ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ЛИСТАТА НА ДЪРВОТО

Братко мой! Верни ми приятелю! Съдейки по присъствието, с което Святият Дух изпълва сърцето ми, аз днес ти казвам, че го отдавам на всичката Благост и Милост, която Отец има за нас. Защото това послание за Вечния дял от Дървото на Живота е като сгъстено Евангелие, като твърда храна, приготвена свише за духовния човек.
Аз зная, че докато има раждане от Духа, то дотогава ще има и младенци. И на тези младенци някой ще трябва да дава мляко, а не твърда храна. Но сега смея да твърдя, че оня, който е общувал с Исус и е приел в сърцето си последните сто пророчески книги от Хълма Мория, в никакъв случай не е останал младенец. Напротив – като е израснал духовно, е пожелал все повече и повече да бъде утвърждаван и извисяван в познаването на Отца и Сина. Ето такъв пораснал и извисен в познанието човек нека се посвети на младенците, за които Господ е престанал да ми дава Слово и поучения. Да, казвам ти това, понеже напоследък получавам все повече писма, в които мои братя ми задават въпроси, касаещи живота на младенците. “Отговори ни братко на това и това!” – умоляват Божиите хора.
О, мили приятели! Та нима не намерихте отговор в сто пророчески книги, дадени от Единия Пастир в последните седем години? Нима не намирате отговор и в тази последна книга? А станахте ли вие Святи корени, покорни до смърт на Бога и Отца, та да направи Бог да произрастяват плодовете на вашата правда? Ако в някоя нива коренът е станал Свят, то няма ли самата Божия Святост да изгони плевелите и нечестието? Няма ли Божието Свято Присъствие да бъде най-прекрасната почва, където най-малкото синапово семе ще порасне до голямо дърво? Ето, Бог ми заповядва да кажа на всички, които чакат отговор на въпросите си, че все още не са изразходвали всичките си сили и резерви, за да бъдат отдадени до смърт на Божието дело. А когато това се случи (и то непременно ще се случи, защото е Верен и Истинен Онзи, Който го изявява) то тогава в живота на всеки от Божиите проповедници и свидетели, ще се сбъдне писаното:
“Коренът ми е прострян към водите; и росата намокря цяла нощ клоните ми. Славата ми зеленее още в мене; и лъкът ми се укрепява в ръката ми. Човеците чакаха да ме слушат, и мълчаха, за да чуят съветите ми. Подир моите думи те не притуряха нищо; словото ми капеше върху тях; за мене очакваха като за дъжд, и устата им зееха като за пролетен дъжд. Усмихвах се на тях, когато бяха в отчаяние; и те не можаха да потъмнят светлостта на лицето ми. Избирах пътя към тях, и седях пръв помежду им, и живеех като цар всред войската, като онзи, който утешава наскърбените…” (Йов 29:19-25)
Да, братя мои! Има Божия Слава, която се зеленее в свидетелите на Исус! Има Листа на Дървото, които не повяхват, но служат по прекрасен начин на Бога. Именно тези Листа и скритата в тях Божия Сила Господ ми показа във видение пред Дървото на Живота. Затова нека ти предам какви бяха думите на Исус, когато Той отново ме постави пред Дървото на Живота. Ето какво ми каза Господ:
“Искам от теб да не пропуснеш нищо от онова, което ще ти кажа и покажа. Защото сега сърцето ти ще види Листата от Дървото на Вечния Живот. Листа, които според написаното, ще служат за изцеление на народите. Листа, които правят Дървото да зеленее в Божията Слава, а всеки един от Божиите свидетели да бъде като Давид в стиховете на псалома:
“А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом; уповавам на Божията милост от века до века…” (Псалом 52:8)
Как мислиш тогава? Нужни ли са Листата на Дървото на Живота?”
“О, Исусе! Разбира се, че са нужни! Та нали именно с тези Листа Бог прослави Дървото на Живота по цялата земя…”
Исус се усмихна на отговора ми, а след това посочи напред, като ми казваше:
“Нека да те заведа под самото Дърво и сред самите му листа. Защото там ще разбереш онова, което искам да кажа и покажа на Моята Църква…”
Така Господ тръгна към Дървото, а аз Го последвах. А когато двамата с Него бяхме сред самите клони и листа, Той протегна ръката Си и наведе един от клоните, като ми казваше:
“Докосни с ръката си някое от листата. И проумей каква е Съвършената Воля на Моя Отец за Листата на Дървото…”
Без всякакво бавене аз протегнах ръка и вече докосвах едно от листата. Така през ръката ми премина Божията Сила. Тя бе толкова огромна, щото усетих пръстите си като разтърсени от електрически ток. А сърцето ми чу Гласа на Бог Отец, Който ми казваше:
“Иди с тази Моя Сила и намери болните. За да ги изцеля. Намери прегърбените. За да ги изправя. Намери сърцесъкрушените. За да ги утеша. Намери всички, които са в нужда. Защото Аз съм Отговорът на всичките им нужди!”
Думите на Всемогъщия бяха толкова живи и завладяващи, че побързах да кажа на Исус:
“Господи мой! Усетих великата Божия Сила да преминава през пръстите ми. И сега повече от всичко искам Ти да докосваш чрез мене…”
В отговор Господ погали главата ми, като ми казваше:
“Ето, че наистина си внимавал и разбрал всичко от допира на Моето листо. Точно така е! Чрез Листата Коренът Давидов иска да докосне всички, които имат нужда от Него. Но ти сега помисли върху верните и истинни думи, записани в Откровението за Листата на Дървото на Живота, а именно, че те служат за изцеление на народите. Кажи Ми тогава – кой има нужда от изцеление?”
“О, Исусе! Болният има нужда от изцеление. А това значи, че именно болните имат нужда от Твоите Листа!”
“Точно така е, момчето Ми. Здравите нямат нужда от лекар, а болните. А какво е Съвършеното изцеление, което един болен би получил от Мен? Или кое е най-боледуващото нещо в един човек?”
“Господи мой! Не мога да не си спомня думите на Отец към Еремия:
“Сърцето е измамливо повече от всичко, и е страшно болно; кой може да го познае?” (Еремия 17:9)…”
“Значи, както сам се убеждаваш, повече от всичко друго Отец Ми иска да изцели човешките сърца. А не са ли тези сърца болни от болестта на греха? И когато Отец Ми влезе с Духа Си, за да изцели сърцето, Той само Листа ли би донесъл в него?”
“Не, Исусе! Отец би посетил човешкото сърце не само, за да го изцели, но и да роди Плодът Си в него…”
“Сега разбират ли Моите, че Листата на Дървото имат едно най-велико назначение, а именно:
Да способстват чрез Божията Сила, тъй че да се роди Плодът!
Нека тогава да те заведа долу на самата земя. За да видиш най-голямото зло, с което дяволът излъга много църкви, за да ги направи безплодни…”
Думите на Исус ме учудиха, но Той бе твърде категоричен в решението Си. Така, без всякакво бавене, Господ ме прегърна и двамата с Него съвсем скоро се намерихме в земните места. А там Спасителят посочи с ръка напред, като ми казваше:
“Виж сега колко много църкви има по земята. И всички до една изглеждат така, сякаш, че са били посадени в Божия Рай…”
Погледнах натам, накъдето посочваше Господ и се убедих в правотата на думите Му. Защото очите ми видяха стотици хиляди зеленеещи дървета. Това ме накара да Го попитам:
“Не е ли чудесно това, Исусе? Та очите ми сега виждат толкова много зелени дървета…”
В отговор на думите ми Господ тъжно се усмихна. А след това отново ми проговори, като казваше:
“На това ли да се радвам? Ето, казвам ти, че ако някъде има дърво, то е, защото Отец Ми Земеделецът го е посадил на земята във времето за садене и го е поливал с Духа Си във времето за растене. Но Аз сега ти казвам, че саденето и растенето биха били напразни, ако дърветата не родят плодовете си. А ти си спомни думите Ми в Евангелието:
“И когато наближи времето на плодовете (Отец Ми) изпрати слугите Си до земеделците да приберат плодовете му…” (Матея 21:34)
Затова нека сега да те приближа до едно от тези зелени дървета. За да видиш всичкото зло, което дяволът е силен да му стори с лукавството си…”
След последните Си думи Господ ме приближи до едно от дърветата. Така видях как под самото дърво стоеше проповедник. И като късаше от листата му, викаше с удоволствие:
“Алелуя! Приближете се до зелените листа на нашата смоковница! Защото тук пророкуваме в Неговото Име! Тук изгонваме бесове в Неговото Име! Тук в Неговото Име ние извършваме много велики дела!”
Думите на проповедника ми се сториха много познати. Ето защо се обърнах към Господ като Го попитах:
“Исусе! Не ми ли даваш сега да видя именно изпълнението на Твоите пророчески думи, с които Ти ни предупреди, като каза:
“Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие…” (Матея 7:19-23)
“Точно така е, момчето Ми. Ти правилно си спомняш именно тези Мои думи. Но Аз не ти дадох това видение само, за да си спомниш думите Ми. Аз го давам на цялата Ми Църква, за да разберат всички в какво се състои беззаконието. А ти сега отново погледни към проповедника и Ми кажи:
Какво твърди той, за да привлича хората при дървото си?”
“О, Исусе! Той твърди, че пророкува в Твоето Име. Че изгонва бесове в Твоето Име. Че върши велики дела в Твоето Име!”
Тук погледът на Исус стана страшен, а Гласът Му – гневен. И Той, като посочи към дървото на проповедника, отново ме попита:
“На какво от това дърво ти би дал Моето Име? И изобщо на какво Небесният ви Баща би дал Име?”
“О, Господи мой! Отец би дал Името Ти само тогава, когато види Плодът, роден на някое от дърветата. Защото Плодът е доказателството, че Ти Си се родил някъде. Там, където Ти се раждаш, идва Твоето Име. Като Небесен Печат и свидетелство от Отца, че дървото е родило плодовете си…”
“А кое дава право на този проповедник да пророкува в Моето Име, след като дървото му има само листа, но не и плодове? Кое му дава право да гони бесове в Името на Исус, след като Исус не е бил роден, нито Името Му – подпечатано от Отца? Кое му дава право да върши велики дела в Името на Исус, след като в сърцето си такъв презира Плода и не иска да Го роди? Но ти виж и още по-страшната част на беззаконието. Защото в такива църкви, където не се ражда Плодът, повяхват и самите листа…”
И действително, че след думите на Исус Святият Дух се въздигна от дървото и проповедника. Тогава листата му се измениха, понеже изгубиха зеленината си и станаха кафяви. Но това никак не трогна проповедника. Защото той продължаваше да вика и призовава човеците да отидат под дървото му. И от самите повехнали листа започна да излиза сатанинска сила, която започна да върши лъжливи знамения. Тя бе твърде примамлива, за да събере под дървото наивни човеци. И като изгони от сърцата им слабите демони и бесове, докарали болести в телата им, ги заплени с могъщите демони на Вавилон, докарващи същинската поквара на гордостта, тщеславието и сребролюбието. А Господ с още по-гневен Глас отново ми казваше:
“Разбират ли сега Моите братя и сестри що ще рекат думите Ми, че нечистият дух излиза, но идва отпосле със седем по-зли духове? Не е ли излязъл нечестивия дух поради действието на зелените листа, които отговарят на Божията Сила? И ако отпосле този дух се е върнал със седем по-зли, то не е ли станало, понеже дървото не е искало да роди плодовете си, а така е изгубило и листата си? Ето, строго предупреждавам цялата Си Църква, че най-съдбоносният изпит на последното време, е изпитът с Плода! Изпит, заради който ви заповядах да научите притчата от смоковницата. Защото днес Господ вашият Бог е Коренът, Който изпитва всичките дървета на земята. И като ходи всред смоковниците, протяга ръка да намери Плода, но най-често намира само едни листа. Листа, които карат пастири-наемници гордо да заявяват, че пророкуват в Името на Исус, че гонят демони в Името на Исус, че вършат велики дела в Името на Исус.
Лъжете, наемници! Коренът Давидов ви заявява, че лъжете и вършите беззаконие! Защото да вършите дела в Името на Исус ще рече да се подвизавате така, щото да се роди Плодът.
Защото Името Исус се дава на Плодът Исус!
Но когато в църквите ви има търговия и пресметливост, а няма Благост и Милост, Смирение и Покаяние, Щедрост и Милосърдие, Святост и Любов, то напусто сте уповавали на Листата, когато Аз съм ви направил да изсъхнете от Корен. Тъй че нито пророкуването, нито изгонването на бесове, нито вършенето на велики дела няма никак да ви ползва! Понеже, било че пророкувахте, правехте го за пари и лична слава! Било, че бесове изгонихте, то го сторихте, за да приготвите вътрешните стаички на човеците за по-страшни и зли духове! Било, че извършихте велики дела – сторихте го, за да се изпълни писаното, че Отец Ми е видял блудницата като “великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята”…”
След тези огнени и ревниви думи Исус ме прегърна. И като посочи нагоре, към Небесния Си Град, тихо каза:
“Нека те върна горе, при Моето Дърво на Живот! Защото ти казвам, че разумните ще разберат всичките Ми думи, а никой от нечестивите няма никак да ги разбере. И на всеки, който слуша Гласа Ми и иска Вечния дял от Дървото на Живота, Аз сега ще му покажа що ще рече Плодът. Защото в Плода е всичката Слава, Святост и Небесно благоволение…”

Leave a Reply