ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След много години на воюване с религиозните началства и власти на Вавилон, аз вече чувствам тежката умора, дошла от непрекъснатото изнуряване за изпълнението на Божия план в моя живот и служение за Небето. Но и днес с радост бих повторил думите на Апостол Павел:
“За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява…” (Филипяни 4:13)
Защото Исус нито за миг не ме остави без подкрепа, но преумножаваше Силата Си в сърцето ми. За да говоря Неговите думи и да изявявам Неговите видения. Така, през последните дни на моето страдание и изтощение за Него, Господ отново се сниши до сърцето ми. И Святият Дух на Неговата изобилна Благост ме накара да гледам нагоре. А вътре в мен нахлу свежест и прохлада на едно докосване, по-различно от предишните. Докосване, с което Исус потвърждаваше на духа ми, че е време да приготвя сърцето си за Вечното общение с Него. За Вечния Живот в Неговото Царство. За блаженството, щастието и радостта, към които се стремих през всичките години на моето слугуване към Царя.
Да, братко мой! Идва мигът да се приберем при Него! Идва мигът този свят да избледнее и ние да се възкачим горе. Защото преди нас при Исус са отишли мнозина други човеци. И въпреки, че е трябвало да преминат в Божието измерение през вратата на физическата смърт, пак аз зная, че Господ е бил Верен и Истинен да ги приюти и утеши относно всичкото зло, което са преживели на земята.
За нас, като последно поколение, има една друга врата, един друг жребий, едно друго преображение. Преображение, което ще настъпи при Глас на Архангел и при Божия Тръба. Преображение, при което ще бъдем грабнати да посрещнем Исус в облаците. Преображение, при което вярата ни в Божиите обещания ще ни направи свидетели на Неговото Величие, Слава и могъщество. Преображение, при което Небето ще отвори вратите си, за да приеме последните победители над дявола и неговото религиозно царство. Именно мислите за това Преображение и идещите отпосле пречудни Божии дела започнаха да пламтят в сърцето ми при Господното снишаване до мен. И аз, разбрал, че моят Господ носи ново послание към духа ми, паднах на коленете си и Го призовах, като казвах:
“Скъпоценни Исусе! Прекланям сърцето си пред Тебе и Ти благодаря, че отново Си намерил причина да посетиш слугата Си. Говори ми, Господи! Дай ми да разбера защо Святият Дух нахлу като вятър в сърцето ми! Дай ми да разбера защо такива прекрасни мисли започнаха да пламтят вътре в мене…”
В отговор на думите ми Исус ме докосна с ръката Си, като ми казваше:
“Това не е обикновено докосване, момчето Ми. Това е божествен полъх от Вечния Живот, който Отец Ми ще даде на всичките Си Звани, Избрани и Верни. Затова сега ти казвам, че до сърцето ти дойде полъх от Дървото на Живота, което расте всред Божия Рай. Отец Ми отново те посочи с ръката Си. За да бъдеш въздигнат горе и да свидетелстваш за Вечния дял, който всеки от вас ще получи от Дървото на Живота. Защото, при все, че ти се дадоха стотици видения от Светилището, Огън от Олтара и Миро от Божиите съдове, пак не си бил въвеждан до Дървото на Живота, за да свидетелстваш за него на Моята Църква. Но сега ти казвам, че у Моя Отец има причина да те посочи за настойник на тайните Си и за съд на помазанието Си. На тази причина ти посвети годините на младостта си. За да се изпълни писаното:
“Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града…” (Откровение 22:12-14)
Как мислиш тогава? Не се ли потруди достатъчно, за да намериш съдбата си в тези пророчески стихове? Не стана ли твоят Господ явен за сърцето ти като Алфа и Омега? Не станаха ли блажени човеците, които изпраха дрехите си във водите на Божия Пророчески Дух, за да имат право да дойдат при Дървото на Живота и да влязат през портите на Небесния Град? Разбираш ли сега, че Аз и Отец Ми те виждаме в самия връх на пророческото ти избиране и помазание?
А какъв друг връх да има в живота на Божия пророк от този:
Да яви на Божието домочадие Дървото на Живота и Вечния дял, който трябва да спечелите с вяра!
Доволно дълго си размахвал Божия Меч против дявола! Доволно дълго Господ е съкрушавал нечестивите с изобличително слово за злите им дела! Доволно дълго Светлината е светила в мрака, а мракът не е могъл да я схване! Днес Аз и Отец Ми ще те въздигнем далече по-горе! За да свидетелстваш на Божия остатък на земята как се взима Вечния дял от Дървото на Живота. Защото времето до мига на грабването е кратко като въздишка.
Докато въздъхнете поради Злото, и ще се намерите изменени!
Докато въздъхнете поради ужаса, и той ще ви изгуби завинаги!
Защото идва времето Моите да се възрадват и стиховете на Отца Ми да нахлуят като пролетен вятър в сърцата им. Тъй че до един да се намерите в думите на пророка:
“А на вас, които се боите от Името Ми, ще изгрее Слънцето на Правдата с изцеление в крилата Си; и ще излезете и ще се разиграете като телци из обора. Ще стъпчете нечестивите; защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви в деня, който определям, казва Господ на Силите…” (Малахия 4:2-3)
А сега тръгни след Мене! За да покажа на сърцето ти Дървото, което събира в себе си Вярата на всичките Божии дървета!”