ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 1 ГЛАВА

1. ГОСПОДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ

Скъпи ми братко! Верни мой приятелю!
Преди да ти разкрия прекрасните и Святи видения в тази книга, аз искам да започна с това, че един белег различава категорично Господния Хълм от всичките останали хълмове и бърда. И този белег е вярата!
Аз не зная как ти е проповядван предмета на вярата и какво разбираш ти под понятието “вяра”. Но сега ти казвам, че вярата е даване на твърда увереност в онова, за което се надяваш. Тя е убеждение за нещата, които не се виждат. А в това отношение тази вяра има твърде страшни противници. В повечето от пророческите книги, които написах, Исус ми даваше да стоя и пребъдвам на Господния Хълм Мория. Всъщност – всичките духовни благословения, които дадох на братята и сестрите си, са дошло именно от Хълма. Всичките води, които преминаха през сърцето ми, всичкият хляб, който се раждаше в духа ми, всичките видения, откровения, знания и мъдрост – всичко това беше като пречудна Благодат и помазание от самия Хълм. И ако аз употребих мярката вяра, за да дам твърда увереност и непоклатимо убеждение, че пребъдвам с духа си на Господния Хълм, то подобна мярка от вяра трябва да употребиш и ти.
Казвам ти всичко това, защото е твърде възможно мнозина да се излъжат от нещата, които виждат, без да мислят за Оня, в Когото вярват. Понеже по хълмовете и бърдата, които са по-долу от Господния Хълм, се проповядва едно измислено спасение, което е по системата “петдесет на петдесет”. Тоест – петдесет процента вяра, че има Господ, Който не виждаш, и петдесет процента виждане, понеже ходиш на църква, която виждаш. Излъганите от тази система винаги излагаха доводите си против служение “Мория” и лично против мен и книгите, които пиша, като казваха с огромна злоба на човеците около тях:
“Този Главчев не ходи на църква. Той си няма пастир и следователно е проводник на лъжливо учение!”
Всъщност, именно поради измамата на системата “петдесет на петдесет”, тези противници на пророческото благовестие не искаха да приемат, че ако Господ е невидим, то ще е невидим и Храмът Му. Те не пожелаха да разсъдят и проумеят, че не е възможно в едно човешко сърце Господ да излее стотици благодатни и Святи видения, ако в крайна сметка това сърце не пребъдва в Храма Му и не стои на Хълма Му. Но ето по причина на това, че противниците ми отдавна си имат храмове, които виждат, то в техните видими храмове те си имат и видими пастири, които ги водят по всичките видими пътища на света. А моят Пастир е невидим и именно затова ми дава пророчески видения, за да стане видим за сърцата на човеците. Не само Той, но и Храмът, в който пребъдва и Хълмът, на който стои. Така разбираш, че против религиозната система “петдесет на петдесет” Исус е противопоставил една друга Небесна система, която е “сто на сто”. Тоест – сто процента вяра, че има Бог, Който не виждаш и сто процента вяра, че невидимият Бог ще пребъдва в невидим Храм, построен на невидим Хълм. И ако е вярно писаното, че “праведният ще живее чрез вяра”, то нека в живота на праведния тази вяра да бъде стопроцентова.
Вярвам, че тези разсъждения няма да те объркат. Вярвам, че като духовен човек, ще проумееш, че Храмът на Исус се изгражда в сърцето, а не в тухлите и бетона на някоя сграда. Защото именно поради конфликта между системите “петдесет на петдесет” и “сто на сто” Господ някога погледна на фарисеите и лицемерите, като им каза:
“Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна…” (Йоан 2:19)
А противниците Му, свикнали със системата “петдесет на петдесет”, се изсмяха презрително, като Му казаха:
“За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш?” (Йоан 2:20)
Виждаш ли проблемът им, братко мой?
Те гледаха земния си храм, построен в земния им град от земни строители. И в тяхната религиозна система нямаше място за никакви други храмове. Но кой от тях предполагаше, че Господ им говореше за Храма на Тялото Си? Кой от тях имаше истинска вяра в Бога, та да проумее, че Исус им говореше за тези, които Святият Дух щеше да съедини като Негово духовно Тяло? Защото в оня миг Той им говореше за онази истинска и Свята Вяра, която щеше да Му свещенодейства в човешкото сърце, като изявява, ражда и утвърждава всичките плодове на Неговата Благодат.
Сега разбираш ли, че хълмовете и бърдата под Господния Хълм наистина имат религиозна система, с която да задържат земните човеци? Понеже кой от земните би искал да умре за земното, за да оживее за Небесното? Кой от земните би отказал да държи ръката на земния си пастир, та да хване ръката на Небесния Пастир? Та нали тези хълмове и бърда скоро биха се обезлюдили, за ужас на търговци, лицемери и високопоставени? И ако човек би потърсил извинение или оправдание пред Вечния Съдия, тъй щото един ден да Му каже, че не е отишъл в невидимия Му Храм поради многото видими на земята, то няма ли и Бог от Своя страна да го попита:
“А какво видяха очите ти в храмовете, които виждаше? Откри ли там Любовта Ми, която дава даром, без да търси своето си? Намери ли там Милостта и състраданието, щедростта и саможертвата, благочестието и Святостта? Не те ли излъгаха очите ти, понеже презря сърцето си? Не те ли излъга видимото, понеже презря невидимото? Не те ли призовавах да направиш обиталище за Мене във вътрешната си стаичка? Защо тогава предпочете обиталища във външни сгради и служения в земни храмове?”
Тези въпроси все още не са зададени на никой от земните. Те обаче стоят в Сърцето на моя Бог и ще се стоварят като страшна Небесна гилотина върху сърцата на всичките измамени и излъгани човеци.
Разбираш ли тогава, че именно по причина на Званите, Избраните и Верните Господ Исус Христос има Своята Небесна алтернатива? И ето затова пророкът Му Исайя казва, че в последните дни преди Неговото пришествие Хълмът Господен ще се издигне по-високо от всичките други хълмове и земни бърда. И за изявата на тази Небесна алтернатива аз трябваше да бъда просветен, вдъхновен и посветен от Него с общение, каквото Той рядко дава на човеците.
Зная, че е възможно да ме попиташ:
“Да разбирам ли тогава, че невидимият Храм на Бога не предполага духовно общение между повярвалите в Името Му? Понеже те все пак трябва да се събират някъде и мястото им би останало видимо…”
Напротив, братко мой! Когато повярвалите в невидимия Божий Храм се съберат на едно място, то тогава с още по-голяма сила и присъствие Бог ще потвърди на чедата Си, че са на правилното място и най-вече – в Святия Му Дух. Защото Неговият Свят Дух е Дух, Който светът не вижда, не познава, нито иска да приеме. Но ако човешките сърца вкусят Любовта на Исус и видят нелицемерното общение между братята и сестрите на Господа, то тогава те просто биха надскочили човешките хълмове и бърда, за да се закрепят на Божия Свят Хълм.
След тези първоначални думи към сърцето ти, аз искам да ти предам и Личните думи на Исус, с които Той започна да ми говори, за да ме посвети във въздигането на последния Си Свят Храм на Хълма Мория.
Ето какво ми каза Господ:
“Дойде мигът в живота ти, когато трябва да погледнеш на всичките написани от теб пророчески книги като на Моето Дело, което съм сторил за Моята последна Църква. Дойде времето, когато искам и ще събера всичките чеда на пророческото благовестие, като живи и скъпоценни камъни на Моя Свят Хълм. И като ги събера, ще ги съградя. И като ги съградя, ще свидетелствам за всички тях в Дух и Истина.
В Дух, понеже са станали Дух от Духа Ми – Мой Храм, Мой Дом и Мое обиталище!
В Истина, понеже са били опитани, осветени и утвърдени като части на Моето Тяло, готови всякога да вършат Волята на Отец Ми, Който е на небесата!
Ето затова ти казвам, че многото ти дела вече са събрани като Моето Дело на Моя Свят Хълм. И книгите с пророчески видения, които ти беше послушен и ревностен да напишеш и дадеш даром на Божиите чеда, вече са станали достатъчен материал, с който да бъде въздигнат Моят Храм. Виж тогава какъв Храм блести в Святия Дух на Господа! Защото всички посочени, избрани и изкупени от Мене ще се съградят в него в следващите дни, седмици, месеци и години до Моето пришествие…”
След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото пред сърцето ми заблестя Храмът на Хълма Мория…
Братко мой, едва ли имам нужните думи, с които да опиша всичкото си възхищение, почуда и благоговение, които ме изпълниха при вида на този Божий Храм. Приличащ на прекрасен замък или по-скоро на крепост, той светеше като Божия скъпоценност на Хълма Господен. Отсред стените му и кулите му се издигаха вълни на Свято поклонение и чудно благоухание. Огрян от Светлината на Небесното Слънце, той отразяваше лъчите на пророческото благовестие, които пробиваха облаците по земята и свидетелстваха за Спасителя Исус с чудесна сила. Всеки, който би видял или уловил лъчите на този Храм, щеше с цената на всичкия си живот да ги последва и да се възкачи на Хълма. Всеки, който би бил вързан с вериги на робство и страх по долните хълмове и бърда, скоро би разчупил веригите и би се възкачил в славната свобода и в Небесната радост на този Храм. И аз, като гледах на самото видение в Святия Дух, изгубих всичките думи в устните си, за да не мога да изкажа нищо от вида на Храма. А тогава Исус отново докосна с ръка главата ми и погали косите ми, като казваше:
“Сега разбираш ли, че делата, които извърши за Мен и Отца Ми, не са били напразни и суетни? Сега проумяваш ли, че всичките ти сълзи, въздишки и страдания са били плащането на една твърде свята и благословена цена. Цената да свалиш от Сион както Небесните чертежи на Моя Храм, така и всичките скъпоценности на Святия Дух, с които Храмът да бъде въздигнат и съграден.
Можеше ли дяволът лесно да допусне това? Можеше ли той да се съгласи, че над неговите хълмове и бърда ще заблести превъзходният Храм на Господ? Можеше ли нечестивият да скръсти ръце, когато Господ се готви да ограби мнозина от царството му, и да ги доведе от изток и запад, за да му бъдат избран род, царско свещенство и Свят народ?
Но ето затова ти беше подложен на чудовищната преса от дяволска ярост, чародейства и хули. Ето затова сърцето ти понесе всичката жлъч, главата ти – всичките тръни и камъни, а гърбът ти – всичките стрели на нечестивия.
Но ако Аз бях с тебе, за да ти давам утеха и да те пазя от смърт, то колко повече ще бъда с тебе при съграждането на Моя Храм и при всичката радост, слава и тържество, с които Моите ще се съберат в Мене?
Ето, истина ти казвам!
Когато гледам Храма Си в Святия Дух, виждам Себе Си! Виждам Корема и Гърба Си, виждам Ръцете и Нозете Си, виждам Ноздрите и Ушите Си, виждам Устните и Очите Си, виждам Дрехата Си! И най-вече – виждам Сърцето Си! И на тези, които искат да бъдат Мой Корем и Мой Гръб, Мои Ръце и Мои Нозе, Мои Ноздри и Мои Уши, Мои Устни и Мои Очи, Моя Дреха и Мое Сърце, Аз казвам:
Храмът на Тялото Ми днес е в Святия Дух! А Святият Ми Дух днес е на Хълма Мория! Последвайте Ме в най-святите и благословени видения, които ще дам на пророка Си! И като ги приемете с Моята Вяра в сърцата си – закрепете се като живи и скъпоценни камъни на Божия Свят Хълм! Защото на този Хълм Славата на последния Ми Храм ще е по-голяма от Славата на първия! Защото колкото по-голяма е тъмнината на света, толкова по-голяма ще е Светлината на Хълма! И колкото по-ужасно е станало умноженото беззаконие, толкова по-чисто и Свято ще стане мястото на Господното присъствие и пребъдване! Аз, Архитектът и Строителят на последния Ми Храм, все още говоря и не млъквам!”