ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 2 ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯТ ОБРАЗ НА ИСУС

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Преди много години сърцето ми съзря Образа на Исус. Образ светъл, красив и неизразимо прекрасен. Образ, толкова дълбок и неизказан, щото колкото повече се вглеждаш в него, толкова повече се изгубваш в Небесната му привлекателност и пречудност. Образ, толкова преизпълнен от Благост и Нежност, щото влюбването ти в него става неудържимо.
Ето така, влюбен в Образа на Исуса, аз пожелах да пребъдвам пред Него каквото и да ми коства това. Защото една усмивка от този Образ, един лъч от очите Му или смях от устните Му бяха за мене по-желателно богатство и жадувано благо от богатствата и благата на целия свят.
Но знаел ли съм аз, че ще дойде миг, когато Господ ще ми покаже как целият Му Небесен Образ е изпълнил Храма Му? Знаел ли съм, че в този Храм ще видя Косите и Брадата, Ноздрите и Ушите, Устните и Очите на Исус? Знаел ли съм, че Святият Дух ще положи неудържим копнеж в цялото Тяло Христово, за да търси Главата на Исус и да се преобразява в Същия Образ, от Слава в Слава?
Истината е, че Отец скоро ще ни направи съобразни с Образа на Сина Му. И Самият Му Образ ще заблести в Господния Храм на Хълма Мория. Ето защо оттук нататък следващите видения в Храма Господен ще продължат с Образа на Исуса, сиреч, с Небесните черти на Главата Му, която Отец е направил да отразява всичката пълнота на Божеството.
Всички тези мисли, родени от благодатното водителство на моя Господ, ме изпълниха с прекомерна радост и неизживяно щастие. Аз дори и не предполагах, че Исус ще ми разкрие Небесния Си Образ, тъй щото да видя чертите на Образа в Храма Му. Но ето, че Той отново започна да ми говори, като ми казваше:
“Как мислиш? Защо Словото говори за Мене като за Оня, в Когото телесно обитава всичката пълнота на Божеството? Не затова ли, за да гледате с вяра на Мене и да се преобразите чрез Моя Свят Дух?”
“О, Исусе! Нима мога да забравя писаното от Апостола Ти Петър? Та нали той в посланието си написа, че Ти ни даваш твърде великите обещания да бъдем участници на божественото Ти естество? Какво друго да Ти кажа аз, освен да се възхищавам на всичко, което досега ми показа в Твоя последен Храм?”
Господ се усмихна на думите ми, а Лицето Му заблестя от Небесни лъчи. И ето, че Той отново ми проговори, като казваше:
“Как мислиш тогава? Къде е запечатана най-голямата Слава на твоя Господ? В Тялото Му или на Главата Му?”
“О, Спасителю мой! Ако ние сме Твоето духовно Тяло, то Ти Самият оставаш Главата! Тъй щото ако Славата на Тялото е голяма, то Славата на Главата ще го превъзхожда във всичко!”
“А не обеща ли Отец Ми на всички, които е предузнал, че ще ги направи съобразни с Образа на Сина Му? Къде е тогава Образът на Сина Му? В Тялото или на Главата?”
“На Главата е Образът Ти, Исусе!” – отговорих с вълнение аз. А Господ отново ми каза:
“Щом Образът е на Главата Ми, то знай, че чертите на Моя Образ непременно ще се намерят в Моя Храм. Тъй щото всеки, който Ме люби, да пожелае да получи Образа Ми и да се изпълни с него. А ти, слуго Мой, като гледаш на Главата Ми, какви черти виждаш от Образа Ми?”
Като в сън повдигнах очите си към Исус. И тогава с подтик и чудесно присъствие от Святия Дух, аз започнах да гледам през самите черти на Господ. Тъй щото която и черта от Главата Му да гледах, да я разпознавам като част от Храма Му. А това ме накара тихо да Му отговоря, казвайки:
“О, Исусе! Устните ми са недостойни да Те хвалят! Защото Ти Си по-красив от човешките чеда. Твоят Лик е Лик Небесен. Твоите черти са пълни с Дух и Живот, със Светлина и Благодат, с неизказана и тайнствена Премъдрост. И сега какво друго да сторя, освен да коленича пред Тебе и Ти да говориш на слугата Си?”
В отговор на думите ми Исус протегна ръката Си и погали главата ми. А след това отново започна да говори, като ми казваше:
“Помниш ли как написа в една от пророческите книги, че си видял границата на всяко съвършенство? А не ставаше ли така, че след всяко Мое идване при теб границата се отместваше напред и сърцето ти се пълнеше с нови и нови откровения и видения за Мене?
Ето, казвам ти, че днес ти наистина ще видиш границата на Божието съвършенство. Защото в Образа на Сина Си Отец благоволи първом да скрие, а след това да открие всичката пълнота на Божеството. Тъй щото който види Моя Образ, да вижда Отца. И който види Отца, да се изпълни с Духа Му.
Ето, слуго Господен! Сега ти давам да гледаш Лицето Ми! Виж Косите и Брадата Ми! Виж Ноздрите и Ушите Ми! Виж Устните и Очите Ми! И като протегнеш ръцете си – докосни ги! Защото всяка част от Образа Господен ще бъде Свят Дух за сърцето ти. Свят Дух, Който ще положи чертите от Господната Глава в последния Храм на Господния Хълм!
Блажени човеците, които пожелаят Образа Ми и се утвърдят в него. Защото такива ще се нарекат най-велики в Божието Царство! Най-скъпоценни от скъпоценните и най-утвърдени всред утвърдените Божии синове и дъщери!”
Послушал най-благодатната и Свята заповед на Исуса, аз започнах да докосвам Небесните черти на Главата Му. А от самото докосване Храмът на Хълма Мория се напълни и преизпълни от Христовата Слава.
Моля те, братко! Докосни с вяра и ти Небесните черти на Христовия Образ! За да останеш завинаги свързан с тях, както и те с тебе!
Амин и Амин!