ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Запленено от благодатните Му думи, сърцето ми последва Исус в едно от най-живите и прекрасни видения, които някога съм получавал от Него. Защото Спасителят ме прегърна с голямата Си нежност. И като ме възвиси нагоре, скоро ми даде да гледам Небесния Ерусалим и на всичката му Небесна красота. Така, стъпил след Исус на златните улици на града, аз не можех да изговоря дори дума от възхищението и запленяването на всичките ми помисли. А Исус, като посочи напред с ръката Си, вече ми казваше:
“Тръгни след Мене. Защото сега ще те заведа до Дървото на Живота, което расте всред Божия Рай. Дърво, което всички Мои трябва прекрасно да познават, за да имат дял от него и така да участват във Вечния Живот на Царството…”
Господ тръгна, а аз Го последвах. Така вървяхме известно време, когато забелязах как Светлината на Духа ставаше все по-лъчезарна, а самото Небе отразяваше нежната игра на лъчите Му всред кристалните води на Реката на Живота. Това бе една феерия, един танц на Любовта и Красотата, който не може да се опише с думи, нито да се предаде във видение. Накрая Исус се спря. И като посочи водите на Реката, вече ми казваше:
“Гледай Дървото на Живота! Защото затова си извикан тука…”
С вълнение погледнах към Реката, когато забелязах как всред нея беше издигнат Хълм, като малко островче. И на този Хълм очите ми видяха Дърво, което простираше клоните си към двете страни на Реката. То беше толкова могъщо и Свято, щото самите води на Реката отразяваха вълни от всеки негов полъх и разклащане на клоните му. Самата гледка ме плени дотолкова, щото не можех да откъсна погледа си от Дървото. Колкото повече го гледах, толкова по-силно ставаше желанието ми да вляза във водите на Реката и да се приближа до него. Така накрая дочух Господ да говори зад мен, като ме питаше:
“Какво е това Дърво? Кога е поникнало? И кой го е посял, за да спуща клоните си от двете страни на Реката?”
Думите на Исус бяха пълни с неразгадана тайна. И аз, обръщайки поглед към Него, тихо Му казах:
“Господи мой! Питаш сърцето ми за неща твърде пречудни и тайни. Та откъде да зная аз какво е Дървото на Живота или как се е появило всред Реката на Живота? Но сега, когато го видях, зная, че искам да имам дял от него. Защото това Дърво е най-прекрасното творение на Бога всред самия Рай! Не е ли така, Исусе?”
Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Това, че Дървото на Живота е най-прекрасното творение на Моя Отец ти правилно си забелязал. Но сега ти предстои да видиш неща, които Отец Ми никога не е давал на жив човек. Защото Аз ще покажа на сърцето ти как се е появило това Дърво на Живота и каква е дълбоката му тайна. Затова стой тук, на брега на Реката и наблюдавай онова, което ще се открие пред очите ти. Понеже ще върна времето назад. До мига, в който Отец Ми посади Дървото на Живота…”
След последните думи на Исус видението пред очите ми се обгърна от мъгла, а след това водите на Реката на Живота започнаха да се движат подобно на гигантски бързеи. И ето, че самата мъгла се разсея, а очите ми погледнаха към мястото, където трябваше да бъде самото Дърво. Но Дървото го нямаше, а също така нямаше Хълм всред Реката. Това ме накара да гледам с още по-голямо внимание. За да видя как всред самата Река се появиха огнените ръце на Всемогъщия. И с Глас на прелели води Отец вече казваше:
“Сине Мой! Слез на земята и дай Вяра на човешките чеда! Защото праведният ще живее чрез Вяра! И Ти ще бъдеш Хълмът на Вярата, Който водите на Святия Дух ще напояват и осветяват…”
В едно с думите на Отец всред Реката на Живота се появи Хълм, а водите на Духа започнаха да се плискат върху него. Но тогава Гласът на Отец за втори път прокънтя, като казваше:
“Сине Мой! Слез на земята, като Семето на Нетленния! И научи всички да вярват в Словото, което им давам! А там, гдето Семе се вкорени в Словото с Вяра, нека се роди Дърво на Живот…”
В едно със Святите думи на Отца, огнените Му ръце се раздвижиха, тъй че пръстите Му положиха Семе върху самия Хълм. А Семето, като се вдълбочи в Хълма, придоби корени и започна да расте. Така то вдълбочи корените си в самия Хълм, а краищата им вече пиеха от водите на Реката. А тогава стана чудо. Защото върху самия Хълм се появи кълнът на Семето. Той като започна да расте, превръщаше се във фиданка. А фиданката, като усили растежа си, ставаше все по-голяма и силна. Така тя се уголеми до Дърво. А самото Дърво, като продължаваше да расте и да развива корените си, се изпълни с Божията Светлина и започна да развива клоните си. Все повече и повече, докато дойде миг, когато върху клоните се развиха листа, а под самите листа започнаха да се раждат плодове…
Точно в този миг настъпи ново знамение. Защото там, при Реката на Живота, се яви моят Господ Исус, заобиколен от ангели и светии. Протегнал ръцете Си към Реката на Живота, Спасителят падна на коленете Си пред нея, като казваше на Отца:
“Всемогъщи Отче! Аз прогласих Словото Ти на земята и станах Хълм, на Който да прибягват угнетените и наскърбените. Аз научих чедата Ти на Вярата, с която малкото синапово зърно се превръща в Дърво, по чиито клони пеят Небесните птици! Аз дадох на всички човешки чеда Избора да станат дървета на Твоята Правда, които раждат плодовете на Твоя Живот!”
В отговор на думите на Исус всред Реката на Живота отново се появиха огнените ръце на Отца. И Всемогъщият прокънтя с Гласа Си като казваше:
“Възлюбен Мой Сине! Твоята Вяра е Дърво на Живот за тези, които я приемат! И от този миг това Дърво ще расте и ще се уголемява. Защото То ще събира в себе си всичката Вяра по земята, за да имат дял с Тебе всички, които са станали дървета на Живот, както и Ти беше Дървото на Моя Живот на земята. В Живота Си се заклех, че докато Духът Ми се движи на земята, за да въздига човеците на Господния Хълм, то всякога на този Хълм ще растат дървета на Живот, чийто дял е в Дървото на Живота. Тъй че Святите корени ще се съединят със Святия Корен. Святите стволове ще се съединят със Святия Ствол. Святите клони ще се съединят със Святия Клон. И Святите плодове ще се съединят със Святия Плод…”
След последните думи на Отца Духът отново ме накара да гледам към Дървото на Живота. И отново водите на Реката станаха като гигантски бързеи, но този път Дървото пред очите ми се преобразяваше от Слава в Слава. Корените Му се уголемяваха, пластовете Му нарастваха, клоните Му ставаха все по-големи и величествени. Докато дойде миг да си спомня, че стоя на брега на Реката, а очите ми виждат най-прекрасното творение на Отца… Точно тогава Исус докосна с ръка рамото ми, като ми казваше:
“Разбра ли сега тайната на Дървото? Разбра ли защо То е най-прекрасното творение на Моя Бог и Отец?”
“О, Спасителю! Сърцето ми разбра всичко. Защото това Дърво е Твоята Свята Вяра в Твоето Свято Слово. Вярата, която Ти остави като Пример на земята. За да гледаме на Тебе, като на Хълма Господен, като на Семето Господно, като на Дървото Господно. И чрез Твоята Вяра да се съединим завинаги в това Дърво и да имаме дял в Него…”
В отговор на думите ми Исус каза с твърде сериозен Глас:
“Праведният ще живее чрез Вяра. А когато дойде миг да се яви пред Мен, то тогава Отец Ми ще прибави Вярата му към Моята Вяра, примерът му – към Моя Пример и делата му – към Моите дела. Защото тук, в Небето, ще Ме видите всички. И ако на земята сте ходили с вярване, то в Небето ще ходите с виждане.
Как мислиш ти тогава? Не е ли Свято и право, прилично и благоугодно, Отец Ми да събере всичката Си Вяра по земята и да я съедини с Вярата на Сина Си за вечни векове?
Но ето това е Дървото на Живота:
Вярата на Бога, която събира в себе си Вярата в Бога!
И ако Моите наистина искат да имат дял от Дървото на Живота, то тогава нека Ми позволят да ги опитам и претегля с всичките Святи видения на тази Небесна книга. Защото ти казвам, че ти все още гледаш Дървото на Живота отстрани. Но Аз непременно ще ти покажа Корена, Ствола, Клоните, Листата и Плодовете на това Дърво. И едва когато се намерите съизмерими като дървета на Живот с Дървото на Живота, Аз ще посоча всеки от вас и ще му кажа:
“Възрадвай се, чедо на Сион! Защото имаш дял от Дървото на Живота!”
А ти сега Ме последвай. За да разкрия на сърцето ти що ще рече Коренът на Дървото на Живота…”