СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – II ГЛАВА_1

II. СИМВОЛИТЕ НА ХРИСТОВАТА ВЯРА
1. ВИДЕНИЕТО В СФЕРАТА НА ДЪРВЕНИЯ СКИПТЪР

Братко мой! Верни ми приятелю!
Нека като начало да поговоря с тебе за символите. Ти знаеш ли какво ще рече символ? Защото всички ние сме виждали символи в живота си неведнъж. Истината е, че символът означава духовно олицетворение. Той съчетава в себе си онези убедителни достойнства и превъзходства, с които да свидетелства за същината на онова, което символизира. За Свят и Съвършен Господ, Какъвто е Исус, символите идат, за да изявят още повече Неговата пълнота и божественост. За последните двадесет века в Църквата е говорено само за един или два от символите на Христовата Вяра, а именно – Кръстът и Чашата. Сякаш с тях християните са изчерпвали всичко, което е свързано с нашия Господ. Но Истината е, че върху Стените на Скъпоценния Камък има шест символа, а заедно със Златния Светилник в сърцевината на Камъка те стават седем. Да познаваш едно или две от седем е равносилно на това никога да не се изпълниш с Божията Съвършена пълнота.
Апостол Йоан в началните стихове на Евангелието пише:
“Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат…” (1:16)
Самият изказ “благодат върху благодат” иде да ни покаже, че в приемането на Христовата пълнота, ние ще познаем символите на всяка от Стените на Скъпоценния Камък. Тъй щото Благодатта, дадена ни от познаването на една Стена, да бъде покрита от нова Благодат, свързана с познаването на друга Стена. А Апостол Павел отново ни насърчава към Христовата пълнота, като пише на Ефесяните следното:
“…докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота…” (4:13)
Ето за този “ръст на Христовата пълнота” ще говорят всичките страници на тази пророческа книга. А като вземеш на предвид това, че символите върху Стените на Скъпоценния Камък са изява на Божията тайнствена Премъдрост, то тогава очите ти непременно трябва да бъдат отворени, а сърцето ти разширено, за да приемеш Божиите тайни и чрез тях още повече да осветиш и просветиш живота си. И така, братко мой, аз вече пристъпвах с моя Господ по златните улици на Небесния Ерусалим и двамата с Него се приближавахме до Божието Светилище. Така, влезли в Светилището, ние отново се намерихме пред Вратата на Залата. А там моят Господ ми проговори, като казваше:
“Докосни сърцето си, слуго Мой! Защото даровете и призванията от Бога са неотменими. Ти вече получи златен ключ за Моята Зала и той остава твой дар. Не просто дар за живота ти на земята, но дар за Вечността. Затова сега вземи ключа от сърцето си и го пъхни в ключалката, за да отвориш…”
С вълнение вдигнах десницата си и докоснах сърцето си. И тогава с удивление забелязах, че ключът наистина беше там. Така, взел ключа, аз го пъхнах в ключалката, като го завъртях надясно. След това натиснах Вратата, за да я отворя, а лицето ми отново беше обляно от чудесния блясък на сферите в Залата. И ето, че Исус ме подбутна с ръка и с твърде Благ и нежен Глас ми проговори, като казваше:
“Пристъпи в Залата Ми! Защото сега ти предстои да влезеш през всяка от седемте сфери, в които символите на Божията тайнствена Премъдрост свидетелстват за Камъка Ми…”
С вълнение послушах Исус и пристъпих напред в Залата. А тогава Господ мина покрай мен и се приближи до сферите, като ми каза:
“Виж първите три сфери. Защото това са сферите на Моята Вяра. Тук се намират Дървеният Скиптър, Дървената Чаша и Дървения Кръст…”
Докато гледах с огромно благоговение към сферите, Исус ми даде знак с ръка, за да се приближа. Така аз тръгнах към първите три сфери, когато усетих странна и завладяваща свежест да идва отсред тях. Погледнах с усмивка към моя Господ, а Той настойчиво ми даваше знак да се приближа още повече. Ето защо продължих да пристъпвам към сферите, а свежестта ставаше все по-голяма. Тя нахлу като полъх в сърцето ми и ме накара да се чувствам прекрасно.
“Какво става с мен, Исусе?” – попитах аз – “Каква е тази чудесна свежест, която сега изпълва сърцето ми? Откъде се появи и как да я разбирам?”
Господ се усмихна на въпроса ми и побърза да отговори, казвайки:
“Вместо да питаш Мене, попитай Апостола Ми Петър! Понеже на него дадох да бъде първият камък до Камъка от Сион. Той също изпита тази свежест, която сега изпитваш и ти…”
Думите на Исус ми се сториха чудни и аз все още не ги разбирах. Затова отново Го попитах:
“Как да Те разбирам, Спасителю мой? Какво значи да попитам Апостол Петър? Нима ще ми дадеш сега да говоря с него?”
Исус се разсмя на последните ми думи и поклати глава, отговаряйки:
“Няма смисъл да ти давам да говориш с Петър, след като той вече ти е дал отговор за всичко, което би решил да го попиташ. Но ти, като гледаш Дървените Символи на Моята Вяра, кажи Ми:
Къде би намерил Дървото, което е послужило за символите? Няма ли то да е на много високо място? А високите места не са ли свързани със свежест? Кое е високото място?”
“О, Исусе! Сега нахлуват стихове от Евангелието в сърцето ми. Тези стихове, в които е записано, че Ти взе със Себе Си Яков, Петър и Йоан и ги възкачи на една висока планина, насаме. Всъщност – на тази висока планина Ти им разкри Своята Вяра в Отца…”
“А останаха ли Моите Апостоли на тази висока планина или слязоха долу?”
“О, Господи! Те духовно завинаги останаха с Тебе на високата планина! Като Съвършени свидетели на Твоята Вяра…”
“А ти, слуго Мой? Какво би почувствал ти, ако се възкачиш с Мене на високата Ми планина?”
Докато Исус ме питаше, свежестта в сърцето ми се усили многократно. И тогава аз Му отговорих, казвайки:
“Бих се чувствал освежен, Исусе! Толкова освежен, колкото съм сега!”
“А би ли останал като Мой свидетел горе на планината?”
“Разбира се, Господи!”
“Виж тогава как нарече Петър телесния си дом в своето второ послание. Виж как той каза на вярващите:
“И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне; понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос…” (2 Петрово 1:13-14)
Къде се намират хижите? И къде по принцип човеците строят хижи?”
“О, Исусе! Хижите се строят високо в планините. И чак сега аз проумявам в пълнота, че Ти духовно Си ме въздигнал на Твоята висока планина. За да бъда една от хижите, в която пребъдва Твоята Вяра!”
“Запиши тогава думите Ми към Моята Църква, на която днес казвам:
Люде Мои! Искам стените ви до Моите Стени! Искам всички да се възкачите с Мене на Моята висока планина! Защото високата планина е за високи дървета и за хижи, в които пребъдва Моята Вяра. Само там ще се намерите освежени и изпълнени с трите символа на Моята Вяра – Дървеният Скиптър, Дървената Чаша и Дървения Кръст.
А ти, слуго Мой, сега пристъпи до първата от сферите Ми. И като хванеш Дървения Скиптър в ръцете си, последвай първия от седемте Божии Духове, за да свидетелстваш чрез него на Моята Църква…”
Освежен и премного благословен от думите на Исус, аз пристъпих към първата от сферите на Скъпоценния Камък, която блестеше като слънце. И ето, че Господ усили духовно възприятията ми, тъй щото ясно видях Дървения Скиптър, като го хванах в ръката си. А тогава Божият Дух в сферата обгърна мен и Скиптъра, като ми казваше:
“Последвай Ме, слуго Господен! За да видиш и запишеш на книга как Скъпоценният Камък от Сион е изявявал Дървения Скиптър на Своята Вяра в Бога и Отца!”
След последните думи на Божия Дух, аз полетях с Него към земята. И взирайки се успях да забележа, че Духът ме водеше именно към високата планина на Исус. А когато накрая стъпихме на един от върховете й, Духът ми проговори, като казваше:
“Вдигни сега здраво Скиптъра на Исус и го забий с всичката си сила в земята!”
Послушал Духа, аз вдигнах Скиптъра в ръцете си. А след това, събрал всичката си сила, го забих в земята. Точно тогава от Скиптъра излязоха мълнии, които разтресоха долините и хълмовете под високата планина. И тези мълнии, като се съединиха в една единствена мълния над самия Скиптър, я направиха да блесне и прониже облаците на Небето. А докато аз гледах с удивление, на Небето се отвориха врати. И самата огнена ръка на Отца се сниши до Скиптъра, а Отеческият Глас повторно разтърси долините и хълмовете под високата планина, като ми казваше:
“Аз, Господ на Силите, рекох на твоя Господ в сърцето ти думите от псалома на слугата Си Давид:
“Седи отдясно Ми докато положа враговете Ти за Твое подножие. Господ ще простре от Сиона скиптъра на Силата Ти; владей всред враговете Си. В деня, когато събереш Силата Си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в Свята премяна; Твоите млади ще дойдат при Тебе като росата из утробата на зората. Господ се закле, (и не ще се разкае), като каза: Ти Си свещеник до века според чина Мелхиседеков. Господ, стоящ отдясно Ти, ще порази царя в деня на Гнева Си. Ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, ще смаже главата на неприятелите по широкия свят. Ще пие от потока край пътя; затова ще дигне глава високо…” (110:1-7)
След последните думи на Отца, по Дървения Скиптър пламна Огън, тъй щото той гореше, но не изгаряше. А тогава Божият Дух ми проговори, казвайки:
“Иди и кажи на всичките Божии чеда, че Исус вече е събрал Силата Си и стои отдясно на Отца. И Той чака Неговите млади да се съберат при Него, в Свята премяна. Защото всеки, явил се при Исус, като роса из утробата на Зората, ще получи Дървения Скиптър в ръката си, за да отдава Божието възмездие върху враговете на Сион и Божия Гняв върху демони и бесове.
Но ето, всички трябва отново да поревнувате за тази висока планина, на която Исус възкачи Яков, Петър и Йоан. Защото само тук, на върха на планината, вие ще се явите в Свята премяна пред Исус, и Сам Той лично ще извърши духовно преображение за всеки от вас! Но ти сега Ми кажи, слуго Господен! Защо след удара на Скиптъра в земята, отсред него блеснаха мълнии, които се събраха в една, а тя се стрелна към Небето?”
“О, Божий Духо!” – отговорих аз – “Този Скиптър е Властта и Авторитетът на Господ Исус Христос по цялата земя. А тази Власт и Авторитет са Му дадени от Бог Отец. Понеже Сам Отец прокънтя с Гласа Си и засвидетелства сто и десетия псалом по цялото небе и цялата земя. Ето защо, ако някой иска да държи Дървения Скиптър, то той трябва да е изрично посочен и одобрен от Бога и Отца. На това свидетелства и пророк Йоан Кръстител, който ни каза:
“Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето…” (Йоан 3:27)
“А какво се случва с тези, които искат да вземат нещо, без то да им е дадено от Небето?” – попита ме отново Божият Дух. А аз, гледайки Дървения Скиптър, Му проговорих, казвайки:
“О, Божий Духо! Ако мълниите от този Скиптър не намерят потвърждение от отворени врати на Небето и Лично одобрение и посочване от Бога и Отца, то тогава той би се превърнал в проклятие за оня, който дръзне да го размахва…”
В следващия миг Божият Дух взе Дървения Скиптър в десницата Си и посочи с левицата Си надолу от високата планина, като ми казваше:
“Виж проклятието за всеки, който се надигне против Божия Суверенитет!”
Докато Духът изговаряше думите си, отсред Скиптъра излязоха мълнии, които се стрелнаха надолу, към една от долините. И като я разсякоха подобно на бръснач, откриха дълбочините на самия ад. А тогава по протежението на Скиптъра започнаха твърде бързо да изникват клонки, по които израснаха бадеми. Това ме накара да извикам към Божия Дух, казвайки:
“О, Божий Духо! Който държи недостойно този Скиптър в ръката си и използва Властта и Авторитета на Христос, без да е имал одобрение от Отца, върши греха на Корей, Датан и Авирон. И тогава Дървеният Скиптър на Исус се превръща в Ааронов жезъл, заповядан за съдба против роптателите и бунтовниците, които мразят Божия Избор и презират Божия Суверенитет…”
“Точно така е, слуго Господен! Ти правилно разпозна проклятието!” – ми отговори Божият Дух и продължи:
“Виж най-сетне, че Огнената Божия Ръка се простря от Небето и докосна Дървения Скиптър, тъй щото той да гори, но да не изгаря. Как разбираш това знамение?”
“О, Божий Духо!” – отговорих аз – “Огнената Божия ръка, която се протегна и запали Скиптъра, е ръката на Божията Любов. И самия Огън по Скиптъра иде да ни напомни Святите думи на Исус, свързани с упражняването на Неговата Власт и Авторитет по земята:
“Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте…” (Матея 10:8)
“Да, слуго Господен!” – отговори ми Духът и продължи:
“Именно в даването даром, в безкористното подвизаване за Царството на Исус, този Дървен Скиптър ще се утвърди и усили в ръцете ви! Но ако някой не е любящ, за да дава даром, нито е умрял за себе си, за да върши всичко в Името на Исус, то тогава Дървеният Скиптър на Исус непременно ще му бъде обвинител пред Христовото Съдилище. И в оня ден човеците, които са простирали Христовия Скиптър за собствената си слава и изгода, ще питат Съдията:
“Господи, не в Твоето ли име пророкувахме? Не в Твоето ли име бесове изгонихме? И не в Твоето ли име направихме много велики дела?”
А тогава похуленият Отечески Огън от Скиптъра ще изпълни устните на Исус и Сам Той ще каже на отстъпниците:
“Махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие!
Аз никога не съм ви познавал!”
Сега разбирате ли що ще рече Исус да ви познава? Сега проумявате ли, че стените на вашите камъни трябва да се съединят със Стената на Дървения Скиптър? Защото да познавате Стената на Дървения Скиптър ще рече да спечелите Отеческото одобрение с цената на смирение, усърдие и непрестанно утвърждаване във Волята Му. До оня момент, когато Сам Отец ще ви посочи отгоре и ще каже:
“Изпитах ви и ви познах! Вие сте от младите на Сина Ми! Вие пристъпихте с Него на високата планина, като росата из утробата на Зората! Вие се облякохте в Свята премяна, за да Му бъдете Свято и безкористно поколение! Владейте сред враговете на Сион и простирайте против дявола Скиптъра на Силата Му!”
А сега, след като видя свидетелството на Дървения Скиптър, нека отново те въведа в Залата на Скъпоценния Камък…”
След тези последни думи Божият Дух ме въздигна от високата планина, като ме върна в Залата. И ето, че там моят Господ ми проговори, като казваше:
“Иди и занеси това най-скъпоценно послание на всичките Божии чеда! Иди и призови Църквата Ми, като й кажеш думите Ми:
Днес е Денят, в който събирам Силата Си!
Днес е Денят, в който Моите млади ще дойдат при Мене на високата планина, като роса из утробата на Зората!
Днес е Денят, когато Аз ще извърша последното преображение на всичките Си свидетели!
За да бъдат хижи Господни, в които живее Моята Вяра!
За да бъдат ръце Господни, които простират Дървения Скиптър против Сатана и бесовете му!
За да бъдете последното побеждаващо поколение на Сион, което съгради стените си върху Стената на Дървения Скиптър!
За да бъдете Съвършените носители и свидетели на Властта и Авторитета, който имате в Моето Име с Моя Дух в сърцата си!”

Leave a Reply