СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА – III ГЛАВА

3. ЗОРНИЦАТА ИЛИ ЗА ПЪРВОРОДНИЯ МЕЖДУ МНОГО БРАТЯ

Братко мой! Укрепи сърцето си, защото по Волята на Съвършения и Свят Отец днес идва слово към сърцето ти. Слово, което няма да те остави малодушен. Слово, което ще те разтърси. Слово, което ще те промени. Защото има Святи истини, невкусвани от човешкия дух. Защото има тайни, заключени до определено време, които днес Всемогъщият изявява на нас, защото ние сме Неговият остатък, поколението, което ще прослави Името Му и ще тури прът в колелата на падналия херувим.
Нека сега ти кажа как Исус ме подготви за това видение. Той просто ме накара да изляза на балкона на моя дом и да погледна към небето. Така аз излязох и погледнах нагоре. Видях стотици звезди, които блещукаха тихо върху тъмния свод. А Господ проговори в сърцето ми, като каза:
“Забележи най-ярката от всички звезди. Не е ли тя Зорницата?”
“Да, Господи! Тя е Зорница и Вечерница. Аз знам, че това е планетата Венера…”
“Остави това коя планета е Зорницата, а помисли върху друго. Помисли върху това, че именно тъмнината я прави така забележима. Ако го нямаше тъмния свод щеше ли Зорницата да изпъква толкова ясно и категорично?”
“Не, Господи! Нямаше да изпъква…”
“Значи, както сам можеш да се досетиш, Зорницата е силна всред самата тъмнина. И хората са я кръстили “Зорница” не само защото свети, а защото е предвестник за изгряването на Слънцето и започването на Деня. А сега помисли върху думите Ми:
“Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда…” (Откровение 22:16)
Как мога Аз хем да съм Слънцето на Правдата, хем да съм светлата утринна звезда? Имаш ли вярата да схванеш и проумееш това? Нима се е раздвоил твоят Господ?”
“Не, Господи! Ти не Си се раздвоил! Ти Си Същият, вчера, днес и завинаги. Има нещо много по-дълбоко в Твоята изповед. Защото при все, че Си Слънцето на Правдата, стоящо далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, Ти се обеща на всички ни, като каза:
“…и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века…” (Матея 28:20)
Когато имаше предвид свършека на века Ти имаше предвид именно онова, което ще свърши, а то е този стар и богопротивен свят. Понеже Твоето Царство е вечно и не свършва. И ако Ти се обеща да бъдеш с нас през всичките дни до свършека на века, то тогава Ти се обеща да бъдеш наша Светлина в този свят, който скоро ще свърши. А в света на тъмнината слънце няма. В тъмнината може да се разчита само на Зорница…”
Исус ме погледна с такава усмивка, с която разбрах, че отговорът ми е верен. А след това каза:
“Точно така е! В Небето Аз съм Слънцето на Правдата, но на земята и в света съм Зорница. Защото ако в Небето съм навсякъде, така, както слънчевата светлина огрява навсякъде, то на земята съм само в сърцата на Званите, Избраните и Верните. Ако Небето е голямо, сърцето е малко. И ако Слънцето е за Небето, Зорницата е за сърцето. Помисли тогава върху думите, които ви изговорих в Евангелието. Понеже казах, че:
“…праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си…” (Матея 13:43)
Забелязваш ли, че праведните ще блеснат като Слънцето не къде да е, но в Царството на Отца си? За да блеснат като Слънцето не ще ли това да рече, че преди това са имали и Зорницата?
Кажи на цялата Ми Църква, че:
Ако някой не Ме познае като Зорницата, нито пък ще Ме познае като Слънцето! Защото никой не би издържал Светлината на Слънцето, ако не издържа на Светлината на Зорницата! И ето затова, миг преди изгрева на Слънцето, миг преди Моето Второ пришествие, на земята отново са дошли слугите на Отца Ми, за да подготвят онези, които ще блеснат като Слънцето в Царството на Отца Ми. Ти можеш ли да Ми посочиш кой от Моите Апостоли ви даде заръката за придобиването на Зорницата?”
“Господи, това беше слугата Ти Петър. Понеже във второто си послание той записа:
“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и Зорницата изгрее в сърцата ви…” (1:19)
Тук Исус продължи като каза:
“Става ли ти сега още по-ясно, че както Зорницата е предвестник на изгрева на Слънцето, така и пророците на Отца Ми са светилата, с чието слово, Той ще подготви Зорницата в сърцата на Верния Си остатък? Понеже никое друго слово, но само и единствено Словото от Отца Ми, дошло чрез слугите Му пророците, може да донесе зазоряване в сърцата и придобиване на Зорницата!
Виж тогава следващото. Защото ако праведните блясват като Слънцето, то непременно във всеки от тях Отец Ми ще вижда Мен. Какво ти говореше Апостолът Ми Йоан за Мен и Отца Ми? Не каза ли той в Евангелието, че:
“…Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син…” (Йоан 3:16-18)
Как разбираш това, че съм Единороден?”
“Господи Исусе! Разбирам го така, че освен Теб няма друг, който да е роден. Ето защо Единороден ще рече единствено роден. Ти Си Единственият Син на Бог Отец и Той Те даде за Спасението на света. Ти Си Бог Син, Единороден от Отца, Негов Единствен Син от вечността и за вечността…”
“Как си обясняваш обещанието Ми, че праведните ще блеснат като Слънцето? Как си обясняваш думите на Апостола Ми Павел? Защото на него дадох да запише ясната и съвършена Воля на Отца, почиваща върху Избраните Му:
“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя, а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави…” (Римляни 8:28-30)
Виждаш ли сега как твоят Господ от Единороден на Отца вече е станал Първороден между много братя? Ако Единороден ще рече единствен, то Първороден не ще ли да рече Първи сред останалите? Но ето това е Благата Вест! Вест, която ви прави да сте участници на божественото естество! Вест, с която всеки, който Ме обича, ще побърза да се покори на Отца Ми и да приеме в цялата пълнота пророческото слово. Защото така Зорницата непременно ще свети в тъмно място, докато дойде мигът на вечното ви преселение в Моя свят на Божия Светлина и Благодат. Но само малцина придобиват Зорницата, понеже изпита от Отца Ми стои върху сърцата на всичките човеци. И ако днес любовта на мнозинството е охладняла, то какво ли е станало със слънчевата Светлина? Стигат ли лъчите на Слънцето на Правдата до сърцата ви?”
След последния Си въпрос Господ прекрати видението Си, за да мога да осмисля и запиша всичко, което Благодатните устни на Царя изговориха в сърцето ми.