СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – IV ГЛАВА

IV. СИМВОЛЪТ НА ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ

ВИДЕНИЕТО В СФЕРАТА НА ЗЛАТНИЯ СВЕТИЛНИК

Скъпи мой братко! Верни ми приятелю!
Нормално е човеците да кажат, че всяка книга има начало и край. Така те започват да я четат от първата страница, докато стигнат до последната. И когато я затворят, си казват:
“Прочетохме и тази книга!”
Нека обаче аз да те провокирам с едно ново отношение към Святите думи и видения, на които Господ ме направи свидетел в Залата на Скъпоценния Камък. Нека ти кажа, че тази пророческа книга няма начало и няма край. Тя е била написана още в безначалната Вечност и ще се върне отново във Вечността. А на мен, като на Божий слуга, просто е била дадена привилегията да я преживея в Дух и Истина и да я разглася на Божиите чеда. Ето защо, пристъпвайки към последното видение от последната сфера в Залата на Скъпоценния Камък, аз няма да затворя, но по-скоро ще отворя всичките духовни врати към Вечните Стени на Господ Исус Христос.
Ето затова ти казвам, че тази книга няма начало и край. Тя идва като Слово от Безначалния и Свят Господ на нашите души и сърца, и ще се превърне във вечно съкровище за сърцата, които я приемат с вяра.
Преди да пристъпя към сферата на Златния Светилник, аз искам да ти разкрия размишленията, в които ме потопи Святият Дух, за да подготви духа и сърцето ми за последното и най-свято видение от моя Господ.
И така, братко мой, времето на този свят вече приключва. Аз зная защо се родих на света и защо познах Исус като Господ на моя живот. Зная също така защо писах без прекъсване и почивка в продължение на тринадесет години. Зная защо Господ не даваше сън на клепачите ми, нито ми спести Скръбта и Страданията Си, чрез които Той поиска да се уподобя на Него. Едни стихове от “Евангелието от Матея” се превърнаха в духовен старт на моето духовно служение пред Исус и същите стихове ще бъдат и моето финиширане в Сионовото състезание. Ето тези стихове, братко мой:
“Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше Младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, Младоженецът пристигна; и готовите влязоха с Него на Сватбата, и вратата се затвори…” (Матея 25:1-10)
Докато всички девици, записани в тези пророчески думи на Исус, бяха заспали, Той дойде при мен като Младоженец. Дойде, за да ме предупреди, че идва скоро. Дойде, за да ме намери не сред ония девици, които спяха, но като един от дадените Му от Отца слуги, на които се дължеше възгласът:
“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”
Всичкият Христов Дух в пророческите книги, които написах в първите години на моето посвещение, говореше именно затова – че Младоженецът иде. От развъртелия се Негов бич против търговците в Храма до поразяването на началствата и властите на нечестието в небесните места.
Да, но онези девици, които тежко се пробуждаха и бяха останали без Масло в светилниците си, не поискаха да познаят, нито да признаят служението на Божия пророк. Той не беше спал в техните спални, нито беше се сношавал с духовете на тяхната религиозна сънливост.
“Откъде-накъде ще ме събужда някакъв, който аз не съм назначила на щатна длъжност като пророк?” – попита  първата от неразумните девици.
“Той завършил ли е теология в нашите престижни институти и академии, за да разбера, че е доктринален?” – попита след нея втората от неразумните девици.
“Кой му е пастор на този Главчев, за да прочета препоръките и атестациите за него? Той пасторския авторитет зачита ли?” – раздразнено допълни третата от неразумните девици.
“Да вярвам ли на глупостите, които пише този Главчев, след като той явно и открито похулва най-продаваните автори в историята на християнството?” – изсъска четвъртата от неразумните девици.
“Да приема ли, че ще ме събужда един никаквец, след като той никога не е бил свидетел на просперитета и благословенията?” – изкрещя петата от неразумните девици. И докато петте спонтанно отхвърляха Божия пророк и му се поругаваха, те пропуснаха да забележат една малка, но съдбоносна подробност:
Светилниците им бяха угаснали и нямаха нито Огън, нито Масло, за да светят! Нещо повече – в голямото и страшно поругаване, на което предадоха Божия слуга, те подбудиха Господ към ревнивост, тъй щото Исус започна да посещава пророка Си с още по-голяма Благодат и изобилно водителство.
Самият светилник на Божия слуга заблестя толкова силно, щото посочените и призованите от Бога наистина напуснаха тъмните спални на религиозното християнство и излязоха, за да посрещнат Младоженеца…
Как обаче ще продължат думите от Христовото пророчество в живота ми, а и в живота на всички, които се осветиха със Словото на Божия Пророчески Дух? (Внимавай на отговора, братко мой, понеже това е пророчество за бъдещите дни!)
Истината е, че след време и петте неразумни девици ще поискат някак да припознаят пророческите книги на служение “Мория” като духовно стоене и проповядване от самите тях. Духовните водачи и началници в тези църкви ще направят всичко възможно да се докопат до пророческия светилник и да започнат едно лицемерно и козметично поправление. Сиреч:
“Виждате ли, че и ние сме угодни на Бога и говорим досущ като Божия пророк? Каквото пише в неговите книги, това и ние приказваме от нашите амвони!”
Да, ама не! Защото от века и до века нито се е чуло, нито се е видяло, нито от Божии уста се е потвърдило, че Святият Дух свидетелства на религиозното лицемерие. Няма да се случи нищо повече от това, което Исус е изговорил в “Евангелието от Матея”, а именно, че неразумните отиват при разумните и им казват:
“Дайте ни от вашето Масло, защото нашите светилници угасват!”
Тоест: “Елате в събранията ни и призовете Святият Дух да свидетелства за нашите проповеди така, както потвърждава и свидетелства за книгите на оня Главчев!”
Но тогава разумните, сиреч, просветените от Божия Пророчески Дух, ще им отговорят:
“Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете…”
Тоест: “Как можете да съвместявате на едно място книги, дадени даром от Божий пророк с всичката проклета теология на златните ви американски идоли, които сте величаели през времето на вашето духовно невежество?
Идете при търговците и оттам си купете Маслото на Святия Дух! Идете при търговците и от тях си купете Огъня на Бога и Отца! Идете при търговците и чрез тях спечелете благоволението на Младоженеца! Ние в събранията ви няма никак да дойдем, докато сред тях пълзят червеите на мерзостта, която докарва запустение?
Нима не вярвате вече в търговията на Бени Хин? Та нали той каза “Добро утро” на Святия Дух? Значи в него има Масло и Огън, за да напълните с тях светилниците си! Идете при него!
Нима не вярвате вече в търговията на Робъртс Лиардън? Та нали той написа книгата “Аз видях Рая” и Исус му се обеща, че ще получава свръхдози от Святия Дух? За какво са ви обикновените “дози” от книгите на Божия пророк, когато на търговския тезгях на Лиардън ви чакат толкова много “свръхдози”? Идете при него!
И само книгите на тези двамата ли имате по лавиците на библиотеките си? А какво още да ви кажем за Дерек Принс, Улф Екман, Джон Аванзини, Род Парсли, Кенет Копланд, Кенет Хегин? При толкова много писатели, забогатели от продаване, защо ще търсите свидетелствата на един отритнат бедняк или присъствието на неговите сподвижници? И как изобщо ще приравните неговия поруган живот с живота на тези ваши идоли? Как изобщо ще сложите на едни и същи везни пред Бога сърце, което даде всичко даром, със сърца, които всякога продаваха и удариха джакпота на Сатана? Идете при тях! Идете при търговците и си купете Маслото и Огъня!…”
Както можеш да предполагаш, братко мой, неразумните девици няма никак да преглътнат изобличението от просветените, понеже те остават непогрешими, праведни и Святи в собствените си очи.
“А бе какво толкова ще му мислим или ще се притесняваме от някакъв нещастник, който се изживява като пророк!” – ще кажат арогантно те. И след това ще добавят:
“Нека отидем при търговците и да си купим Масло и Огън от нашите утвърдени пророци и проповедници! А пък този Главчев и тези като него – да вървят по дяволите!”
Но именно така продължават и пророческите думи на Исус:
“А когато те отидоха да купят, Младоженецът пристигна; и готовите влязоха с Него на Сватбата, и вратата се затвори…”
Знаеш ли кои думи от това пророчество подсказват всичката възможна проклетия, която ще настъпи за тщеславните църкви? Виж ги, братко мой:
“А когато те отидоха да купят…”
Знаеш ли какво означават тези думи, като изповед на неразумните девици към Младоженеца? Виж каква е изповедта им:
“Ние не можем без търговията си, Боже! Ние не можем без търговските си идоли, Господи! Ние смятаме, че и Ти Самият, Исусе, Си търговец и затова винаги сме Те обичали по сметка! Ние дори и в Царството Ти ще продължим да търгуваме, докато накрая не превърнем Хълма Сион в една огромна сергия, пълна с всякакви скъпоценни камъни за продан! Ние така сме Те познали, Господи! И затова от търговията си няма да се отречем! Защото Твои са всичките писатели-търговци и Ти Си ги вдъхновил, позлатил и призовал да продават! Ние няма да ги наречем съблазнители на дявола, понеже те са Твои свидетели и за Тебе пишат и говорят!”
Ще приеме ли обаче Младоженецът подобна изповед, като признание в Любов? Не подхожда ли тази изповед много повече на духовни проститутки и извратени религиозни женища, отколкото на Свята и Благодатна Църква на Бога? Истината е, че Небесната Врата ще се затвори. И с Исус ще влязат само тези, които са запалили светилниците си за Него! Но ти запомни, братко мой!
ИСУС ЩЕ ТИ ДАДЕ ДА ВЛЕЗЕШ ПРЕЗ ВРАТАТА САМО АКО СИ ЗАПАЛИЛ НЕГОВИЯ ЗЛАТЕН СВЕТИЛНИК В СЪРЦЕТО СИ!
Сега разбираш ли защо толкова пространно разгледах пророческите думи на Исус от “Евангелието от Матея”? Именно защото Светилникът е символ в Самото Сърце на Господа, в самата сърцевина на Скъпоценния Камък от Сион. И ако някой не е придобил Златния Светилник в сърцето си, то той стои твърде далеч от Сърцето на Исус и от участие на Неговата Сватба. Затова аз нека никак повече да не бавя последното от Святите видения в тази пророческа книга, но да те въздигна в Присъствието на Исус и до Залата на Скъпоценния Камък.
Аз все така стоях в Залата, когато Господ отново проговори на сърцето ми, като ми казваше:
“Слуго Мой! Сега Аз ще те допусна дълбоко в Сърцето Си! Толкова дълбоко, колкото Младоженецът може да допусне само истински влюбената в Него Невяста! Затова ти пристъпи към последната седма сфера в Залата на Скъпоценния Камък. И като простреш ръка, вземи Златния Светилник и следвай Божия Дух, Който свидетелства за него!”
Послушал Исус, аз пристъпих към седмата сфера, а сърцето ми вече твърде ясно виждаше Златния Светилник. Самият Светилник представляваше Менора с едно издигнато светило в центъра, и с по три светила отляво и отдясно на централното светило. Така, влязъл в сферата, аз прострях ръцете си, като хванах Златния Светилник. А тогава Божият Дух, Който беше Свидетелят на Светилника, ме обгърна, като казваше:
“Слуго Господен! Последвай Ме в Божието Светилище, където ще видиш Сърцето на Исус, уподобено на този Златен Светилник! Там Сам Господ ще ти даде да докоснеш всяко от светилата Му, за да свидетелстваш за Него на всичките Божии Светии!”
След последните думи на Божия Дух ние не полетяхме надолу, както в предишните видения, но Духът премина с мен през Залата на Скъпоценния Камък и ме въведе в Божието Светилище. И ето, че пред очите ми се яви Господ Исус Христос, в Слава, неизразима и величествена. Той се приближи до мен и взе Златния Светилник от ръцете ми, като ми казваше:
“Слуго Господен! Идва Денят, когато Отец Ми ще съчетае Младоженеца и Невястата, а пламъците на този Златен Светилник ще лумнат с всичката си сила в сърцата на всичките Звани, Избрани и Верни. Ето, поставям Златния Светилник в Сърцето Си и ти повелявам да пристъпиш пред Мене!”
След тези думи Господ съедини Светилника със Сърцето Си. А аз, останал без дъх от съкровената Святост на знамението, паднах на колене и покрих с ръце очите си, като не можех да издържа на Славата Господна. Но ето, че Божият Дух ме въздигна с ръцете Си, а Господ отново ми проговори, казвайки:
“Пристъпи слуго Мой, и докосни главното светило на Светилника!”
Послушал Исус, аз пристъпих до Сърцето Му и докоснах главното светило. И ето, че Огънят от Светилото пламна по пръстите ми, а Гласът на Отца изпълни Светилището, като казваше:
“В началото беше Словото, и Словото беше Исус! Всичко чрез Него стана и без Него не е сътворено нищо от сътворените неща!
Слуго Господен – Словото Исус е Светилникът за нозете ти, и виделината на пътеката ти! Маслото в Словото е Святият Дух, Който свидетелства, че Словото е Вярно и Истинско!
А Огънят в Словото съм Аз, Бог Отец, Всемогъщият!
Да имаш Светилника в сърцето си, то значи че Отец, Синът и Святият Дух са дошли и направили обиталище в тебе!”
След тези думи на Отца, Исус отново ми проговори, като казваше:
“Докосни сега последователно трите светила от дясната страна на главното светило! Защото самите светила ще се изявят на сърцето ти с Гласа Господен!”
Послушал Исус, аз докоснах първото от светилата. И ето, че то лумна твърде силно и подпали пръстите на ръката ми. А в самото светило се яви Дървеният Скиптър на Исус, който ми казваше с Гласа Господен:
“Аз съм Властта и Авторитетът на Исус! И на мене всякога свидетелстват Словото, Маслото и Огънят!”
След тези думи на първото светило, аз докоснах второто. И ето, че и то лумна твърде силно, а пламъците подпалиха ръката ми. А в самото светило се появи Дървената Чаша на Исус, която ми казваше с Гласа Господен:
“Аз съм Страданието и Скръбта на Исус! И на мене всякога свидетелстват Словото, Маслото и Огънят!
След тези думи на второто светило, аз докоснах и третото. А и то, подобно на предишните две, лумна и докосна с Огън ръката ми. А в самото светило се яви Дървеният Кръст, който ми казваше с Гласа Господен:
“Аз съм Разпятието и Възкресението на Исус! И на мене всякога свидетелстват Словото, Маслото и Огънят!”
Така, докоснал трите светила, отдясно на централното светило, аз погледнах с вълнение към Господа. А Той отново ми повели, казвайки:
“Докосни сега трите светила, които светят отляво на главното светило! Защото и трите ще ти се изявят с Гласа Господен!”
С огромно благоговение и трепет аз прострях ръката си, за да докосна първото от трите светила, които светеха отляво на главното светило. И ето, че пламъкът на първото лумна твърде силно, като изпълни пръстите ми с огън. А в самото светило се яви Златната Тръба, която ми казваше с Гласа Господен:
“Аз съм Грабването от Исус! Духът и Силата на Илия, които водят до нетление! И на мене всякога свидетелстват Словото, Маслото и Огънят!”
След тези думи на светилото, аз докоснах второто след него. А и при него пламъкът му лумна твърде силно, а огънят му премина през ръката ми. И ето, че в светилото се яви Златният Пръстен, който ми казваше с Гласа Господен:
“Аз съм Непорочността и Чистотата на Исус! И на мене всякога свидетелстват Словото, Маслото и Огънят!”
След тези думи на второто светило, аз докоснах с ръка и третото. Така и неговият пламък лумна силно, а огънят подпали ръката ми. И ето, че в светилото се яви Златната Корона, която ми казваше с Гласа Господен:
“Аз съм Слугуването и Смирението на Исус! И на мене всякога свидетелстват Словото, Маслото и Огънят!”
Моето докосване до светилата на Божията Менора беше приключило. И тогава Господ Исус докосна с ръце Сърцето Си. И като простря Златния Светилник към мен, казваше ми:
“Слуго Господен! Всичкото ти слугуване пред Царя на Сион беше труден, тежък и изнурителен изпит.
Изпит по незлобие и добродетелност.
Изпит по истинност и смиреномъдрие.
Изпит по благоразумие и безукорност.
Изпит по благочестие и почтителност.
Изпит по неизменност и щедрост.
Изпит по неподкупност и непоклатимост.
Изпит по братолюбие и боголюбие!
Ти издържа тези изпити, защото Аз бях Силата на сърцето ти и Вечният ти дял! Ти устоя в тези изпити, защото стените ти всякога се докосваха и прилепяха до Стените на Скъпоценния Камък от Сион! С всяка от шестте си Стени изпитах и проверих сърцето ти! И с всяка от тях те направих победител в Моята Вяра и Моята Надежда! Но днес е денят и сега е мигът, когато изцяло те намирам за Съвършен победител и в Моята Любов!
Затова Скъпоценният Камък от Сион те дарява със сърцевината Си! Със Златния Светилник и седемте му светила!
Иди и свети в тъмнината, слуго Мой!
Иди и посочвай на заблудените Пътя към Вечното Спасение и им давай Словото на Вечния Живот! Иди и благославяй цялото Божие домочадие с Вечните и Святи символи на Скъпоценния Камък от Сион! Любовта на Отца, Сина и Святия Дух всякога ще бъдат с тебе! И Божията Тайнствена Премъдрост, която отвори за теб вратите към Вечността, ще бъде всякога твоя спътница! За да пълни устните ти с мед, и сърцето ти с Масло!”
След тези пламенни и Святи думи, Исус положи Златния Светилник в сърцето ми. А след това отново проговори, казвайки:
“Чуйте Гласа Ми, Божии чеда! Приеми Светилника Ми, Моя Църкво! Много дарове ви дадох чрез пророка Си, но тази Свята книга е най-големият Ми дар за вас! Защото с нея ви открих символите на Стените Си, към които можете да се приближавате с Моята Вяра, с Моята Надежда и с Моята Любов! Защото в нея към свидетелството на пророка Ми се прибавиха и свидетелствата на седемте Божии Духове, които са седемте очи на Агнеца, разпратени по цялата земя, седемте светила на Светилника и седемте Свидетеля на Скъпоценния Камък!
Блажени всички, които познават Стените на Скъпоценния Камък от Сион и побързат да се съградят в тях! Те ще се нарекат Небесен Ерусалим! Святи Огнени камъни, които от род в род, и от век на век ще разказват с делата си за Славата Божия, която ги е утвърдила и изкупила от грешния и мрачен свят, за да светят като звездите до вечни векове!
Аз, Скъпоценният Камък от Сион, дадох тази най-свята и най-благодатна книга на пророка Си! Аз разкрих пред него Стените Си!
Аз изпълних сърцето му със Символите Си! Амин и Амин!”

Leave a Reply