ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СТВОЛА НА ДЪРВОТО

Братко мой! Верни ми приятелю! Аз вярвам, че видението с Корена Давидов е силно да промени целия ти живот и всичките ти възгледи. Защото мнозина от нас са се впечатлявали от всякакви други корени, но не и от Корена на Истинската и Свята Вяра. Такива са били готови да се прехласват и съблазняват от тщеславни корени, които повече от всичко искат да бъдат виждани и забелязвани, хвалени и превъзнасяни. А жертвите на такива тщеславни корени никак не са се замисляли върху сериозните думи в посланието на Апостол Павел:
“А ако първото от тестото е свято, то и цялото засяване е свято; и ако коренът е свят, то и клоните са святи…” (Римляни 11:16)
Виждаш ли, че всичко започва от Корена? И разбираш ли, че не е голямо нещо да слушаш как някой платен проповедник ти говори за Христос, ако на такъв коренът му не е в Божието Слово и във водите на Духа. Защото, за да казва първият от псалмите в Библията, че праведният “ще бъде като дърво, посадено при потоци води”, то в Духа на божественото откровение коренът на такъв човек е в любовна прегръдка с Корена Исус. А както можеш да предполагаш, там, където е Коренът Исус, ще се яви и Стволът Исус. Защото второто след корена на едно дърво, е неговият ствол.
Когато Господ започна да ми говори за Ствола на Дървото на Живота, Той бе необикновено развълнуван в Духа Си. Бих казал, че моят Спасител твърде дълго бе подготвял сърцето ми, за да мога да понеса всичката мъдрост на божественото Му откровение. Така Той отново ме приближи до Дървото на Живота. И като прокара с нежност дланите Си по кората на Дървото, започна да ми говори, като казваше:
“Ела и виж как изглежда Стволът на Дървото. Приближи се и съзерцавай онова, което може да се види само на Небето…”
Послушал Исус, аз се приближих до Него, като почнах да гледам Ствола на Дървото и най-вече – кората му. А тогава очите ми видяха стотици и хиляди нарязвания и убождания по самата кора, които бяха станали причина върху тях да избие смола. А тези нарязвания и убождания се намираха по протежението на целия Ствол, тъй че нямаше видимо място по Ствола, на което да нямаше белези от тях. Това ме накара да вдигна поглед към Исус и да Го попитам:
“Какво ми даваш да видя, Господи? Та очите ми гледат на този Ствол и виждат, че той е нараняван твърде много…”
“И не би могло да бъде другояче!” – ми каза Исус и продължи:
“Но Аз сега искам да ти разкрия тайната на този Ствол, защото тя е съдбоносна за Моите братя и сестри. А ти като начало Ми кажи:
Забеляза ли колко много смола е избила по протежението на целия Ствол на Дървото?”
“Да, Исусе! Забелязах, че на всяко нарязано или прободено място е избила смола. Затова си мисля, че Ти ми показваш сълзите на това Дърво, дошли от всичкото гонение и зло, което то е получило на земята…”
“А имаш ли вярата да приемеш, че в Дървото на Живота Отец Ми е събрал за свидетелство всичкото гонение и омраза, които Моите са преживели заради Името Ми?”
“Да, Исусе! Имам тази вяра!” – отговорих аз:
“Защото във всяко от хилядите убождания и нарязвания аз виждам по една човешка съдба, свързана завинаги с Тебе…”
“А кое е предпазило Стволът на Дървото никак да не изсъхне, но въпреки нарязванията и убожданията да остане цял? Не е ли това смолата?”
“Точно тя е, Господи!”
След последният ми отговор Исус отново докосна с ръка Ствола, а по пръстите Му се появи смола. Така Той гледаше смолата с твърде мъдър и съкровен поглед, а накрая отново ми проговори, като казваше:
“Колкото и да гледаш Ствола на Дървото, никога не би разбрал тайната му, ако Аз не съм до теб, за да ти я разкрия. А сега ти казвам, че това е Стволът на последното гоферово Дърво, с което последният Ной въздига последния Си ковчег на земята. А ти какво помниш от Словото Ми за първото гоферово дърво, за да разбереш тайната и на последното?”
“О, Исусе! Отец заповяда на Ной да направи ковчега от гоферово дърво!”
“А не заповяда ли Той също така на Ной да измаже стените на ковчега със смола отвътре и отвън? Сега разбираш ли, че последният Ноев ковчег също ще бъде измазан със смола отвътре и отвън?”
Можех ли да не разбера Исус, след като очите ми съзерцаваха Ствола на Дървото, по който се стичаше смолата? А това ме накара с огромно вълнение да кажа на Господ:
“Спасителю мой! Да разбирам ли, че именно тая смола е причината да се явим пред Тебе без порок и неповредени от духа на света? Защото именно със смолата някога Ной направи ковчега да не пропуска вода…”
“Точно така е! И нека Моите внимателно забележат, че ковчегът беше измазан не само отвън, но и отвътре. Но кой би познал какво е тук смолата, ако не бих ви говорил чрез пророка Си?”
След тези думи Исус протегна ръката Си към мен, като ми казваше:
“Вкуси от смолата, момчето Ми! Защото тя сама ще свидетелства за себе си…”
Послушал Господ аз взех от смолата на пръстите Му, като я вкусих. Тогава през сърцето ми мина страшна болка. Болка от ужасно нараняване от зли и остри думи. Но тая болка мигом се успокои от самия дъх на смолата, който покори цялото ми същество. Разбрах, че смолата беше Незлобието и Кротостта на Господ и затова побързах да Му кажа:
“О, Исусе! Ти ни искаш като кротки и незлобиви дървета. Ти ни искаш именно дървета, Господи! Защото няма дърво, което да е порязало, след като е било порязано или да прободе, след като е било прободено! Докато стои в почвата и уповава на Корена, то ще покрие раните си с Незлобие и Кротост, тъй че смолата ще опази духа и сърцето му…”
“Точно така е! Незлобие и Кротост – ето такава е смолата от Ствола на Дървото! Затова знайте, че ковчегът на последният Ной ще бъде измазан със смолата от Дървото на Живота. Не само отвън, но и отвътре, сиреч, Незлобие и Кротост не само спрямо вашите противници и гонители от света, но Незлобие и Кротост и спрямо човеците в Църквата, които не са достигнали до познаването на Корена. Не говореше ли именно с такива думи Апостолът Ми Павел на младия Тимотей? И не написа ли в посланието си:
“А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив; с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля…” (2 Тимотей 2:24-26)
и още:
“Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близо…” (Филипяни 4:5)
И ето, питам ви:
Увещавате ли с Кротост противниците? Става ли вашата Кротост позната на всички човеци? Проумявате ли, че ако някога строежът на Ноевия ковчег стана познат на всичките човеци, то така ще е и при строежа на последния. Защото именно смолата по Ствола е свидетелството, че сълзите на Дървото са по-силни от дъха на злобата, нечестието и отмъщението.
Затова Господ днес говори на цялата Си Църква. И на всички Мои казвам:
Оставете се от възмездието и забравете отмъщението! Не бъдете зли, като злите, които ви гонят! Не бъдете остри и жлъчни, като жлъчните и острите, които ви пробождат! Погледнете нагоре – към Ствола на Дървото на Живота! Погледнете нагоре – към гоферовото Дърво на последния Ной и смолата, с която сте измазани отвътре и отвън! Защото на Отец Ми принадлежи възмездието и отмъщението, Гнева и яростта! И Той е, Който ще излее чашата на Гнева Си върху рода на нечестивите!”
Братко мой! Аз не помня да съм имал толкова съкровено и Свято докосване от Бога. Възможно е да съм имал, понеже виденията ми от Исус станаха много. Но точно сега ти казвам, че от дъха на смолата сълзите ми рукнаха, а сърцето ми прекомерно се развълнува, преди докрай да се утеши. И аз, като прострях ръце към незлобливия и кротък Ствол на Дървото, извиках към Исус, като Му казвах:
“Скъпоценни мой Спасителю! Ти, Който бидейки охулван, хула не отвръщаше, Ти, Който бидейки нараняван, благославяше, бидейки хулен, благодареше – научи ни да бъдем като смола от Ствола Ти! Научи ни да претърпяваме с любов на всичкото зло, за да намерим дела си и съдбите си, като белези от този Ствол. Белези, покрити от смола! Гонение, покрито от Кротост и Незлобие! За да бъдем Твоите последни люде в Твоя последен Ковчег! Амин и Амин!”