СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – III ГЛАВА_3

III. СИМВОЛИТЕ НА ХРИСТОВАТА НАДЕЖДА

3. ВИДЕНИЕТО В СФЕРАТА НА ЗЛАТНАТА КОРОНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Вече десет години върху служение “Мория” се хвърля сянка от тотално отрицание и абсолютно похулване. Десет години тази сянка съблазнява неутвърдени в Христовата Вяра човеци и те бързат да помрачат сърцата си, казвайки “Амин” на всяка хула и лъжа, изречена против името ми, книгите ми, делото ми и живота ми. За човек, предал живота си на Исус и решил да премине през огнената пещ на последния Навуходоносор, аз отдавна съм приел, че ще бъда гнусота и измет в очите на тщеславните църкви. Нещо повече – именно яростното гонение от дяволските невести ми дава категоричното свидетелство, че стоя на Господния Хълм и пребъдвам в Христовия Дух.
Може би ще попиташ защо започвам така, преди толкова благодатно и Свято видение, каквото може да е видението със Златната Корона на Исус. А аз ще ти отговоря, че както има Златна Корона върху една от Стените на Скъпоценния Камък от Сион, така има и златна съблазняваща корона върху една от стените на тъмния зар на съблазънта. И както носещите Короната на Исус, са наречени Негови Небесни царе, така и носещите короната на дявола, се наричат Вавилонски царе. И всеки от тези дяволски царе, когато бъде заплашена властта му и управлението му, ще потърси начин да сплоти и мобилизира царството си против идещата заплаха.
Аз ще те помоля да не бъдеш толкова плътски и земен, та да решиш, че Божият слуга има някакъв спор или конфликт със светските представители на земните монархии. Защото в политически смисъл монархиите са много малко, а много повече са републиките. И в делото, което аз върша, няма причини против крале и кралици, царе и царици, князе и княгини. Те да си отговарят пред Господ на нужното време за всичките дела, които са вършили на земята. Но в действителност през последните десет години аз имам причини против царете в онези религиозни царства, които лицемерно са се украсили с понятия като “църква” и нагло лъжат човеците, че представляват общества на Господ Исус Христос. Именно царете на тези религиозни царства не понасят пророческите книги, които пиша. Именно те са хвърлили сянка от всякакви хули и лъжи против служението “Мория”.
От какво се страхувате, земни царе? Нима мислите, че Божият пророк е алчен за короните ви или протяга ръка, за да посегне на амвоните ви? Та как мога да посегна с ръка към нещо, от което сърцето ми се гнуси? Как мога да пристъпя към амвони, които са плувнали от мазното семе на лукавия и които са били изобличени от моя Господ като места на духовно блудство и разврат между демони и човеци?
От какво се страхувате, земни царе? Не от това ли, че всичките ви поданици вече виждат гигантската пропаст между вас и себе си? Не от това ли, че затлъстявате като безумни свине за сметка на тези, които лъжете, че сте помазаници на Господ Исус Христос? Не от това ли, че личните ви автомобили станаха по-скъпи и луксозни дори от автопарка на българския парламент? Не от това ли, че гуляите и разкошествата ви могат да секнат, когато събудените и стреснатите напуснат царствата ви и откажат да бъдат стригани и издоявани от алчни и сребролюбиви наемници? Не от това ли, че един ден Пастиреначалникът ще ви постави пред Своето Съдилище и ще ви изпепели с ревнивия поглед на очите Си? Не от това ли, че когато трябваше да сте последни във всичко, измет на света, вие станахте първи във всичко и гордост на света? Не от това ли, че в лъскавите ви банкети, партита и конференции изтичат десятъците и даренията на отрудени, съсипани и смазани от мизерията човеци? Не от това ли, че с всичката си духовна нечистота и сатанинска амбиция тръгнахте да влизате в политиката, в парламента, в общински и държавни постове?
Това ли искаше Господ Исус от вас, та да се накичвате лицемерно с Името Му и да размахвате горди Словото Му? Така ли разбрахте обещанието Му, че ще царувате с Него и Той ще бъде Цар, а вие Негови царе? Не стоят ли върху обладаните ви глави златните корони на всичката сатанинска съблазън? Не пожелаха ли съблазнените ви очи всичкия светски блясък и богатство, каквото не подобава на Божии светии, призовани в Завет на скромност, смирение и саможертва?
Ето, казвам ти, братко мой, (и нека Святият Дух свидетелства на думите ми, че са искрени и истински) че в този момент всичката ужасна отрова на дяволските тръни е стегнала главата ми в болка и непосилно страдание. Защо страдам ли? – ще попиташ ти. А аз ще ти отговоря така:
Заради дързостта, ревността и смелостта да ти дам за пример една друга Корона, различна от всичките съблазняващи корони на дявола!
Заради Святите и ослепителни видения от Сион, с които нашият Господ иска да ни измъкне от тресавищата на мерзостта и от тъмните стени на съблазънта. Затова нека отново да се върна там, където продължавах да пребъдвам с духа и сърцето си – в Залата на Скъпоценния Камък от Сион. Ето думите, които Исус ми проговори, преди да пристъпя към сферата на Златната Корона:
“Слуго Мой! Виждам трънения венец, който дяволът е стегнал върху главата ти, и зная всичката скръб и страдание, на които си подложен заради Моите видения и думи. Но сега ти казвам, че Моите люде биха умрели духовно, ако нямат пример, който да следват и водителство, което да ги пази. Защото долният свят вече е претъпкан от кандидати за евтина и земна слава, готови да счупят гърбовете си от поклони, само и само Сатана да положи на главите им короните на демоничното благоволение.
Ето от тези земни царе Аз искам да опазя людете Си! Ето от тези земни царства Аз искам да ги изведа! Защото има много царства, сетнината на които е огненото езеро, и само едно Царство, на което принадлежат Славата и Вечният Живот! А Моите не биха познали това Царство, без да знаят как изглеждат Неговите царе и как тези царе носят Златната Ми Корона!
Именно затова сега ти казвам да пристъпиш към шестата от сферите на Скъпоценния Камък. И като простреш ръка – да вземеш Златната Ми Корона в ръцете си и да последваш Божия Дух, Който свидетелства за нея!”
Послушал моя Господ, аз с вълнение пристъпих към шестата сфера, която заслепяваше със слънчев блясък сърцето ми. Но и този път Исус усили сетивата ми, тъй щото вече виждах Златната Корона. Така, влязъл в сферата, аз взех Короната в ръцете си. А тогава Божият Дух в сферата обгърна мен и Короната, като ми казваше:
“Аз съм Духът на Христовата Корона! Аз свидетелствам за нейния блясък и Огън, и се явявам в живота на всичките Небесни царе, на които Исус е Цар! Последвай ме, слуго Господен, за да свидетелстваш на всичките Божии Светии за Златната Корона на твоя Господ!”
След тези думи Духът ме хвана и двамата с Него полетяхме към високата планина на Христовото Преображение. А когато стъпихме на един от върховете й, Духът отново ми проговори, като казваше:
“Вдигни Короната към Небето, слуго Господен! И като призовеш Исус, помоли Го да те направи един от царете Си!”
Чул Святите думи на Духа, аз вдигнах Короната към Небето, като извиках:
“Господи Исусе! Царю на царете! Аз искам Ти да царуваш в сърцето ми и Ти да носиш Короната Си вътре в мене! Моля се за Твоята благословия и за полагането на Твоите ръце върху главата ми! За да я намериш достойна за Короната Ти, а мен – за свидетел на Царството Ти!”
След последните ми думи от самата Корона излезе мълния, която се стрелна към Небето. И ето, че сред облаците, по подобие на предишните видения, се отвориха врати. И Сам Господ се яви пред вратите, като ми казваше:
“Чух молитвата ти, слуго Мой, и видях Короната Ми, която си протегнал към Мене! Затова, според както си Ме помолил, нека ти бъде според думите ти! Ръцете Ми ще слязат с мълнията на свидетелството, и Огънят Ми ще пламне в Короната Ми! А тогава ти послушай Божия Дух! Понеже Той ще сложи Короната Ми на главата ти!”
След тези думи на Исус, мълния с Огън се спусна от Небето и направи Короната да пламне в ръцете ми. А отсред мълнията Святите ръце на Господ докоснаха главата ми и я помазаха със Съвършено благоволение. И ето, че Божият Дух взе пламналата Корона от ръцете ми, като казваше:
“Слуго Господен! Преди да сложа Короната на Исус на главата ти, спомни си думите Му в Евангелието:
“Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях, и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина…” (Матея 20:25-28)
И като помниш тези думи, понеже те са Огънят и блясъкът на Короната, забележи, че Короната има две страни. Едната е вътрешна и докосва с Огън главата! Другата е външна и покорява с блясък сърцата! А ти искаш ли сега да разбереш на какво отговарят вътрешната и външната стени на Короната?”
“О, Божий Духо!” – отговорих аз – “Цялото ми сърце е влюбено в Короната на Исус! И аз не желая нищо друго, освен Исус да царува чрез мене!”
Чул думите ми, Божият Дух се усмихна някак тайнствено. А след това, протегнал ръцете Си, Той каза:
“Коленичи в Присъствието Господно, за да поставя Короната на главата ти!”
Прелял от благоговение и трепет, аз коленичих пред Божия Дух. А Той вече поставяше Короната върху главата ми, когато усетих страшната й тежест. Сякаш не Корона, а планина беше поставена върху главата ми. Това ме накара да попитам Божия Дух:
“Защо е толкова тежка Короната на Исус, Божий Духо?”
А Той ми отговори, казвайки:
“Тежестта на Короната е поради отговорността, която започваш да носиш пред Исус като Негов цар. Но за свидетелство на Божиите чеда ти казвам, че същинската тежест е поради Огъня и блясъка на Короната. Понеже Огънят е отвътре, а блясъкът – отвън. А сега Ме последвай! Понеже ще те заведа при Божии чеда, които Господ вече е събрал на високата Си планина. За да им бъдеш цар и да царуваш сред тях, както иска Исус!”
Опитах се да се изправя, но не можех. Короната тежеше със страшна сила. Направих втори, трети опит – същият резултат. И тогава от сърцето ми излезе възлияние, с което казах на Божия Дух:
“Божий Духо! Не мога да се изправя с Короната! Нека Господ не ми го зачита за безсилие, но аз ще пълзя след Тебе и ще Те следвам коленичил!”
“Това не е срамно, слуго Господен!” – ми отговори Божият Дух и продължи:
“Истинските царе на Исус винаги стоят и вървят коленичили на земята пред Бога! Затова ти свикни с тази мисъл, че докато носиш Короната на Исус, всякога ще бъдеш на колене пред Господа! А сега върви след Мене! Защото непременно трябва да разбереш за Огъня отвътре и блясъка отвън!”
Послушал Божия Дух, аз започнах да пълзя след Него, докато се намерих сред много Божии чеда. И ето, че Свидетелят на Короната ги посочи, като ми казваше:
“Приближи се до тези Божии дечица и започни да царуваш сред тях!”
С вълнение, което нямам думи да опиша, аз се приближих до Божиите дечица. И те, като ме видяха, учудиха се твърде много, понеже пълзях пред тях и дори ме подканиха да се изправя, понеже им беше неудобно да ме гледат в това положение. Така аз се опитах да се изправя, когато забелязах, че при надигането ми блясъкът на Короната отвън чувствително намаля. А когато се сниших до самите им нозе, той се възвърна с цялата си сила. Това ме накара да извикам към Божия Дух, казвайки Му:
“О, Свидетелю на Исусовата Корона! Ако е Истина, че царувам с Исус, то блясъкът на царуването ми с Него е толкова по-голям, колкото повече се снишавам сред Божието домочадие, до самите нозе на Божиите дечица! И сега разбирам, че слугуването между братята и сестрите е самият блясък на Короната отвън! Защото този който слугува на земята, той всъщност царува с Исус в небесните места! Затова аз ще продължа да се снишавам и всякога ще слугувам на Божиите чеда, счел себе си за по-нисък от всички тях!”
След тези мои думи, наведен до сами нозете на Божиите чеда, аз усетих, че Короната още повече увеличи блясъка си. А тогава Божият Дух ми проговори, казвайки:
“Думите ти са правдиви, слуго Господен! И нека сега ги запомнят всичките Божии Избрани и посочени за царе от Господа!
Слугуването между ближните е блясъкът на Златната Корона! И колкото повече се снишавате, за да бъдете невидими и малки, толкова повече Царят на Сион се въздига и става голям в Божието събрание! Но ти сега виж и Огънят, който е откъм вътрешните стени на Короната. Защото тези Божии чеда трябва да бъдат не само осветени! Те трябва да бъдат стоплени!”
“Как да го видя, Божий Духо?” – попитах аз. А Духът ми отговори, казвайки:
“Мисли за Бога с цялото си сърце, с всичкия си ум и с всичката Свята Любов, която имаш от Исус!”
След думите на Духа, аз затворих очите си и потърсих Огъня. И ето, че Огънят беше някъде дълбоко под мен. А това ме накара духом да протегна ръце към Огъня и да извикам към Бога и Отца:
“Святи мой Отче! Огнени мой Татко! Извикай ме при Себе Си! Направи ме да потъна при Тебе! Да напълня Короната на Исус с Огън, за да бъдат стоплени Твоите чеда! Нека аз потъна, а Твоите да се издигнат! Нека аз бъда нищо, за да станат те всичко!”
След думите на тази молитва аз усетих, че потъвам, макар да стоях все там – при Божиите чеда. И колкото повече потъвах, толкова повече Огнените шепи на Отца се уголемяваха пред сърцето ми. Така накрая наистина попаднах в Божиите шепи. И Сам Отец проговори на сърцето ми, като казваше:
“Сега разбра ли колко тежка е Короната на Исус, сине Мой? Сега разбра ли, че оня, който приема да слугува с блясъка на Короната, той приема и да се смирява с Огъня на Короната!
Ето, с Огън те запалих!
И Огнени лъчи ще бликат от Короната върху главата ти!
За да стоплиш всичките нестоплени сърца! Да ги обичаш с Моята Любов и всякога да стоиш смирен пред Лицето Ми, за да те извися на времето, което съм решил!”
След тези думи на Отца, аз отново се намерих сред Божиите чеда. И тогава видях, че Короната върху главата ми не само блестеше. Не! Тя грееше и топлеше! А Божият Дух, видял духовното ми преображение, ми проговори, казвайки:
“Запиши това видение на книга за свидетелство на всичките Божии светии! Защото Сам Отец свидетелства в тебе за Короната на Сина Си. И в Неговото свидетелство всички трябва да разберете Небесната Истина:
Смирението е Огънят на Христовата Корона!
А когато сред Божието домочадие се съберат Слугуването и Смирението, то тогава наистина Христос е започнал да царува сред Своите с царете, на които Той е Цар! А сега, слуго Господен, нека отново те въведа в Залата на Скъпоценния Камък. Защото ти свидетелства за Златната Корона по Съвършената Воля на Бога!”
Ето, че Духът наистина ме издигна в Залата на Исус. А там моят Господ, развълнуван и изпълнен от Свята Любов, ме прегърна с ръцете Си и погали главата ми, като казваше:
“Слуго Мой! Сърцето ти преживя най-великото благословение за духовния човек. Благословението на Златната Корона! Благословението да придобиеш образ на слуга, който е скритият на земята Небесен Образ на Царя! Благословението – да познаеш, че Слугуването и Смирението са блясъкът и Огънят на Моята Корона!
Блажени отсега и до века Господните слуги, които са истинските Ми и Святи царе на земята! Блажени отсега и довека човеците, които помнят и знаят, че колкото повече те се снишават, толкова повече Аз царувам и Църквата познава Славата Ми! Блажени отсега и довека Божиите чеда, които не се съблазняват от слугуването на слугите, но виждат в тях царе, създадени по Образа на Царя на Сион!
Ето, дадох ви Златната Си Корона!
Приближете се със стените си до Моята Стена!
Слугувайте, за да царувате! И царувайте, за да слугувате!
Аз, Скъпоценният Камък от Сион все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply