ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КЛОНИТЕ НА ДЪРВОТО

Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се виденията в тази пророческа книга да те накарат още повече да се влюбиш в Исус. Защото именно Той е нашият Вечен дял от Дървото на Живота. Оня, който е имал изобилие от Присъствието Му на земята, ще има изобилие от Присъствието Му и на Небето.
Времето, в което живеем е такова, щото дяволът е подложил на ужасно гонение и притеснение всички сърца, в които живее Присъствието на Исус. А самото гонение и притеснение е такова, щото дяволът натрапва на очите ни богатата вавилонска блудница и шепне лъжи на мислите ни, като казва:
“Не бъди от поколението на бедните и неблагословените! Не бъди клон от дърво, което вече изсъхва! Промени вярата си! Потърси благата на земята и заложи в сърцето си на тях. Виж църквите, които се промениха и приеми новото движение на духа…”
Мнозина не могат да устоят на подобно гонение и притеснение в мислите си. И те, забравили, че са били изкупени със скъпоценната Христова Кръв, бързат да отидат всред свърталището на мерзостта, та да станат клони и пръчки от едно друго дърво, което не е Дървото на Живота. А когато станат части от другото дърво, те вече получават соковете си от друг корен и вярата си от друга почва. За да се сбъднат в съдбите им категоричните думи на Спасителя:
“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени…” (Матея 15:13)
Как мислиш, братко мой? Няма ли последното време да ни направи участници в един жесток духовен сблъсък, който е сблъсък между различни поколения? Няма ли поколението на пръстния да враждува на поколението на Небесния? Няма ли клоните на земния просперитет да намразят и преследват клоните на Небесното блаженство? Как тогава трябва да стоим в Словото на Бога, за да не се смутим, нито да изгубим прицелната точка? Истината е, че ни е нужно Личното водителство на Исус, сиреч, Онзи Свят Дух на Небесно Присъствие и Помазание, Който всякога да ни потвърждава, че оставаме Верни свидетели на Господ.
Именно заради Своите Верни свидетели Исус отново ме заведе при Дървото на Живота и започна да ми говори, като казваше:
“Ето, Стефане! Виж сега Клоните на Дървото на Живота! Защото ти казвам, че щом Коренът е Свят, то и Клоните са Святи. Затова нека да те заведа до тях, та да видиш отблизо в какво се състои самата Святост на Клоните…”
Така Господ ме приближи под самото Дърво и сред самите му Клони. След това, протегнал ръце, Той хвана един от Клоните, като ми казваше:
“Докосни този Клон, момчето Ми! И сам разбери в какво се състои Святостта му…”
С вълнение протегнах ръцете си, като хванах Клона. А тогава почувствах нещо твърде странно. Защото ставаше така, че не аз държах Клона, но той ме държеше. Нещо повече – през сърцето ми премина толкова силно Божие Присъствие, щото усетих как цялото ми същество започна да омеква. Едни огнени и Святи думи на Отца започнаха да пулсират в сърцето ми и да вършат в духа ми необратима промяна. С тези думи Всемогъщият превръщаше в Живот стиховете на пророка Си Езекиил:
“Защото ще ви взема изсред народите, и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви. Тогава ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате…” (Езекиил 36:24:27)…”
И докато аз преживявах докосването от Клона, Исус застана пред мен и докосна с ръка сърцето ми, като ме питаше:
“Усети ли мекотата? Усети ли как през този Клон премина всичката мекота, с която Отец иска да обнови и промени духа ти?”
“Да, Исусе!” – отговорих аз и продължих:
“Усетих как Отец ме е поръсил с чистите води от Реката на Живота. И като е отнел старото ми каменно сърце, дал ми е ново и меко сърце. Меко, като този Клон, който сега ръцете ми докосват с толкова голямо щастие и блаженство…”
“Знай тогава, че именно мекотата на Клона е свидетелство за неговата Святост. А за да разбереш още по-добре що ще рече тази мекота, то дръж все така Клона и виж знамението, което ще изявя пред очите ти…”
Държейки Клона, аз погледнах на моя Господ, Който се отдалечи от Дървото на Живота, като нагази в Реката. Така Той застана на един от бреговете на Реката и протегна ръката Си напред, като казваше:
“Слушайте Ме, Святи Клони! Погледнете натам, където Аз искам!”
В следващия миг всред самите Клони се появи Святият Дух, уподобен на Вятър от Светлина. И когато Исус обърна главата Си да гледа, накъдето Той иска, то самият Вятър задуха с лъчите Си в Клоните, а те се извърнаха в същата посока, в която гледаше Господ. Така и Клонът, който аз държах, или по-скоро ме държеше той, също се извърна. В този миг Господ обърна главата Си в друга посока, а Вятърът отново докосна Клоните със Светлина и те отново се обърнаха натам, накъдето искаше Исус. Ставаше така, че Клоните на Дървото винаги следваха движението на Исусовата глава и на Господния поглед. А това беше най-прекрасно потвърждение за дълбоката и неразривна духовна връзка между Корена и Клоните. Защото Клоните следваха Волята на Корена, Който е Исус. И всичко това ме накара да извикам с възторг към Господ:
“О, скъпоценни Исусе! Сърцето ми е толкова щастливо, че Си го направил меко и податливо на Духа. Тъй че да гледам натам, накъдето Ти искаш и така да бъда угоден на Тебе и Отца. Това е прекрасно, Господи!”
В отговор на думите ми Исус отново се приближи до Дървото, като ми казваше:
“Това е не просто прекрасно! Това е Святостта, която Отец Ми дава на всичките Клони, на които Коренът съм Аз. Защото на земята има доволно много дървета и клони, които са замръзнали и сковани от ледените ветрове на лукавия. Но тук, в Сион, има само едно Дърво на Живот. И неговите Клони са готови да се извърнат натам, накъдето го насочи Вятърът на Святия Дух.
Нека тогава всичките Ми братя и сестри да си спомнят думите Ми! Нека цялата Ми Църква Ме последва в Евангелието. Защото на всички ви Аз казах:
“А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това…” (Матея 24:32-34)
Ето, питам ви! Омекнаха ли клоните ви? Омекнахте ли в сърцата си, за да следвате Гласа на Духа и всякога да вършите онова, което е угодно на Отца Ми? Не закорави ли дяволът много клони в бунт и непокорство? Не замръзнаха ли много църкви в ледове на традиции, доктрини, догми и човешки учения? И може ли клони, сковани от религия, да имат дял от Дървото на Живота? И може ли човеци, замръзнали от коравосърдечие, да покажат Благост и Милост на сиромаха, тъй че на клоните им да се роди Плодът?
Ето, Коренът Давидов отваря устата Си и за сетен път пророкува от Сион, като казва на меките и Святите:
Благословени от Отца Ми вие, които се намерихте като меки Клони в края на дните! Защото не извърнахте главите си от плача на вдовицата, нито задържахте милосърдието към просещото сираче! Благословени от Отца Ми вие, които се намерихте като Святи Клони, родени от Святия Корен! Защото не стъпихте в почви на сребролюбие и алчност, нито пуснахте в сърцата си отровите на Езавел и гнилотата на Ахаав! Аз непременно ще ви утвърдя и въздигна!
Ето, Коренът Давидов отваря устата Си и за сетен път пророкува от Сион, като казва на коравосърдечните и извратените:
Проклети до века от Отца Ми вие, които останахте като корави клони, напоени от злобните сокове на нечестивия и от всичката немилост на сърцето му. Защото извърнахте главите си от плача на вдовицата и плюхте с презрение в ръката на просещото сираче! Проклети до века от Отца Ми вие, които до един се намерихте като извратени клони, родени от извратения корен! Защото се насадихте в нивата Акелдама и корен на сърцата ви стана старовременната змия, която е дявол и Сатана! Аз няма още много да ви търпя, но ще изпълня писаното над сърцата ви. Вие непременно ще сте огромна купчина от отрязани дървета в Тофет, и Божието въздаяние ще навали върху вас поглъщащ огън и сяра…”
Братко мой! Верни ми приятелю! Внимавай с цялото си сърце, когато от Небето пророкува Коренът Давидов! И като извърнеш сърцето си от всички пътища и почви на нечестивия, намери Евангелието и Духа на Вечния Живот. Защото само с Вяра в Евангелието Отец ще отнеме каменното ти сърце, за да ти даде меко сърце. А там, където Святият Дух води меките сърца, се намират и меките Клони – Святото поколение, родено от Святия Корен! Нему да бъде Слава, почит и благодарение – отсега и довека!