли, че ако Елиу говори за Чистия Разум на Духа, то е, понеже нещата стават чисти, когато преминат през Огън?”
Слушах думите на моя Господ, а сърцето ми се пълнеше с наслада от Чистия Разум на устните Му. Затова Му казах:
“Господи мой! Ако Чистият Разум на Духа идва с чистите Божии думи, то мога ли да забравя как Словото казва за тези думи:
“Господните думи са чисти думи, като сребро, претопено в пещ от пръст, пречистено седем пъти…” (Псалом 12:6)
И сега, като гледам как Елиу казва на Йов:
“Ето, и аз съм пред Бога както си и ти, – и аз съм от кал образуван…”
…разбирам, че именно Елиу беше пещта от пръст, в която Всемогъщият претопи среброто Си и го пречисти седем пъти…”
Господ се усмихна на думите ми и продължи да ми говори, като казваше:
“Точно така е, момчето Ми. И ето затова всички, които искат да бъдат слуги на Отца Ми, трябва да се преклонят пред Силата на Неговия Суверенитет, който ще ги опита и очисти, за да ги направи говорители на Чистия Разум. Защото когато преминете през долината на плача и погребете в нея старото, вътре у вас ще бликнат изворите на Чистия Разум. А колкото до превъзходния път до Чистия Разум, то послушай отново думите на Елиу, за да ги разбереш и проумееш…”
Отново погледнах към Елиу във видението, който говореше на Йов, като му казваше:
“Защо се препираш с Него, загдето Той не дава отчет ни за едно от Своите дела? Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, само че човекът не внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада човеците, когато сънуват на леглата си, тогава Той отваря ушите на човеците, и запечатва поука в тях, за да отвърне човека от намерението му, и да извади гордостта из човека; предпазва душата му от гроба, и живота му, за да не падне от меч…” (Йов 33:13-18)
Елиу отново беше спрял да говори, а Исус се приближи към него, като ме попита:
“Как разбираш ти думите на Божия слуга Елиу? Защото Отец Ми наистина говори веднъж и дваж, само че мнозината не внимават. Кажи Ми тогава: Какъв е този дълбок Сън при човеците, когато Всемогъщият отваря ушите им и запечатва поуката Си в тях?”
Едва доловимата усмивка в погледа на Исус ми подсказа, че във въпросите Му има уловка. И аз, като се замислих над думите Му, успях да зърна и уловката. Затова Му отговорих:
“Господи мой! За мнозина тези думи на Елиу са прекрасната възможност да седнат на раздумка и да започнат да си разказват сънищата, та да ги тълкуват и да търсят в тях поуката на Чистия Божий Разум. Един сънувал едно, друг сънувал друго, трети сънувал трето. И всеки иска да види в съня си Божия пръст. Но аз вярвам, че има един Истински Сън, в който трябва да влязат всичките човеци. И това е Твоят Сън. Сънят на Последния Адам, от Когото Отец създаде последната Ева. Защото когато влезем в Твоя Сън, Отец отваря ушите ни, за да разберем Силата на Евангелието Ти. Понеже сам Ти каза на всички ни:
“Който има уши да слуша, нека слуша!”
И ето, сега разбирам, че уши за Твоето Евангелие има този, който е влязъл в Съня Ти. Защото именно в Твоя Сън Отец запечатва поуката в нас, и предпазва душите ни от ада…”
Докато слушаше думите ми, Лицето на моя Господ стана твърде сериозно. И Той, със строг Глас, отново започна да ми говори, като казваше:
“Иди и предай на всичките Божии чеда, че ако някой иска Чистият Разум на Святия Дух, той трябва да заспи за света, за да се събуди за Бога. Защото който е буден за света, той е буден за Сатана. Но ако спиш за Сатана, буден си за Отца. Колко ли дълбок трябва да е тогава Сънят, при който Отец ви дарява с Чистия Разум на Святия Дух? Колко ли дълбоки трябва да са били и думите на Апостола Ми Петър, който каза на всички ви в посланието:
“Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли…” (II Петрово 3:1-2)
Ето, предупреждавам ви! Заспете за света, за да се събудите за Отца! Защото ако някой е буден за света, буден е за внушенията му. Но ако е буден за Бога, заспал е за света и чистият Разум е покорил сърцето му…”
Братко мой! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ да те издигне при Себе Си! И като ти даде да преминеш през долината на плача, да превърне сърцето ти в място за изворите на Святия Дух! Аз се моля на моя Господ да те покори със Съня Си! За да отвори ушите ти и да запечата в сърцето ти поуката! Аз се моля на моя Господ в теб да влязат всичките Му думи и Чистият Разум на Святия Бог да покори сърцето ти. Защото тогава ти непременно ще се възрадваш. Понеже Духът Божий те е направил, и дишането на Всемогъщия те оживотворява! Амин и Амин!

Leave a Reply