ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Когато обърна поглед назад и видя всичката Божия Благост и Милост, с която Господ Исус ме посещаваше през годините, аз вече осъзнавам, че съм станал проводник на един велик, пречуден и благодатен Божий проект. Проект, който не е по силите на никой земен човек, на никое земно събрание и на никоя земна църква. Проект, който е бил замислен, роден и заповядан в Сърцето на Самия Бог Отец. Прицелът на този проект е бил един Господен Хълм, обвит в тайна от Посвещение, Освещение и Помазание. Смисълът на този проект е бил в духовното изграждане на един Господен Храм, в който да царуват Святостта, Поклонението и Любовта. А залогът за изпълнението на този проект са били библейските стихове, за чието изпълнение Бог е подействал с всичката Си възможна ревност и благоволение. Ето тези стихове, които Бог ми потвърди като Свой Собствен проект, за който е употребил служението на слугата Си. Служението Мория.
“В послешните дни Хълмът на Дома Господен ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, и ще се издигне над бърдата; и всичките народи ще се стекат на него. И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на Хълма Господен, в Дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, и ние ще ходим в пътеките Му, защото от Сион ще излезе поуката, и словото Господно от Ерусалим…” (Исайя 2:2-3)
Виждаш ли, братко мой, ти живееш във време, когато сърцето ти може да наблюдава стотици хълмове и хиляди бърда. Защото всяка църква е някакъв хълм и всяко служение – някакво бърдо. Но пророческите стихове ясно и недвусмислено говорят и предупреждават, че един единствен Господен Хълм ще се утвърди по-високо от всичките хълмове и ще се издигне над бърдата. Какво ще е тогава превъзходството на този Господен Хълм над останалите хълмове? Или каква ще е Светлината, която ще засенчи всичките останали бърда? Истината е, че на този Господен Хълм ще бъде въздигнат Храм. И неговият Архитект и Строител ще бъде Сам Господ Исус Христос. А другата истина, която поставя сърцето ми пред най-тежкото и най-сериозно изпитание е фактът, че Храмът на моя Господ ще се въздигне на Господния Хълм Мория.
Говорейки за всичко това, аз зная, че отправям духовно предизвикателство, което мнозина биха намерили за твърде дръзко, а други – за недостатъчно подплатено. Но сега ти казвам, че през всичките години на моето слугуване за Него, Исус ме научи и утвърди да пиша и изявявам Неговата Истина, Неговото мнение и Неговите решения, а не човешките такива. И ако Неговата Истина е такава, щото да е решил в Сърцето Си, че последният Му Свят Храм трябва да се въздигне на Хълма Мория, то нека всички останали човешки истини да отстъпят назад. И ако Неговото мнение е такова, щото да е решил, че най-силният пример на най-силната вяра отговаря на стореното от Божия човек Авраам на Хълма Мория, то нека всички останали мнения да станат на прах пред твърдостта на божествената Му позиция. И ако Неговото решение е такова, щото да Си въздигне един духовен Храм, в който да събере всичките Си Звани, Избрани и Верни, то нека човеците от другите хълмове и бърда да погледнат нагоре и да проумеят, че времето на човешките и религиозни проекти вече е изтекло безвъзвратно. За да остане само Божието Време и Христовият божествен проект.
И понеже става дума за Храм, то нека започна оттам, че преди осем години Господ хвана сърцето ми и ме въздигна на Хълма Мория. А след това, като ми посочи мерзостите на всичкото дяволско запустение по човешките хълмове и бърда, даде ми бича на божествената Си ревност, като ми заповяда:
“Изгони търговците от Храма!”
Така, хванал Собствения Му бич, аз го развъртях върху нечистите съвести на сатанинските съблазнители и беззаконници. Но при все, че изобличенията бяха огнени и Божият гняв твърде страшен, пак никой от търговците не напусна мястото си. А многото вярващи в църквите им, ослепени от съблазънта и манипулирани като кукли на конци, дори и не разбраха, че ако искат да бъдат Свят Божий Храм, то трябва да изгонят търговията първо от собствените си сърца, и чак след това – от сградите, които по религиозен навик наричат “църкви”. Всъщност – с тази трилогия против търговците на дявола Исус категорично потвърди в сърцето ми, че търговията не се намира на Неговия Свят Хълм, но обича да царува по човешките хълмове и бърда. Но Божията ревност за истинното потвърждение на Хълма Му не спря само със словото против търговците в Храма. Защото там, на Хълма Мория, Господ освети Образа Си в сърцето ми и след това ми заповяда, казвайки:
“Простри Меча на Истината против лъжливите образи на дявола! И нека всичките човеци от религиозните хълмове и бърда разберат, че са станали част от лъжите на Сатана!”
Така, хванал Собствения Му Меч, аз го прострях против всичките образи на дявола, на които земните църкви бяха сложили златно покритие, та да ги считат за Божии и благородни. Но тогава нито “златното теле” се отказа от просперитета си, нито “златният лъв” от насилническите си доктрини, нито “златният орел” от гордостта и превъзнасянето си, нито “златният човешки образ” от всичката измама и благоволение на дявола.
Всъщност – със следващите четири огнени книги от Хълма Исус отново потвърди в сърцето ми, че Неговият Съвършен Образ не се намира по хълмовете и бърдата на Вавилон. Но и с тези пророчески книги Божията ревност за истинното потвърждение на Хълма Му никак не спря, но се разпали още повече. Защото там, на Хълма Мория, Господ Исус ми се изяви като Превъзвишен Съдия. И като ми даде жезъла на Своята Святост и справедливост, посочи надолу, като ми заповяда:
“Простри жезъла Ми и предай на църквите осъдителните свидетелства против духовете на Езавел, Корей и Мамон. Дано тогава човеците разберат, че не са стъпили на Моя Свят Хълм, но са били вързани и осъдени в най-тежките беззакония на дявола против Моя Бог и Отец!”
Така, хванал Собствения Му жезъл, аз го прострях против най-страшния тризъбец на заблудата. Но нито чародейката Езавел се отмести от хълмовете и бърдата, нито вълкът Корей се смути, нито ковчежникът Мамон се отдръпна. Защото духът на Езавел избезумя в чародействата си, духът на Корей освирепя в хулите си и в нечестивата си дързост, а Мамон презрително се изсмя. И от оня миг, стоящ все така на Господния Хълм, аз отворих сърцето си докрай за Исус. И моят Господ и Спасител, с нова и прекрасна Сила, помазание и вдъхновение, изля в сърцето ми още сто пророчески книги за седем години, правейки Хълмът Господен да блести във всичкото си превъзходство и Святост над останалите хълмове и бърда.
Всичко това днес ми дава основанието и привилегията да проглася Неговия проект за последния Му Свят Храм. Храм, в който Исус ще събере мнозина човеци от изток и запад. За да ги научи на повеленията и съдбите Си, за да им даде Светлината и Примера Си. И така да ги възпита в боголюбие и себеотрицание. А най-вече – за да ги подготви за мига на Вечността. И сега се моля с всичката сила на сърцето си и призовавам Божия Свят Дух да възцари присъствието на Исус в сърцето ти. За да разбереш, че като чедо на Авраам по Дух ти трябва да извървиш стъпките му и да извършиш примера му, като напуснеш и отхвърлиш от сърцето си всичките други хълмове и бърда. За да остане като прицел на вярата ти Хълмът Мория и Храмът, който моят Господ и Бог ще ти изяви в Дух и Истина. Амин и Амин!