СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК ОТ СИОН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО В ЗАЛАТА НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК ОТ СИОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Както в много други пророчески книги, така и в тази аз ще те призова да оставиш настрани всяка земна грижа и да издигнеш сърцето си и ума си нагоре – към Вечното Царство на нашия Господ и Бог Исус Христос. Защото времето на този свят изтича безвъзвратно. И не просто това. На всеки от нас времето му изтича. И колкото повече намалява времето на земния човек, толкова повече духовният човек трябва да е подготвен за срещата си с Вечността. А там – във Вечността – има две възможни алтернативи. Едната – да бъдеш вечно без Бога, понеже си Го отхвърлил във времето на земния си живот. И другата – да бъдеш вечно с Бога, понеже си Го приел във времето на земния си живот. И ето тук настъпва най-голямото предизвикателство и най-сериозното изпитание пред сърцата ни. Защото да приемеш Господ Исус Христос в живота си, ще рече да приемеш Скъпоценния Камък от Сион. А Този Скъпоценен Камък намира Съвършено съгласие и общение само със скъпоценни камъни. Искам не просто да си представиш това, но да проумееш, че камъните имат стени. И когато стените се докосват, то тогава се осъществява акт на духовно съгласие между тях. Само можеш да предполагаш колко гладка трябва да бъде стената ти, та когато се допре до някоя от Стените на Скъпоценния Камък, да намери съвършен контакт с цялата й повърхност. А ти, за повече убеждение, вземи две стъкълца в ръцете си и ги допри едно до друго. Те ще си паснат и стените им ще се докоснат с целите си повърхности. Но ако върху стената на едното стъкълце сложиш песъчинки или някакви по-едри материали, то тогава, колкото и да натискаш стъкълцата едно в друго, те няма да се прилепят плътно. Стените им вече няма да намерят съгласие помежду си, понеже между тях ще има чужди примеси, които ще нарушат идеалното им пасване. Всъщност – нека никой не те кара да се заблуждаваш, че е възможно духовно общение с Исус, при положение, че стената ти не е гладка и чиста. В това положение ти ще трябва да прекараш дълго време – седмици, месеци или може би години – в етап на очистване от живите води на Святия Дух, за да постигнеш гладкостта, която ти е нужна, за да се съградиш върху Камъка Исус. А сега нека да ти напомня какво е очакването на Бог Отец за повярвалите в Името на Сина Му:
“В онова време, на мястото, гдето е Името на Господа на Силите, на Сионския Хълм, ще се донесе подарък на Господа на Силите от люде високи и гладки, и от люде страшни от началото си и нататък…” (Исайя 18:7)
Виждаш ли, че човеците, които ще донесат подарък на Отца, ще бъдат високи и гладки, и страшни от началото си и нататък? Защо високи? Именно защото са пораснали високо в познаването на Господ Исус Христос. Защо гладки? Именно защото са станали скъпоценни камъни, които са се съградили върху Скъпоценния Камък от Сион. Защо страшни от началото си и нататък? Именно защото най-големият ужас за Сатана е да види във всеки от нас Твърдостта и Духа на Исус. При всеки духовен сблъсък с нас той ще отнася разрушителни поражения и камъкът му ще се пропуква и разронва, а ние ще останем Съвършени и цели, без никакъв недостатък. Ето затова е нужно да познаваме Стените на Христовия Камък. Защото тогава с вяра в Него ще приближим нашите стени до Неговите, за да се съградим в Него според Личната Му Воля.
Искаш ли това, скъпи ми братко? Искаш ли дълбоко и лично да познаваш Исус и да усещаш присъствието Му през всичките дни на живота си? Пристъпи тогава с вяра към видението, което ще се открие пред сърцето ти в тази пророческа книга. Защото тя е написана, за да те превърне в камък и да те съедини завинаги с Господа. А сега нека вече да ти разкрия видението, което Исус даде на сърцето ми, когато ме заведе в Божието Светилище. Аз все така стоях до Скъпоценния Камък от Сион, когато Исус ми проговори изсред Камъка, като казваше:
“Последвай Ме, слуго Господен! Защото сега ще те заведа в Божието Светилище и ти сам ще отключиш вратата към Залата на Скъпоценния…”
След тези думи Исус се преобрази пред очите ми и аз Го виждах така, както винаги се е явявал пред сърцето ми. Така Той хвана ръката ми, за да ме заведе в Божието Светилище. Не зная колко вървяхме, но накрая пред очите ми се появиха вратите на Светилището. А Господ вече ги отваряше, като ми даваше знак да Го последвам вътре. И ето, че аз продължих да вървя след Исуса, когато Той застана пред Врата, на която горната половина беше златна, а долната половина дървена. Върху горната златна половина бяха разположени златните символи на Скъпоценния Камък – Короната, Пръстена и Тръбата, а върху долната дървена половина бяха разположени дървените символи на Скъпоценния Камък – Скиптърът, Чашата и Кръстът. Докато гледах с възхищение към Вратата, Господ насърчително ми проговори, казвайки:
“Хайде, Стефане! Пъхни златния ключ, който си спечели с вяра, в ключалката на тази Врата. А след това го завърти, за да я отключиш!”
Разтворих шепата си и протегнах ръка, за да пъхна ключа. Така, пъхнал го в ключалката, аз го завъртях надясно. И ето, че Вратата наистина се отвори, а лицето ми мигновено беше обляно от Небесен блясък, идещ от самата Зала на Скъпоценния Камък. А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:
“Пристъпи в Залата, слуго Мой! Защото от това място ти много скоро ще дадеш най-великите и благодатни видения на Моята Църква!”
Послушал Гласа Господен и все така заслепен от Небесния блясък, аз направих няколко крачки, като пристъпих в Залата. А тогава подробностите започнаха да стават явни пред сърцето ми. Аз виждах седем сфери, всяка от които блестеше като слънце. Причината за силния им блясък бяха символите, поставени в сферите, както и Божиите Духове, които свидетелстваха на символите. И докато гледах замаян към сферите, Господ отново ми проговори, като казваше:
“Сега си в Залата на Скъпоценния Камък от Сион! В тази Зала са поставени сферите, в които блестят символите на Камъка. И всеки от символите е в ръцете на един от Божиите Духове, които са Очите Господни по лицето на земята и Небето. А ти сега внимателно забележи, че символите имат поредно число, сиреч, че след първия следва втори, след втория – трети и така до последния седми символ. Виждаш ли подредбата на символите?”
Погледнал към сферите, аз виждах всичко, за което ми говори Исус. Ето защо Му отговорих казвайки:
“Господи мой! Подредбата започва първо с дървените символи, а след това идва ред на златните.
Първият символ е Дървеният Скиптър.
Вторият символ е Дървената Чаша.
Третият символ е Дървеният Кръст.
Четвъртият символ е Златната Тръба.
Петият символ е Златният Пръстен.
Шестият символ е Златната Корона.
И седмият, последен символ е Златният Светилник…”
Слушайки изброяването ми, Господ проговори, като ми казваше:
“Знай тогава и нека го знае цялата Ми Църква! Първите три дървени символа са свързани с Моите Стени за утвърждаване. Вторите три златни символа са свързани с Моите Стени за обещание. А последният седми символ свързва утвърждаването и обещанието в свидетелството на Моя Образ. С първите три символа вие се утвърждавате с Вярата Ми като живи камъни на земята! С вторите три символа Господ ви дава Свята Надежда за Хълма Сион и Небесния Ерусалим! А с последния седми символ Господ ви запечатва в Любовта Си като Избран Род, Царско Свещенство и Свят народ! Разбираш ли думите Ми, слуго Мой?”
Можех ли да не разбирам най-святите и най-благодатните думи на Царя? Разбира се, че Го проумявах! Ето защо с вълнение Му проговорих, казвайки:
“О, Исусе! Сам Апостол Павел ни написа в посланието си:
“И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта…” (1 Коринтяни 13:13)
И сега виждам, че дървените символи са символи на Вярата. Златните символи са символи на Надеждата. А Златният Светилник на Сърцето Ти е символът на Любовта!”
“А с кои символи започна Човешкият Син служението Си на земята? С дървените или със златните?”
“О, Господи мой! Та нали Ти Самият се роди в семейството на дърводелеца Йосиф? А не беше ли това Отеческият Печат върху дървените символи на Камъка Ти? Не изгонваше ли Ти бесовете и демоните с Дървения Скиптър, тъй щото слух за Тебе се разнесе по целия Израил? Не наля ли Ти Виното на Завета в Дървената Си Чаша? И накрая не Те ли приковаха на Дървения Кръст?”
“Да, така е! Но у колцина го има това знание за Стените на Скъпоценния Камък? А как тогава Човешкият Син ще продължи след дървените символи на Стените Си? Няма ли да следват златните? И как следват те, слуго Мой?”
“О, Исусе! Ти Си се обещал на всички ни, че ще ни опазиш от времето на Голямата Скръб. И аз няма да забравя как в изобилната Си Благост даде на сърцето ми да Те познавам като Златната Тръба на Бога и Отца в книгата “Глас на Архангел и Божия Тръба”. Ето защо със Златната Тръба Ти ще ни издигнеш в Славата Си, за да Те посрещнем в облаците. А след Златната Тръба непременно ще се яви Златният Пръстен. И ние ще се венчаем за Тебе, облечени със сватбени дрехи. А след Златния Пръстен непременно ще се яви и Златната Корона, свързана с нашето царуване в Твоя величествен Милениум. И пак Ти, Господи, в изобилната Си Благост преди години ми даде да свидетелствам за това с книгата “Златните престоли на Милениума”. А най-накрая, когато Отец ни даде ново небе и нова земя, Сам Ти ще бъдеш Златният Светилник на Новия Ерусалим. За да се потвърди писаното от Апостола Ти Йоан:
“И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето…” (Откровение 21:23)
След цитирането на последните думи, Исус се приближи до мен и ме погали с ръката Си. А след това, с просълзени от вълнение очи, ми проговори, казвайки:
“Винаги съм искал Църквата Ми да Ме познава като Скъпоценен Камък! Години наред работих с Духа Си в сърцето ти, за да те утвърдя и издигна в Съвършеното познаване на твоя Господ. И днес, когато си свидетел на Камъка, Моята радост е пълна! Защото чрез твоето свидетелство ще дам на всичките Си скъпоценни камъни да познават символите на Стените Ми и с вяра да се приближават до тях, за да се съединяват с Мене!
Ето, слуго Мой! Дал съм ти неограничен и преизобилен достъп до Божията тайнствена премъдрост! За да поучаваш Мъдрост между Съвършените, сиреч в тези, в които Твърдостта Ми е извършила делото си съвършено! Но не Мъдрост от долния свят, нито от властниците му, които вече преминават!
Не слуго Мой! Но в действителност да поучаваш с Божията тайнствена премъдрост, предопределена от Отец Ми, за да Му донесе Слава в Небето!
Аз съвсем скоро ще ти дам да преминеш през сферите, в които блестят символите на Скъпоценния Камък! И като бъдеш изпълнен с всеки от седемте Божии Духове, да бъдеш Зеницата Господна, която дава на човеците всичката Светлина и Благодат на Камъка от Сион!
А на всички Мои, които се иждивиха и пожертваха за делото на пророка Ми, казвам:
Скъпоценни Мои камъни! Любовта ви не е напразна, но е превъзходна! Жертвите ви са благоухание пред Лицето на Отца Ми и Сам Той приготвя наградите ви в Небесното Царство! Благодат върху Благодат и Слава върху Слава ще изпълнят сърцата ви!
Мир като река и видения като Небесни потоци ще възрадват душите ви! Защото Аз съм с вас и вашите стени са винаги до Мене! Не преставайте да се жертвате за делото на пророка на Сион! Защото за всяко от виденията Ми той плаща твърде скъпа цена и стените на камъка му са подложени на угнетителен обстрел и страшен натиск! Но ето, той ще устои и заедно с него ще устоят всички, които са пълни със Святия Дух!
Аз, Скъпоценният Камък от Сион, светя от сърцето на слугата Си! Аз го осветих, Аз го посветих, Аз го просветих!”