ВЪЛНИТЕ НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ!

Мили приятели в Духа Господен! Поради огромното число от пророчески книги, които изговорих на микрофон, за да ги направя достъпни за вас с моя глас и присъствие, както и с Божието Помазание и Свято Присъствие, аз изпълних препоръката на Господ Исус Христос да направя тази аудио-страница, в която събрах всичко, което съм изговорил. Вие непременно ще забележите, че аудио-книгите са подредени под определени библейски послания с могъщи повелителни думи. Това не е мое хрумване, но изрична заповед от Спасителя, за да могат Божиите хора да преживяват в сърцата си вълните на Божия Пророчески Дух, които ги довеждат в Святите Кръгове на Божието Присъствие.

Първата вълна на Божия Пророчески Дух е:

„ИЗМИВАЙ И ОЧИСТВАЙ“!

С тази вълна Господ Исус Христос призовава човеците на Покаяние, Очистване, Умиване и позив към Бога на чистата съвест!

Втората вълна на Божия Пророчески Дух е:

„РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ“!

С тази вълна Господ Исус Христос докосва и осветява разума на човеците с кратки послания, за да ги подготви за общение със Самия Себе Си!

Третата вълна на Божия Пророчески Дух е:

„ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ“!

С тази вълна Господ Исус Христос простира Меча на Духа в десницата Си, за да събори крепостите на религиозната заблуда и да победи влиянието на светския дух в църквите!

Четвъртата вълна на Божия Пророчески Дух е:

„ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ“!

С тази вълна Господ Исус Христос разкрива в пълнота Завета и Учението Си, за да събере човеците в невидимата Си Църква и да ги утвърди като пламенни и непоколебими последователи!

Петата вълна на Божия Пророчески Дух е:

„ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ“!

С тази вълна Господ Исус Христос дава на Своите последователи Собствената Си Твърдост и издръжливост, за да преминат през гоненията от дявола, без да се огънат и разколебаят! Към тази пета вълна Спасителят прибавя и посланието „МОЛИТСТВУВАЙ И БЛАГОУСПЯВАЙ“, с което дава на Верните Си Собствения Си достъп до Сърцето на Бога и Отца!

Шестата вълна на Божия Пророчески Дух е:

„ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ“!

С тази вълна Господ Исус Христос въздига Своите последователи да ходят с Него от Слава в Слава в Небесните места, и да достигнат пълнолетното си мъжество в мярката и ръста на Неговата пълнота!

Седмата вълна на Божия Пророчески Дух е:

„ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ“!

С тази вълна Господ Исус Христос дава на победителите Си от Скритата Манна! Това е вълната, чрез която Божиите чеда трябва да се насилят, за да грабнат Небесното Царство! Тя е с най-тежкото знание, с най-дълбоките откровения и с най-великите видения от Божието Светилище! Против тази вълна са струпани най-жестоките демонични пълчища на Сатана и пак против нея духат най-силните вихри на чародейството и религиозното отрицание! Слушайте книгите от тази вълна само с подтик от Святия Дух и Личния Глас на Господ Исус Христос!

Последните книги, които ще намерите изговорени на микрофон, са моето хваление и преклонение пред Господ Исус Христос със стихотворенията, които съм бил вдъхновен от Святия Дух да напиша и изговоря! Това са стихосбирките „Коленича пред Теб“, „Птицата в теб“ и „Бакърена паничка“, които са събрани в поетичните вълни „ХВАЛИ И БЛАГОСЛАВЯЙ“, „ЛЕТИ, БЛЕСТИ И ПРОСВЕТЯВАЙ“ и „СЪСТРАДАВАЙ И УТЕШАВАЙ“!

Мили приятели в Духа Господен! Вярвам, че тази страница ще ви бъде мощен извор за Вдъхновение, Насърчение, Поучение, Увещание, Помазание и най-вече – Спасение за безсмъртните ви души! Слушайте книгите, потапяйте се във вълните на Божия Пророчески Дух и нека Всемогъщият Бог Отец да ви благослови!
Амин и Амин!

ПЪРВАТА ВЪЛНА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ:

ИЗМИВАЙ И ОЧИСТВАЙ – 1 ЧАСТ
(Изцелен във Витесда)

ИЗМИВАЙ И ОЧИСТВАЙ – 2 ЧАСТ
(Къпалнята Силоам)

ВТОРАТА ВЪЛНА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ:

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 1 ЧАСТ
(Притча за Клетвата и Светилника)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 2 ЧАСТ
(Кратка история за следите във Времето)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 3 ЧАСТ
(За последното сито преди Страшния Съд)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 4 ЧАСТ
(На гости при Исус – Алегория)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 5 ЧАСТ
(Огледалото на ангелите)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 6 ЧАСТ
(Мастилото на Съдията)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 7 ЧАСТ
(Притча за Ной)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 8 ЧАСТ
(Законът на отражението)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 9 ЧАСТ
(Съхранете душите си светли и чисти!)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 10 ЧАСТ
(Най-жестоките пороци на сърцето)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 11 ЧАСТ
(Притча за погубеното царство)

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 12 ЧАСТ
(За Живата Вода и изпепеляващия огън)

ТРЕТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ:

ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 1 ЧАСТ
(Откъси от съдебните процеси против главните духове на Злото)

ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 2 ЧАСТ
(Златното теле на църквата)

ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 3 ЧАСТ
(Кучетата и трохите)

ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 4 ЧАСТ
(Чуждият огън)

ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 5 ЧАСТ
(Долината Ахор)

ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 6 ЧАСТ
(Тихото благодарение и шумната неблагодарност)

ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 7 ЧАСТ
(Настъплението на отстъплението)

ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 8 ЧАСТ
(Примките на Амалик)

ЧЕТВЪРТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ:

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 1 ЧАСТ
(Църквата Рут)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 2 ЧАСТ
(Пътят Христос и другите пътища)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 3 ЧАСТ
(Божията Милост)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 4 ЧАСТ
(Мир във време на скръб)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 5 ЧАСТ
(Слънцето на Правдата)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 6 ЧАСТ
(Животът на Йосиф)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 7 ЧАСТ
(Песента на Божия слуга Моисей)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 8 ЧАСТ
(Белезите на Времето и знаменията на времената)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 9 ЧАСТ
(Къщният покрив на Вярността)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 10 ЧАСТ
(Пътят през Завесата)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 11 ЧАСТ
(Святи в Небесната Дреха на Царя)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 12 ЧАСТ
(Цената на духовното издигане)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 13 ЧАСТ
(Хлябът, хвърлен по водата)

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 14 ЧАСТ
(Ветровете на Живота и смъртта)

ПЕТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ:

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 1 ЧАСТ
(Викът на Кръвта)

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 2 ЧАСТ
(Портите на Живота и смъртта)

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 3 ЧАСТ
(Изящното Дело на Бога)

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 4 ЧАСТ
(Тихо течащите Силоамски води)

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 5 ЧАСТ
(Да родиш Исус във Витлеем)

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 6 ЧАСТ
(Оцелявай над ледовете)

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 7 ЧАСТ
(Пътят до Лоното на Авраам)

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 8 ЧАСТ
(Двете монети на Самарянина)

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 9 ЧАСТ
(Гладни за повече гонение)

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 10 ЧАСТ
(Шестият Печат на Откровението)

МОЛИТСТВУВАЙ И БЛАГОУСПЯВАЙ – 1 ЧАСТ
(Вътрешната стаичка на Вярата)

МОЛИТСТВУВАЙ И БЛАГОУСПЯВАЙ – 2 ЧАСТ
(Отче наш, Който Си на небесата)

ШЕСТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ:

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 1 ЧАСТ
(Пастир мой)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 2 ЧАСТ
(С Крилата на Белия Гълъб)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 3 ЧАСТ
(Проклятието Акелдама)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 4 ЧАСТ
(Йеова Нисий)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 5 ЧАСТ
(Елиу – Божият Суверенитет)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 6 ЧАСТ
(Алфата и Омегата)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 7 ЧАСТ
(Глас на Архангел и Божия Тръба)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 8 ЧАСТ
(Идете си от Мене, вие проклети)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 9 ЧАСТ
(Дойдете вие, благословени)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 10 ЧАСТ
(Небесният Език на Любовта)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 11 ЧАСТ
(Излезте от нея, люде Мои!)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 12 ЧАСТ
(Четвъртият в огнените пламъци)

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 13 ЧАСТ
(Мъдростта на Агур)

СЕДМАТА ВЪЛНА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ:

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 1 ЧАСТ
(Елои, Елои Лама Савахтани)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 2 ЧАСТ
(Хълмовете Гевал и Гаризин)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 3 ЧАСТ
(Гроздовете в Господния Шатър)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 4 ЧАСТ
(Изчадията на тъмната троица)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 5 ЧАСТ
(Ерусалим – Градът на нашите празници)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 6 ЧАСТ
(Последният Храм на Хълма Мория)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 7 ЧАСТ
(Закхей)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 8 ЧАСТ
(Гетсимания)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 9 ЧАСТ
(Галилея)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 10 ЧАСТ
(Скъпоценния Камък от Сион)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 11 ЧАСТ
(Ето, Младоженецът иде!)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 12 ЧАСТ
(Съградени на Канарата)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 13 ЧАСТ
(Скритото Евангелие на Голгота)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 14 ЧАСТ
(Ясно очертаният Христос)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 15 ЧАСТ
(Родът на Елиаким)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 16 ЧАСТ
(Реката на Живота)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 17 ЧАСТ
(Ветил)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 18 ЧАСТ
(Оковани за Христос)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 19 ЧАСТ
(В Името на Отца)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 20 ЧАСТ
(Легион)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 21 ЧАСТ
(За стъпканите бисери и похулената Святост)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 22 ЧАСТ
(Златото и Среброто на Месията)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 23 ЧАСТ
(Възходът на погибелта)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 24 ЧАСТ
(Родени под Звездата на Агнеца)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 25 ЧАСТ
(Търпението и Вярата на Светиите)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 26 ЧАСТ
(Господната Година)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 27 ЧАСТ
(Колесницата на Израил)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 28 ЧАСТ
(Гедеон)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 29 ЧАСТ
(Свършекът на Века)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 30 ЧАСТ
(Благословението Аминадав)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 31 ЧАСТ
(Блясъкът на Урима и Тумима)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 32 ЧАСТ
(Тежестта на Короната)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 33 ЧАСТ
(Йордан)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 34 ЧАСТ
(Руините на Пентаполиса)

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 35 ЧАСТ
(Въздаянието на Божия Гняв)

ХВАЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД НАШИЯ ГОСПОД И СПАСИТЕЛ ИСУС ХРИСТОС

ХВАЛИ И БЛАГОСЛАВЯЙ!
(Коленича пред Тебе)

ЛЕТИ, БЛЕСТИ И ПРОСВЕТЯВАЙ!
(Птицата в теб)

СЪСТРАДАВАЙ И УТЕШАВАЙ!
(Бакърена паничка)